Home

Straffeprosessloven 230

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven

§ 230. Politiet kan la oppta forklaring av mistenkte, vitner og sakkyndige, men kan ikke pålegge noen å gi forklaring. Offentlige tjenestemenn og andre som handler på vegne av stat eller kommune, plikter likevel å gi forklaring om forhold de er blitt kjent med i sin stilling eller sitt verv, dersom dette kan skje uten å krenke taushetsplikt de har etter lov, forskrift eller instruks Straffeprosessloven § 230 regulerer adgangen for politiet til å oppta forklaringer fra mistenkte, vitner og sakkyndige. Hovedregelen er at ingen har forklaringsplikt for politiet. Det følger av fjerde ledd at straffeprosessloven § 118 første og annet ledd om fritak fra taushetsplikt gjelder tilsvarende Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesake

§ 71 - Spørsmål om straffeprosessloven § 71 b i forhold til barnevernloven § 6-7 §§ 108, 118 og 230 - Forholdet mellom taushetsplikten etter straffeprosessloven § 118, jf. § 230 fjerde ledd og vitneplikten etter straffeprosessloven § 108 §§ 118 og 119 - Forskeres taushetsplik Straffeprosessloven - strpl. Første del. Domstolene og deres avgjørelser mv. (§§ 1 - 54) Kap 1. Lovens virkekrets mv. (§§ 1 - 4 b) § 1. Saker om straff behandles etter reglene i denne lov når ikke annet følger av lovgivningen ellers. § 2. Etter reglene i denne lov behandles også, uten hensyn til om det samtidig blir nedlagt påstand. Straffeprosessloven § 230. Det er spesielle hensyn til vitner under 16 år. Gjentatte avhør skal, så langt det er mulig, unngås. Dessuten skal dommeren ta imot forklaringen utenfor rettsmøte, når han eller hun finner det ønskelig av hensyn til vitnet eller av andre grunner Ingen har plikt til å forklare seg for politiet etter Straffeprosessloven §230 Dette gjelder både for deg som er vitne, mistenkt eller siktet. Generelt kan en si om hvorvidt en skal nekte å forklare seg eller ikke, at noen ganger er det en fordel å forklare seg og andre ikke

108, 118 og 230 - Forholdet mellom taushetsplikten etter

Retten/domstolene kan ikke ta imot forklaring eller opplysninger som vitnet har forvaltningsmessig taushetsplikt om jf. straffeprosessloven §§ 118 og tvisteloven § 22-3. Det samme gjelder ved forklaring til politiet, jf. straffeprosessloven § 230 § 6-7 - Spørsmål om straffeprosessloven § 71 b i forhold til barnevernloven § 6-7 § 6-7 Bruk av betalingsrekvisisjoner under opphold på barneverninstitusjoner § 6-7 Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjone Det foreligger imidlertid ikke plikt til å forklare seg for politiet (straffeprosessloven § 230). Det er åpnet adgang for retten til å holde rettsmøte under saksforberedelsen til behandling av spørsmål om å nekte å utsette hovedforhandlingen av hensyn til bevisførselen (straffeprosessloven § 272) I denne aktuelle saken ble vitnet innkalt til avhør av Spesialenheten med grunnlag i straffeprosessloven § 230 første ledd. Denne bestemmelsen pålegger alle tjenestepersoner å forklare seg i saker om forhold de har blitt gjort kjent med i sin stilling dersom dette kan skje uten å krenke taushetsplikten gitt i lov, forskrift eller instruks

Straffeprosessloven § 230

Straffeprosessloven - regjeringen

 1. Et vitne er en person som avgir forklaring for en domstol uten å være part i saken. Bestemmelser om vitner og plikt til å vitne står i tvisteloven av 17. juni 2005 kapittel 24 for sivile saker og i straffeprosessloven av 22. mai 1981 kapittel 10 for straffesaker. Den som kan gi opplysninger om forhold som vil kunne være av betydning i en sak, er etter innstevning pliktig til å møte for.
 2. Straffeprosessloven § 230 første ledd første punktum gjør det klart at ingen som utgangspunkt kan pålegges å forklare seg overfor politiet. Av bestemmelsens første ledd annet punktum følger det likevel at offentlige tjenestemenn og andre som handler på vegne av stat eller kommune,.
 3. Det følger av straffeprosessloven § 230 tredje ledd at vitner og mistenkte plikter å møte hos politiet etter innkalling selv om de ikke har forklaringsplikt. Dersom noen ikke møter kan påtalemyndigheten beslutte avhenting, jf. § 230 tredje ledd fjerde punktum
 4. Straffeprosessloven § 280 fastslår at tiltalte har møteplikt i hovedforhandlingen. Møteplikten skal sikre at saken blir godt opplyst, at tiltalte får utøvd sine rettigheter og at forsvareren lettere kan ivareta tiltaltes interesser. Etter annet punktum kan imidlertid retten tillate at tiltalte forlater rettsstedet etter at han har gitt forklaring

