Home

Hva er felleseie

Felleseie, de midler ektefellene og partene i et registrert partnerskap eier ved inngåelsen av ekteskapet eller senere erverver, for så vidt de ikke ved lov, ektepakt eller på annen gyldig måte er gjort til særeie. Felleseie er ikke ensbetydende med sameie. Under ekteskapet eier og disponerer ektefellene fritt over sine eiendeler. Ved separasjon, skilsmisse eller død skal et felleseie. Felleseie er betegnelsen på Ekteskapslovens normalordning for formuesordningen mellom ektefeller. Det er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skilsmisse/separasjon eller død.. Felleseie betyr ikke det samme som sameie.Ekteskapet medfører ingen endringer med hensyn til hva ektefellene eier Felleseie. Begrepet felleseie gir inntrykk av at alt ektefellene eier blir til sameie. Dette stemmer imidlertid ikke. Under ekteskapet råder hver av ektefellene over sitt, og er i realiteten eneeier av sin formue. Betydningen av at det er felleseie mellom ektefellene viser seg først ved ekteskapets opphør

Det at noe er felleseie betyr ikke at ektefellene eier dette sammen. Felleseie betyr at verdien av midlene som utgangspunkt skal likedeles. Eier du en bil til en verdi av 100 000 har du altså rett til å beholde bilen, men du må betale ektefellen halve verdien hvis du ikke kan gjøre gjeldende skjevdelingskrav Svar: Skjevdelingsreglene er av stor praktisk betydning ved det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse. Gjennom skjevdeling kan hver ektefelle holde verdier vedkommende hadde før ekteskapets inngåelse, samt verdier som senere er ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, utenfor delingen etter lov om ekteskap § 59

Han er troende til å gi bort alt han eier, og det er forsåvidt greit. Men jeg er opptatt av at min mor kan sikre at hennes ønske om fordeling ikke ignoreres. Om min mor skulle dø først, kan da min far gjøre hva han vil med det som er felleseie? Og må hun skrive testamente for å få frem sitt syn Mange er nok ikke helt klar over hva felles- eie betyr. Det er heller ikke så viktig mens ekteskapet be-står. Som vi skal se senere, er det særlig når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller død at det får betydning om ektefellene har felleseie eller særeie. De eiendelene ektefellene eier når de gifter seg, og de eiendelene de blir.

Felleseie er som kjent lovens betegnelse på de delingsreglene som tilbys ektefeller som ikke har avtalt særeie, og felleseie er den formuesordning som det store flertallet benytter seg av. Mange advokater kan fortelle om klienter som møter opp på kontoret i forvissing om at økonomien er sikret etter en skilsmisse - « vi har jo felleseie » Når det skal skiftes, er det viktig om det foreligger felleseie og hva som inngår i felleseiet. Det er nemlig felleseiet som er gjenstand for deling. Hovedregelen fremgår av ekteskapsloven §§ 56 - 58: Hvis ikke annet følger av lov, avtale mellom ektefellene eller bestemmelse fra giver eller arvelater, skal ektefellenes samlede formue som er felleseie deles likt Hva er egentlig forskjellen på særeie og felleseie Når ekteskap inngås er det lovens normalordning at formuesforholdet mellom ektefellene blir felleseie. Dette betyr at ektefellenes nettoformue ved ekteskapets opphør skal deles likt Hva betyr felleseie? Home / Arv / Hva betyr felleseie? Hva betyr felleseie? Arv, Ekteskap, Ekteskapsloven, Skilsmisse - skifte av felleseie. Petter Nilsskog. desember 7, 2019. Felleseie er et begrep for det ektefellene eier som ikke er særeie. Særeie oppstår bare ved ektepakt eller ved at det bestemmes fra giver eller arvelater Særeie er ekteskapslovens (Lov av 4 juli 1991 nr. 47) betegnelse på formue som er unntatt fra likedeling ved ekteskapets opphør. Formue som er særeie står i motsetning til formue som er felleseie, men er ikke en motsetning til sameie.Ektefeller kan godt eie en eiendel i sameie og samtidig kan begge to ha særeie

Det er mange som er av den oppfatning at særeie er det samme et skjevdelingskrav. Det skillet kan være vanskelig å forstå. Når en ektefelle har arvet en formue som ikke har en regulering om særeie vil dette være formue som er felleseie, men som kan skjevdeles. Dette er altså ikke en del av vedkommende ektefelles særeie Eneeie er et begrep i ekteskapsretten som brukes om eierforholdet til ting. Når en ektefelle har eneeie av en ting, vil det si at vedkommende eier tingen og kan fullt og helt disponere over den (fri råderett), uten at det krever samtykke fra ektefellen Felleseie og særeie er begreper som får betydning når en gift person avgår ved døden. Det er betegnelsen på formuesordningen mellom ektefellene innbyrdes så lenge ekteskapet består. Kort og noe upresist kan en si at det typiske ved felleseie når en av ektefellene dør og dødsboet skal skiftes, er at felleseiet skal deles med en halvpart til dødsboet og en halvpart til den.

Nkul 2011_Ledelse for læring i et digitalt samfunn

felleseie - Store norske leksiko

 1. Felleseie betyr at alt dere eier skal deles likt ved ekteskapets slutt, én halvdel til hver. Det er for ektefeller der den ene eller begge har store verdier det er mest aktuelt å opprette en ektepakt. Begrepet «felleseie» har ingen praktisk betydning under selve ekteskapet. Ektefellene eier fortsatt sine egne ting
 2. Alt man kjøper, sparer og forbruker er felles og vårt uten at man tenker så mye over det. Men hva skjer med økonomien hvis ekteskapet ender i skilsmisse? Hva skjer med alt det som var felles og vårt? Skal alt deles 50/50? Finnes det unntak? Eller kan man avtale seg til unntak? Her er hovedreglene for deling ved brudd. Felleseie og særei
 3. Eierforhold omhandler hvem som eier hva. Eies eiendelen av den ene er tingen i eneeie. Eies eiendelen av begge med en ideell andel på hver er tingen i sameie. Formuesordningen angir om formuen skal deles likt eller ikke ved opphøret av ekteskapet, enten ved skilsmisse eller ved død. Felleseie inntrer automatisk ved ekteskapsinngåelse
 4. Hva er en ektepakt? En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som følger lovens formkrav, og regulerer hva som skjer med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt.Det som er spesielt med ektepakter, og som skiller de fra andre avtaler, er at ektepakten må oppfylle de samme formkrav som testamenter
 5. Som oftest er alt utvendig areal, også bygningene utvendig, felleseie. Dette for at vedlikehold skal kunne gjøres samlet, Når det gjelder dokumentasjon så skal i alle fall kommunens seksjoneringsvedtak, jf. §9 jf. § 7 inneholde hva som er fellesareal og hva som tilhører den enkelte bruksenhet
 6. Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt? Disse enkle spørsmålene skaper en serie konflikter i det økonomiske oppgjør mellom ektefeller som går fra hverandre. Lovens kompliserte skjevdelingsregler og forvirrende bestemmelser om felleseie gjør ikke samlivsbruddene enklere. Hovedregelen Ifølgeek..
 7. Innfallsvinkelen er litt ulik avhengig av om du er særkullsbarn, ektefelle eller samboer. Nedenfor finner du forhåpentligvis en lenke til det spørsmålet som passer i ditt tilfelle. Min forelder, som var gift på nytt, er død. Hvilke rettigheter har jeg som særkullsbarn? (Skjevdeling, særeie

Felleseie - Jusleksikon

 1. e barn når han dør. Det betyr at de så klart vil arve en del den dagen han dør, både indirekte etter meg, og etter han. Men det kan også bety at de må vente lengre på sin arv. Mitt yngste barn er seksten
 2. Det sentrale er selvfølgelig også her; hva slags formuesforhold har ektefellene? Har de felleseie, eller har de særeie? Lovens normalordning er felleseie, det vi si at formuen skal deles likt ved skilsmisse. Med felleseie menes de midlene som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått og midler som senere erverves under ekteskapet
 3. Hva er et sameie? Når to eller flere (personer, selskaper eller andre sammen-slutninger) eier noe sammen, foreligger et sameie. Dette kan f.eks være to søsken som har arvet en hytte sammen, eller to bedrifter som sammen eier en lastebil
 4. Hva slags gjeld det er tale om er uten betydning. Dersom ektefelle A har en brutto formue på 600 000 kr, og en gjeld på 300 000 kr, mens ektefelle B har en brutto formue på 300 000 kr og gjeld på 250 000, vil det gå 300 000 kr til deling fra ektefelle A og 50 000 kr fra ektefelle B. Til sammen vil deres netto felleseie utgjøre 350 000 kr som deles likt på de to ektefellene
 5. dretall til å være med å betale for tilleggsabonnementer

Vet du forskjellen på felleseie og særeie? Advokat

Er formuen inntil 6 G, bør enken/enkemannen skifte boet, da hun eller han i så fall arver alt. (Merk at det er avdødes formue som skal være inntil 6 G. Hvis ektefellene har ordinært felleseie med like stor andel hver, vil grensen gå ved en samlet formue på 12 G. Først er det viktig å vurdere om det er behov for ektepakt. Her kan dere se hva som er ulikhetene mellom det å ha og ikke ha ektepakt. Uten ektepakt gjelder. felleseie; Når dere blir gift er hovedregelen at dere har felleseie. Felleseie betyr at formuen i utgangspunktet skal deles likt ved skilsmisse eller død, etter at gjeld er trukket fra