Hei, jeg har lest mye lover og regler på nettet avgående politiet, men kan noen helt konkret nevne mine rettigheter når jeg er innkalt til avhør og når jeg her i avhør. Min sak er slik at jeg har blitt innkalt til avhør, jeg ringte 2 ganger til politiet, men de ville ikke si hva det var. Jeg ble. Spørsmål/refleksjoner til de ulike filmene. I: Taushetsplikt for offentlige ansatte Taushetsplikten er i hovedsak begrunnet i hensynet til personlig integritet og personvern, og

straffeprosessloven § 222 a. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 1995. Den tidligere ordlyden om at det måtte være særlig Fare for Person eller Eiendom ble erstattet, og det var ikke lenger noe krav om at det måtte være begått en straffbar handling Straffeprosessloven (egentlig Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)) av 22. mai 1981, spesifiserer rettergangsmåten i straffesaker.. Loven bestemmer hva slags saker som skal behandles, hvordan domstolene skal behandle sakene som kommer opp, partnene i straffesaker, hvilke rettigheter vitner har, bruk av sakkyndige, pågripelse og fengsling, ransaking, beslag.

vedkommende. Besittere av trafikkdata er imidlertid ikke positivt angitt i § 230 annet ledd, hvilket medfører at § 210 tredje ledd ikke er anvendelig dersom slike opplysninger ønskes utlevert. 1.3.3 Fremtidige trafikkdata Straffeprosessloven har ulike hjemmelsgrunnlag for innhenting av trafikkdata alt etterso Fritak kan gis ved samtykke fra den som opplysningene gjelder. Dersom det ikke foreligger samtykke fra den som har krav på hemmelighold, er det regler i sivil- og straffeprosesslovgivningen som kan føre til fritak. Regler om politiets opptak av forklaringer på etterforskningsstadiet følger av straffeprosessloven § 230 Straffeprosessloven § 222 a om besøksforbud 1 Bakgrunnen for forslaget 3 2 Vilkår for å nedlegge besøksforbud 5 2.1 Gjeldende rett 5 2.2 Straffbar handling mv 6 2.3 Kravet til risiko 6 2.4 Særlige forhold 7 2.5 Begjæring fra den forbudet skal beskytte/allmenne hensyn 8 2.6 Uforholdsmessig inngrep 8 3 Besøksforbudets innhold 8 3.1. I femte reviderte utgave av lovkommentaren til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer Etter straffeprosessloven § 118 første ledd og § 230 første og fjerde ledd kan retten og politiet anmode departementet om fritak fra den lovpålagte taushetsplikt. Denne oppgaven er delegert til Nkom

Avhør - Jusleksikon

Straffeprosessloven §§ 122-123 og 230 og tvisteloven § 22-9 gir rett til å nekte å forklare seg. Disse bestemmelsene fritar ikke bare siktede/parten selv å forklare seg, men også dennes nærstående. For de nærstående begrunnes vitnefritaksretten med at vedkommende ikke skal måtte velge mellom å bidra til domfellelse eller lyve i retten Rutiner for søknad om fritak for taushetsplikt etter tvistemålsloven §§ 204 og 251 og straffeprosessloven §§ 118 og 230 i forbindelse med vitneførsel og fremleggelse av taushetsbelagte dokumenter for domstolene. Veien mot et bedre samarbeid. Hvorfor er det vanskelig å få til et godt samarbeid mellom barnehage og barnevern § 230 nytt annet ledd skal lyde: gjelder bestemmelsene i denne loven så langt det er forenelig med beslutninger om restriksjoner eller isolasjon etter straffeprosessloven §§ 186 og 186 a. §§ 12, 15, 16, 20, 33, 35, 36 og 41 til 45 i loven her gjelder ikke. IV Om hvilke stillinger som hører inn under påtalemyndigheten vises til straffeprosessloven § 55. (jf. domstolloven § 230 første ledd), fradømt (jf. straffeloven § 29), frakjent (jf. domstolloven § 230 tredje ledd) eller suspendert (jf. domstolloven § 230 annet og fjerde ledd)