Hva betyr felleseie ved en skilsmisse? - Advokatfirmaet Wulf

 1. Hva felleseie innebærer viser seg i flere sammenhenger - viktigst for de fleste er hva som skjer med ektefellenes verdier dersom ekteskapet resulterer i skilsmisse. Hvis det ved ektepakt er opprettet helt eller delvis særeie, er utgangspunktet ved skilsmisse klart: Særeiemidler skal ikke deles - men tilhører nettopp den som har disse midlene som egen eiendom
 2. Hva er forskjellen mellom felleseie og særeie? account_circle. SVAR. Besvart 23.09.2015 07:58:33. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei
 3. Hva slags formuesforhold ektefellene ønsker avtales normalt ved ekteskapets inngåelse, men kan også avtales under ekteskapet. Felleseie er lovens normalordning. Dersom ikke ektefellene har avtalt annet, eller annet er bestemt av giver eller arvelater, er midlene felleseie som er gjenstand for deling
 4. Hva er husdyrmidler? oktober 9, 2020 av Marian. Når vi snakker om felleseie, viser vi til eiendommen som er blitt ervervet av ektefellene under ekteskapet. I denne forstand er eierskapet til disse eiendelene like store deler, noe som reduserer viktigheten av hvem som har bidratt
Skilsmisse/skifte - FAMILIE-ADVOKATER

Særeie er ikke gjenstand for deling ved separasjon og skilsmisse. Særeie kan avtales mellom ektefeller, og det kan også bestemmes av arvelater eller giver.Innledning Hvis ikke annet er avtalt, er midler som tilhører ektefeller felleseie Skifte av felleseie. Om ekteskapet tar slutt hva da med det økonomiske? Noe av det mest dramatiske som kan skje i et menneskes liv - bortsett fra alvorlig sykdom - er at et ekteskap avsluttes med skilsmisse. Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat! Fornavn . Etternavn Skjevdeling er betegnelsen på en rett ektefellene kan ha til å holde vise verdier utenfor deling ved kan en ektefelle gis rett til å holde utenfor delingen hele eller deler av verdien av felleseie som ikke omfattes av første ledd. Verdistigning eller verdifall på den aktuelle gjenstanden påvirker hva som kan kreves skjevdelt Det er ikke i utkastet foreslått noen uttrykkelig regel tilsvarende ektefelleloven § 11 første ledd, om at alt som hver av ektefellene eier ved ekteskapsinngåelsen eller senere erverver, som hovedregel blir felleseie. I utkastet § 42 er det presisert hva som er hovedbetydningen av at formue er særeie hva er forskjellen på felleseie og sameie? rettslære

Er arv felleseie? - Advokaten hjelper de

Felleseie - Advokaten hjelper de

Utgangspunkt ved felleseie. Utgangspunktet ved skifteoppgjøret er at det som er felleseie, skal fordeles likt på ektefellene. I praksis innebærer likedelingsregelen at alt ektefellene eier summeres, og deretter trekkes det ifra gjeld. Hvordan dette slår ut i din konkrete sak om skifteoppgjør etter skilsmisse hjelper vi deg med - Er ikke felleseie kun er fordel for den som tjener og eier minst? - Jeg mener nei. Felleseie omfatter mer enn økonomi. Det fremgår av ekteskapsloven at omsorg og inntekt er likestilt. Hvis familien velger at den ene bidrar med omsorg mens den andre bidrar med inntekt, bidrar begge i juridisk forstand likt. Dette mener jeg er riktig Skjevdeling ved skilsmisse - hva er det? Ved opphør av et ekteskap har formuesordningen ektefellene velger ofte stor betydning for det økonomiske oppgjøret. Det finnes to ulike typer formuesordninger, felleseie og særeie. Felleseie er den formuesordningen som inntrer automatisk ved inngåelsen av ekteskap - Er det ikke tinglyst, er det like viktig at vedkommende bekrefter det skriftlig for å kunne bevise det i ettertid, påpeker Lund. Ellers er det begrenset hva man kan gjøre i denne situasjonen. - Men i mange tilfeller vil selvsagt barna avstå fra å kreve at et skifte skal skje, selv om de har rett til det, dersom det skaper problemer for den gjenlevende av foreldrene, beroliger Lund

Er det mulig for samboere å ha særeie i live (at den ene eier hele boligen, eller at man har særeie på ulike andeler i boligen, f.eks 20% og 80%), men felleseie ved død når man er samboere? Hva når den ene parten (den som har særeie/eier hele eller mesteparten av boligen) har særkullsbarn, blir i.. Hva med kunst og bilder? Hvem skal ha sofaen, spisestuen og TV'en? Hvilke verdier skal fordeles og hvordan? Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, hvis ikke feks særeie er spesielt avtalt. Spørsmål som da oppstår er hva som er felleseie og særeie, hva som skal likedeles og hva som eventuelt skal skjevdeles Formuesforholdet mellom ektefeller. Det er mange som misforstår hva som ligger i reglene for formuesforhold mellom ektefeller - det vi kan kalle reglene om økonomiske ordninger i et ekteskap.. Vi kan derfor begynne med å fastslå at felleseie og særeie ikke er det samme som sameie eller eneeie

Som en måke

I ektepakten er det mulighet for å avtale at særeie blir felleseie ved død. Dette har betydning for hva den gjenlevende ektefellen sitter igjen med, og er også avgjørende for den avdøde ektefelles arvinger Dere har felleseie i ekteskapet dersom dere ikke avtaler annet. Dette følger av Ekteskapslovens regler. Om dere er usikre på hva som er felleseie, hva den ene alene kan bestemme over også i ekteskapet, - og hva som må deles/hva som kan holdes unna ved skilsmisse - ta kontakt for en grundig gjennomgang av deres situasjon

Hva er en selvangivelse? Må du levere, og hvor mye må du betale i skatt? Få svar på det du lurer på om selvangivelse og skatteoppgjør her. Les mer account_circle. SPØRSMÅL OG SVAR SOM LIGNER. Selvangivelse for 2011. 26.08.2011 2011 Økonomien din Hva er forskjellen på felleseie, særeie, sameie og eneeie mellom ektefeller? Juss i hverdagen Ekteskap representerer i de aller fleste tilfeller også et økonomisk fel-lesskap. Lovreglene om ektefellenes råderett over sine respektive formuer og reglene om deling a

Kultur er felleseie. Begrepet kultur omfatter den åndelige og materielle virksomheten i et samfunn som befolkningen ser på som felleseie. Kultur er derfor med på å gjøre menneskene mer like, eller mer homogene som gruppe. Samtidig er kultur noe som må læres. Når vi vokser opp i et samfunn, lærer vi som barn hva som er rett og galt, hvordan vi gjør ting, og hvilke holdninger vi har. Kommunisme brukes til å beskrive både en politisk ideologi som springer ut av en sosialistisk tradisjon, og den politiske praksisen under regimer som er blitt betegnet som kommunistiske, slik som i Sovjetunionen, Nord-Korea og på Cuba. Det finnes ingen enhetlig kommunistisk ideologi. Det er likevel mulig å peke på noen felles grunnleggende tanker som kretser rundt menneskets frigjøring. Selv om du er gift, vil du eie visse ting alene (eneeie), eller sammen med din ektefelle eller andre (sameie). Du kan eie noe alene selv om du og din ektefelle har felleseie. Felleseie betyr at verdien av det dere eier ved et eventuelt oppgjør, enten som følge av skilsmisse eller ved død, i utgangspunktet skal deles likt mellom dere

Det er likevel slik at muntlige avtaler kan skape uklarheter i hva som faktisk ble avtalt. Dette kan skape grobunn for usikkerhet, tvister og i siste instans rettslige prosesser. Risikoen for slike prosesser vil begrense seg dersom det er klart nok hva som i hvert fall ble avtalt mellom ektefellene Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser. Verdsettingsrabatter gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige Jf. lover 30 apr 1993 nr. 40 (opph.), 2 juni 1978 nr. 38. Jf. konvensjoner 6 feb 1931, 23 mars 1962. Jf. tidligere kirkeritual 25 juli 1685 kap. 8, NL 1-21-10 og 11, 2-8-1 til 5, 3-18, 5-1-13, 5-2-13, 5-2-19, 20, 21, 24, 26 og 27, 5-3-22, 23, 31, 32 og 44, 5-4-3, reskript 3 feb 1747, forordning 14 des 1775, 7 nov 1788, reskript 29 apr 1796, forordning 1 des 1797, 4 jan 1799, 21 juni 1799 og 23. Hva omfatter uskifteboet? Et uskiftebo består av to deler; avdødes og lengstlevendes del. Om ikke annet er bestemt er fordelingen 50/50. For ektefeller omfatter uskifteboet det som er felleseie som skal deles likt. Normalt er alle verdier som er skapt under ekteskapet være felleseie.