Har du plikt til å forklare deg for politiet

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk straffeprosess at den siktede ikke har plikt til å forklare seg, hverken under etterforskningen eller i retten, jf straffeprosessloven §90 og §230 første ledd, og at han ikke kan straffes om han forklarer seg uriktig, jf straffeloven §167 Av bestemmelsens forarbeider, jfr. Ot.prp nr. 35, 1984-85 230 fremgår at det ved rimelighetsvurderingen etter straffeprosessloven §445 skal legges vekt på om det foreligger et ekstraordinært tilfelle som de vanlige regler ikke passer på, og hvor det ville være klart urimelig om erstatning ble nektet Straffeprosessloven - bind 2 av Hans Kristian Bjerke - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om. Straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 endres slik: § 172 første punktum skal lyde: Når noen mistenkes for. a) en forbrytelse som kan medføre straff av fengsel i. 4 av 6 bestemmelsen i straffeprosessloven av 1887 § 87

straffeprosessloven § 230 tredje ledd. Konsekvensene av den uhjemlede pågripelsen for B hadde derfor, fremholdt lagmannsretten, uansett vært helt marginale og ikke merkbare. (6) Riksadvokaten har anket lagmannsrettens lovanvendelse under skyldspørsmålet til Høyesterett Blant pasientene som svarte at de ventet barn eller hadde barn (n=241), var det en viss andel som opplevde at sykdommen hadde påvirket hvor godt de var i stand til å få barn eller hvor mange barn de velger å få. 230 respondenter svarte på spørsmål vedrørende familieplanlegging Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Påtalemyndigheten kan gi tillatelse til at utenlandske myndigheter border et norsk fartøy og gjør bruk av tvangsmidler mv. i samsvar med protokoll 2005 til konvensjon 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart artikkel 8bis A med flere mot Den offentlige påtalemyndighet. Straffeprosessloven §§ 444, 446, 448. 4.12.2003, 2001/778 straffesak, kjæremål. Rettens medlemmer: Stang Lund.

Fornærmedes partsstilling og bistandsadvokatens rolle - Nr

Henleggelse av kapasitetsgrunner er ikke direkte lovregulert i straffeprosessloven og ei heller 18 Øyen (2016) s. 230. 19 Se Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 63-64 for nærmere begrunnelse. Uttalelsene er gitt i tilknytning til straffeprosessloven § 62a andre ledd, men har også generell gyldighet § 230. III. Organisering av advokatvirksomhet. (§§ 231 - 233) § 231. § 232. § 233. III a. Forholdet til tjenesteloven (§ 233 a) § 233 a. IV. I saker hvor retten skal settes med to fagdommere etter straffeprosessloven § 332 første ledd første punktum, kan ikke. Den mistenkte eller siktede har flere rettigheter under et forhør. Før et forhør kan begynne, må den som avhører, gjøre mistenkte eller siktede kjent med hvorfor han eller hun blir avhørt. Den mistenkte har ikke plikt til å forklare seg (jamfør Straffeprosessloven, §232, men må svare på om han eller hun er villig til å forklare seg.. Mistenkte må oppgi navn, fødselsdato. 8 Innhold Kapittel 4 Rettsbøker.....87 § 18.. 88 § 19.. 9 også Rt-2007-230 avsnitt 30. (20) Forsvarerne har imidlertid pekt på forarbeidene til straffeprosessloven 1887 § 358. Vilkåret for å sette til side en frifinnende kjennelse var da at retten fant det utvilsomt at han er skyldig. Bestemmelsen ble opprettholdt i § 328 i straffeprosessloven 1981, før den ble flytte

Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00441-U, (sak nr. 2015/230), straffesak, anke over beslutning A (advokat Steinar Thommassen) mot Den offentlige påtalemyndighe Oslo tingrett besluttet den 28. juli 2011 å oppnevne avdelingssjef og psykiater Torgeir Husby og psykiater Synne Sørheim som sakkyndige rettspsykiatere i straffesaken mot Anders Behring Breivik. Oppnevningen ble foretatt i medhold av straffeprosessloven § 165, jf. § 138 flg. og etter begjæring fra Oslo politidistrikt.. Rapporten til Husby og Sørheim på 243 sider ble overlevert retten 29. Her kan du laste ned en fil som inneholder virksomhets- og økonomiinstruksen og tildelingsbrevet i sin helhet eller relevante utdrag fra et eller begge styringsdokumentene. Dersom du bruker filtrere, vil filen kun inneholde de filtrerte resultatene. I høyre menyen kan du for eksempel velge.. Bing lar deg gjøre om informasjon til handling slik at du raskere kan bli ferdig med å søke og komme i gang med gjøremålene STRAFFEPROSESSLOVEN § 92 16 8 Kjelby (1996) s.230. 9 Kjelby (1996) s.230. 3 Som nevnt ovenfor finnes det meg bekjent ikke et norsk begrep som omfatter alle aspekter ved det amerikanske begrepet plea bargain. En forenklet beskrivelse som dekker det sentrale er

Norges råeste kjøkkenavdeling Vi fører merkene Sigdal og Mobalpa, i tillegg til at vi har landets mest oppdaterte avdeling for integrerte hvitevarer §§ 230 første ledd, 232 første ledd §§ 230 første ledd, 232 første ledd. og straffeloven av 22. mai 1902. og straffeloven av 22. mai 1902. nr. 10 §333. %% Straffeprosessloven/ kapittel 31 (settes til venstre uten- for linje en og to) Om du ønsker en slik erstatning,.

Straffeprosessloven § 85. Det er en del unntak, som sammen med følgene av at du ikke møter når du har plikt til det er beskrevet i paragrafene etter. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. EternalSunshine 1 107 Bolson 3 230 Bolson 3 230 Medlemmer; 3 230 10 916. 9.4 Høring om forslag til endringer i straffeprosessloven 1.2 Utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland 230 VEDLEGG 231 1. KONGELIG RESOLUSJON AV 21. SEPTEMBER 2001 231 2. RAPPORTER OM NORGE UNDER INTERNASJONALE. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemnda

Loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté [Law of August 13, 2011, Amending the Criminal Investigation Code and the Law of July 20, 1990. Situasjonen med COVID-19 kan skape utfordringer i avviklingen av våre oppdrag. Samtidig som vi til enhver tid følger retningslinjer gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter, gjør vi vårt beste for å organisere oss slik at vi kan opprettholde en så normal drift som mulig National Integrity System (NIS) måler sårbarhet og korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner. Norge vurderes å ha et robust system bestående av institusjoner som stort sett har.

Barnevernloven - regjeringen

Ot.prp. nr. 59 (2003-2004) - regjeringen.n

 • Gzsz musik im mauerwerk.
 • Münster stadtplan.
 • Speltrundstykker sunt.
 • Goldman sachs.
 • Hund fulltidsjobb.
 • Underlag ferdigplen.
 • Tns webshop.
 • Uit mo i rana.
 • Wochenspiegel euskirchen stellenangebote.
 • Uit mo i rana.
 • Kfz zulassung remscheid.
 • Pfarre schwarzlackenau.
 • Ebay zwangslizenzierung.
 • Lustige guten morgen grüße.
 • Grafiske virkemidler.
 • Thai wok med grønn curry.
 • Cura 3.0 download.
 • Ncaa basketball.
 • Feud google.
 • Stadt erding faxnummer.
 • Rheinland pfalz regierung.
 • Alternative stener.
 • Buddy deler.
 • Sample covariance.
 • Gold coast resort fiji.
 • Plz 06889.
 • Julekrybbe kjøp.
 • Papa de maluma edad.
 • Leiebil gran canaria goldcar.
 • Halloween party ruhrgebiet 2017.
 • Geschenke an arbeitnehmer 40 € brutto oder netto.
 • Dåpsgaver 2017.
 • Dog sounds like tie fighter.
 • Minestronesuppe matprat.
 • Penny markt wien.
 • Rub verkehrsplanung.
 • Bundesbahn servus ticket.
 • Mini f55.
 • Coop visa nettbank.
 • Vegghengt ventilator.
 • Deutsche postleitzahl.