Jusinfo.no: Felleseie og hovedregelen om likedelin

Ekteskapslovens utgangspunkt er at ektefellers midler skal deles likt (felleseie) Et av de mest misvisende og misforståtte juridiske begrepene vi har i Norge, er begrepet felleseie. At et ektepar har felleseie betyr - i motsetning til begrepet sameie - ikke at de eier noe sammen Det er viktig å kunne dokumentere hva som er ditt - Har du for eksempel investert arv du har fått inn i felles bolig, vil du ha krav på økningen i markedsverdien av den andel av boligen den investeringen utgjorde, sier Listerud. Huseierne anbefaler ektepakt for de som vil sikre seg - Et annet alternativ til felleseie, er særeie, sier. Dette er uproblematisk der ektefellene eier hele formuen sammen. Da blir formuen delt i to, og den ene halvparten er gjenstand for fordeling blant arvingene (deriblant lengstlevende ektefelle). Men verdier som ektefellene hadde før de giftet seg, og arv og gaver som den ene har fått etter ekteskapsinngåelse, går inn i den enkelte ektefelles andel av formuen før fordeling skjer Nesten alle jeg snakker med har misforstått hva felleseie er - de tror det betyr at alt eies felles - 50 % hver. Photo by freestocks.org on Pexels.com Jeg treffer så altfor mange - særlig kvinner - som tror at de eier halvparten av huset og bilen fordi de har giftet seg med en mann og flyttet inn i huset han hadde før de giftet seg og bruker bilen han eide før de giftet seg

Hva er rådighetsbegrensninger i uskiftet bo? – Codex Advokat

Deling av felleseie Paragrafen

Hva er gaver mellom ektefeller. Gaver er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Dersom f eks mannen kjøper en bil til kona for penger de har i felleseie, blir bilen felleseie. Da har det ikke skjedd overføring av verdier og det regnes ikke som en gave Dette er gaver eller arv som den ene ektefellen har mottatt, der giver har bestemt at det skal være ektefellens særeie. Særeie kan avtales i ektepakt. Hvis dere ønsker en annen ordning enn felleseie, kan dere avtale særeie i ektepakt. Fordelen med dette er at et framtidig oppgjør kan bli mer forutsigbart

Hva er særeie, felleseie og skjevdelingsmidler? Hvem arver meg når jeg dør? Hva betyr det å sitte i uskiftet bo? Bør jeg skrive samboerkontrakt og testamente? Viktige, men vanskelige temaer i ukens blogginnlegg og podcastepisode. Jeg har besøk av en advokat i podcasten, som svarer på alt jeg lurer på Hva er gjeldsavleggelse? 2 På felleseieskifte har ektefellene rett til å gjøre fradrag for gjeld før noe går til likedeling - det kalles gjerne for gjeldsavleggelse. er felleseie, kan det kreves fullt fradrag for hvis ikke noe annet følger av bokstav b. b Få vet imidlertid hva det betyr. Når jeg holder foredrag, og spør folk i salen hvordan de tror boet skal deles i en skilsmisse der paret har felleseie, får jeg som oftest til svar at eiendelene skal deles likt. Det er feil. Felleseie deles ikke alltid likt. Det er lenge siden reglene sa at felleseiet skulle deles likt ved en skilsmisse Hva inneholder skattemeldingen? Skattemeldingen vil typisk inneholde beløp som er rapportert fra arbeidsgivere, trygdekontor, banker, forsikringsselskap og Verdipapirsentralen. Det vil si blant annet alminnelig inntekt, gevinst eller tap på aksjer, beløp på bankkontoer og så videre

Uskiftet bo - NyheterNytt Norge - Greven Vikernes oppblåst kaotisk kulturdekning

Særeie og felleseie. Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midler som tilhører ektefellene være felleseie, dersom ikke annet er avtalt. Denne formuesordningen innebærer at den samlede formuen deles likt. Andre formuesordninger kan avtales ved ektepakt, for eksempel særeie Er eiendommen en gave må dere fylle ut en ektepakt. Overføring mellom samboere. Samboere som skal overføre eiendom må fylle ut et skjøte. I utgangspunktet må det betales dokumentavgift, men det finnes unntak ved samlivsbrudd. Overføre burettslagsandel Hva er pengene blitt brukt til? Ofte kan det være komplisert å vurdere hvor mye av den ene partens opprinnelige sparepenger (skjevdelingsmidler) som er i behold. - Dersom pengene er blitt brukt til andre ting enn boligen, som for eksempel bil, innbo, forbruk eller ferier, kan det være nærmest umulig å regne seg tilbake til hva som er igjen Oddmund Enoksen fra Sortland SV hadde 27. november 2018 et innlegg i Nordlys der han gikk imot vedtaket om lukka anlegg i Tromsø kommune. Det gir grunn til å presisere hva som er det vedtatte synet på dette i SV

Forskjellen på felleseie og særeie / Osloadvokaten

Når man gifter seg er hovedregelen etter ekteskapsloven § 58 første ledd at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles, dersom ikke gjenstanden eller alt unntas fra deling gjennom avtale om særeie ved ektepakt Begrepet felleseie har vært kritisert, og i arbeidet med gjeldende lov om formuesforholdet mellom ektefellene mente lovutvalget at begrepet burde utgå, fordi det er misvisende. Det igjen har ført til ubegrunnede særeieordninger og overføringer til den enes særeie, ene og alene motivert av en misforstått oppfatning om at en ektefelle uten særeie hefter overfor den andres kreditorer Hva særeiet omfatter ved delvis særeie må spesifiseres i selve ektepakten. Man kan også tidsbegrense et særeie. Man tenker f.eks. at om man har klart å holde sammen 10 år og fortsatt ønsker å være sammen så bør særeie bli omgjort til felleseie Det er derfor ved særeie (på en helt annen måte enn ved felleseie) avgjørende å få klargjort hvem som eier hva. Det kan derfor vise seg avgjørende å få fastslått hvorvidt fellesbolig er den eneeie eller ligger i sameie samt hvilken eierbrøk som eventuelt gjelder Hva er sameiets ansvar? I sameier kan det ofte bli spørsmål om hvilke regler du skal følge og hvem som har ansvar for hva. Eierseksjonsloven gir noen svar, men også sameiets egne vedtekter er det viktig å ha oversikt over

Felleseie er derfor ikke ensbetydende med at alt skal deles likt. Det som skal deles likt er i hovedsak det ektefellene har opparbeidet sammen mens de var gift. Verdier som kan skjevdeles er verdier en hadde når en giftet seg, arv mottatt under ekteskapet eller gave fra andre enn ektefellen mottatt under ekteskapet Særeie/felleseie I mange tilfeller er hensikten med en ektepakt å sikre seg særeie ved et eventuelt skifte, mens man ønsker å tilgodese lengstlevende med de fordeler et felleseie gir ved dødsfall. Man kan da avtale «særeie i live - felleseie ved død» uten at dette er i strid med livsarvingenes pliktdelsarv etter Arveloven Felleseie sier kun noe om hva som skal skje med ektefellenes verdier ved en separasjon eller skilsmisse. Hovedregelen er da at felleseiemidlene skal likedeles, det vil si at partenes samlede verdier skal deles likt, uavhengig av eierforholdene. Likevel er det ofte slik at ektefellene kan holde noe av verdiene helt utenfor denne likedelingen

Hvis partene fortsatt ikke er enige etter meklingsmøtet, kan retten åpne offentlig skifte. Dette betyr at uenighetene/tvistene avgjøres av retten. Hva koster det å begjære offentlig skifte? Du må betale rettsgebyr på kr 2 344 før meklingsmøtet holdes Fellestrekket er at de enten ikke kan eller har misforstått hvordan reglene for skifte mellom ektefeller egentlig er. - Å gifte seg med en som har gjeldfri bolig, innebærer en stor risiko, sier bedriftsøkonom Ramborg Elvebakk ved advokatfirmaet Hjort. - Mange har regnet med å få med seg halvparten av ektefellens samlede formue Har ektefellen særeie eller skjevdelingsmidler beror fradragsretten på hva gjelden er brukt til. Brukt til felleseie ekteskapsloven § 58, tredje ledd a Det er fullt fradrag for gjeld som er tatt opp og brukt til kjøp eller påkostninger av eiendeler som er felleseie Hva vil dokumentavgiften og eventuelt andre avgifter komme på i en slik sak? Vet at fribeløpet på arveavgiften er 250.000 kroner. Er det en selvfølge (lovmessig) at søsken har forkjøpsrett om en vil trekke seg ut av sameiet? Hva med særeie i en slik situasjon? Er arv særeie, eller går det inn i et ektepar sitt felleseie Felleseie eller særeie? Ved inngangen til det nye året kan tiden være inne for å tenke igjennom privatøkonomien. Hva som er en vanlig gave må vurderes blant annet i forhold til giverens økonomi. Kravet om å opprette ektepakt gjelder imidlertid ikke for gaver som består i livsforsikring, pensjon osv

Hva årsaken måtte være er i utgangspunktet uten betydning juridisk sett. En skilsmisse bringer med seg fradrag for gjeld i formue som er felleseie: A. Gjeld som ektefellen har pådratt seg ved erverv eller påkostninger av eiendeler som er felleseie, ka Hva er fellesskapets eiendom? Felleseie er et begrep som brukes i mange stater og flere land til å foreslå at begge ektefeller like dele eiendom som eies eller ervervet i et ekteskap. Skulle ekteskap ender i skilsmisse, eller noen ganger også i en annullering, er hver ektefelle

Begrepet felleseie er misvisende, men begrepet er i bruk, og det brukes også i ekteskapsloven. Begrepet har - til tross for at det inneholder ordet «eie» - ingen sammenheng med eierskap. En eiendel som eies av hustruen, eller ektemannen, er felleseie selv om den er eiet av hustruen, eller ektemannen, eller av dem begge i sameie Selv om man har felleseie, kan altså hver av ektefellene ha eiendeler som de eier alene innad i ekteskapet, slik at det kun er verdien av eiendelen som skal deles. Dette betyr at selv om verdien av en gjenstand skal deles likt, kan den ene ha et eneeie i gjenstanden slik at han/hun har rett til å overta selve eiendelen Felleseie Regelen er at ektefeller har felleseie dersom de ikke har avtalt noe annet. Dette betyr at de aller fleste ektepar i dag har felleseie. Mange er nok ikke helt klart over hva det å ha felleseie betyr, men ordningen som er valgt kan få stor betydning hvis og når ekteskapet opphører (enten ved skilsmisse eller død) Dette kan også gjøres selv om arealet er etablert med et eget matrikkelnummer som et personlig felleseie (ved ordinære overskjøtinger), men da må samtlige eiere undertegne erklæringen. Les mer om realsameie på kartverkets hjemmeside. Hva koster det? Priser på oppmåling. Tinglysningsgeby Retten til uskifte gjelder kun i forhold til felleseie som det ikke er fritt å testamentere over, dvs ektefellearv og pliktdelsarv. Særeie kan man derfor alltid disponere fullt ut ved testament, hva enten særeiet har oppstått ved ektepakt eller ved særeiepåbud ved gave eller arv

Felleseie betyr at formuen skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører, dersom annet ikke er avtalt eller det er grunnlag for skjevdeling. Skjevdeling: Skjevdelingsmidler er de verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet og som er i behold på skiftet Hva skal skjevdeles Det er verdien av skjevdelingsmidlene på tidspunktet ektefellene flytter fra hverandre eller når søknad om separasjon blir mottatt Fylkesmannen, som kan holdes utenfor delingen. Verdistigning av skjevdelingsmidlene er også gjenstand for skjevdeling, og det samme er renter eller annen avkastning At det er felleseie i et ekteskap betyr ikke at alt skal deles likt ved skilsmisse, i prinsippet skal kun det dere har opparbeidet dere sammen deles. Vi kan hjelpe dere med å avklare hvilke verdier som ligger for dere begge i dagens bolig, og gi råd om hva dere eventuelt kan få kjøpt

Hva er særeie, felleseie og skjevdelingsmidler?⁣ Hvem arver meg når jeg dør?⁣ Hva betyr det å sitte i uskiftet bo?⁣ Bør jeg skrive samboerkontrakt og testamente?⁣ ⁣ Viktige, men vanskelige, temaer i ukens podcastepisode. ⁣ ⁣ Jeg har besøk av advokat og forbrukerøkonom @deryaincedursun i studio, som svarer på alt jeg lurer. Samboere må betale dokumentavgift ved overføring av fast eiendom fra den ene til den andre så lenge de er samboere. Ved samlivsbrudd er det fritak for overføring av felles bolig, under visse vilkår. Les vilkårene nøye for å sjekke om du har rett på fritak. Les om overføring mellom samboere her

Hva betyr felleseie? - Advokatfirmaet Wulf

Få hjelp: Det er mye å tenke på når du går gjennom et brudd. Her finner du en oversikt over hva du bør tenke gjennom når det gjelder egen økonomi, bolig, barna, fordeling av ting og alt annet som omhandler økonomi. Felleseie betyr ikke at dere skal dele lik Det er imidlertid viktig å merke seg at det finnes et viktig unntak fra felleseie, nemlig skjevdeling. I henhold til skjevdelingsreglene kan alt av verdier som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv gave, kreves holdt utenfor deling til tross for at ektefellene har felleseie Er det lov?? Fikk høre i dag at min fraseparerte mann har solg bilen og campingvogna og kjøpt ny bil og vogn. Alle pengene han fikk for salget har gått til den nye bilen og vogna. Jeg eier selvfølgelig halvparten av det han har solgt. Dette salget har jeg ikke hørt om og da heller ikke godkjent

Særeie - Wikipedi

Dette er egentlig ganske naturlig når en tenker på hva ordet erstatning faktisk betyr. Hvis ingenting er tapt er det heller ingenting å erstatte. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 skal erstatning for skade på person dekke lidt tap, tap i fremtidig erverv og fremtidige merutgifter Felleseie er hovedregelen. Selv om dette høres enkelt ut er det i en rekke tilfeller tvil om hvilke verdier du hadde med deg inn i ekteskapet og hva du har fått underveis. Et eksempel er hvis den ene ektefellen tar med seg en hytte med gjeld inn i ekteskapet Etter at dere er viet, sender vigsleren dokumentene til skatteetaten. Skatteetaten sender så en vigselsattest til dere i posten. Ektepakt. Dersom dere ikke ønsker felleseie, kan dere opprette en ektepakt. Det er lovbestemte krav til hvordan en ektepakt skal etableres og utformes. Gifte seg i utlande Hva er fellesskapets eiendom Law? Felleseie loven er en kropp av lov som regulerer fordelingen av ekteskapelig eiendeler i tilfelle en skilsmisse. Felleseie lover gjelder først og fremst i USA, og bare i de landene betegnes felleseie tilstander. Ni stater i USA bruker fe Det er ikke alltid en trenger advokat for å inngå ektepakt, dersom en for eksempel skal inngå fullstendig særeie. Det kan derimot ofte oppstå mange problemstillinger som det er lurt å rådføre seg hos advokat for å få løst. Dette gjelder særlig i relasjon til hva som skjer dersom en av partene dør eller det er særkullsbarn

Regel 13 Aromatisk hydrokarbon - aren - Kjemisk institutt

Særeie: Formue som eies av en ektefelle

Som alle andre, kan ektefeller eie ting hver for seg eller sammen (i sameie). Det er den av ektefellene som har anskaffet eiendelen, som er eier av den. Hver av ektefellene er eiere av det de eide før ekteskapet ble inngått. Så hvem eier hva Det er viktig og nyttig å ivareta regnskaps- og økonomifunksjonen på en god måte for å sikre en god og enklere drift av velforeningen. I tillegg til at det gir bedre oversikt til å styre og ta avgjørelser øker det tilliten blant medlemmene å kunne se hva pengene er blitt brukt til Hva er felleseie, særeie og skjevdelingsmidler? Hvem arver meg når jeg dør? Bør jeg skrive testamente, og er det egentlig så viktig med samboerkontrakt? Blogg Om Lise Hjem Login. Arverett og jussnakk med Derya Incedursun. arv jus podcast testamente Mar 02, 2020 Et testament/arvepakt er ditt viktigste verktøy til å kontrollere hva som skjer med pengene dine når du dør. Er det særkullsbarn i bildet så er arvepakt enda viktigere, sier Elde. Han påpeker at det også er viktig å huske på at «barna», altså de som arver, gjerne er 50-60 år når de arver Hva er livsynshumanismens begrunnelse? Kai Westergaard | 03/09/2019 Det er sant at verdier som menneskeverd har blitt felleseie, og ikke lenger spesifikt kristne, men kan det filosofisk begrunnes i et ateistisk verdensbilde? Morten Fastvolds henvisninger til historie gir ikke en slik begrunnelse, skriver David Wikstøl

Loven setter klare grenser for hva som kan gjøres med sine verdier etter at man er død. Her er en kalkulator som kan gi deg svar om hvordan arven blir fordelt I motsetning til felleseie har altså en ektepakt hensikt å spesifisere nærmere hva den enkelte eier og har krav på. Dette er en mindre vanlig løsning enn felleseie, men ses i tilfeller der den ene parten har betydelig større formue og/eller inntekt enn den andre, eller der en eller begge parter er selvstendig næringsdrivende, har stor gjeld, eller har barn fra tidligere forhold Det vil være nødvendig å avklare hva som er felleseie og særeie, hva som skal likeledes og hva partene eventuelt kan holde utenfor oppgjøret ved å skjevdeles. I noen tilfeller vil også partene kunne ha opprettet en ektepakt som sier noe om formuesforholdet ved endt ekteskap, eller som regulerer særeie

 • Langgasse danzig.
 • Psd baufinanzierung nürnberg.
 • Volvo trucks group.
 • Mcgregor kg.
 • Dourodalen kart.
 • Aksel braanen sterri cv.
 • Åpningstider coop obs bygg slitu.
 • Skadeforsikring gjensidige.
 • Lewis hamilton freundin.
 • Hannover sehenswürdigkeiten roter faden.
 • Zillertal arena skipass preise.
 • Vad betyder petite.
 • Jeg vil ha jobb.
 • Dagbladet pluss abonnement.
 • Six senses con dao.
 • Stokke trailz erfaringer.
 • Chelsea clinton.
 • Rheinland pfalz regierung.
 • Färdigmonterad bastustuga.
 • Allusjon faderen.
 • Lysløype sandefjord.
 • Mest soldager i året.
 • Dietter som virker.
 • Dalsnuten sandnes kommune.
 • Hekle enhjørning.
 • Spaniahus torrevieja.
 • Høyhælte sko menn.
 • Grupo garibaldi canciones.
 • Female body.
 • South beach miami.
 • Reise til egypt 2018.
 • Ønsker til bryllup.
 • Kfc 18 hot wings preis.
 • Organisasjon og ledelse deltid rena.
 • Suche pferd.
 • Valg statistikk.
 • Superkul sarpsborg.
 • Grønnsaksretter i ovn.
 • Charter fra kristiansand 2018.
 • Mondkalender haare schneiden die nächsten günstigen tage.
 • Byavisa sarpsborg.