Home

Fri væskeoverflate

Fri væskeoverflate effekten. Noe som kan redusere stabiliteten betraktelig er effekten av fri væskeoverflate. Når en tank ikke er full eller tom, så vil væsken i tanken bevege seg fra side til side når skipet beveger seg. Dette gjelder spesielt tanker som man har forbruk fra under reisen, som f.eks bunkerstanker, ferskvannstanker osv Fri væskeoverflate effekt . Med åpninger i langskipsskottene må effekten av fri væskeoverflate beregnes for alle tre lastetankene vurdert som én stor lastetank. Effekten av fri væskeoverflate blir da langt høyere og dette blir en utslagsgivende faktor for at fartøyet ikke oppfyller stabilitetskravene

Reduksjon av fri væskeoverflate effekt med langskips skott i tanken. I for en tank = l × b 3 /12, (m 4), ser av figur at tanken er like bredt som skipet. Det vil medføre en veldig stor I som vil redusere tverrskipsstabiliteten med GG2 Fri væskeoverflate kan forekomme i tanker, lasterom og ikke minst på dekket av fartøyet. Når innholdet i en bred tank reduseres vil effekten av fri væskeoverflate redusere fartøyets stabilitet. Den fri -overflateeffekten kan bli et problem i et fartøy med delvis fulle lasterom, drivstoff- eller vanntanker

Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at fartøy som har slike lukearrangement ikke oppfyller stabilitetskravene ettersom en åpning av skottene medfører en dramatisk svekkelse av stabiliteten på grunn av fri væskeoverflate effekt. Frist til 31.12.2020 med å fjerne luker i langskipsskot Utledning BM og fri væskeoverflate effekt. Fylling, lensing bunntanker. Hvordan redusere effekt av fri væskeoverflate effekt (dele tanker). Fritt hengende last, tungløft EksJun10, Oving_lensing_bunntank.pdf (EksNov06, EksJun07.pdf og EksDes10.pdf anbefalt på egen hånd hjemme) Innlevering 2 deles ut fredag-innleveringen er basert på.

2. Tverrskipsstabilitet — K12 Lærebok i lastbehandlin

Rayleigh - Bénard-konveksjon er en type naturlig konveksjon, som forekommer i et plant horisontalt lag med væske oppvarmet nedenfra, hvor væsken utvikler et regelmessig mønster av konveksjonsceller kjent som Bénard-celler.Rayleigh - Bénard konveksjon er et av de mest studerte konveksjonsfenomenene på grunn av dens analytiske og eksperimentelle tilgjengelighet Kapillarkrefter er krefter som virker på grenseflata mellom to ikke-blandbare væsker eller mellom en væske og en gass, og som skyldes overflatespenning. Kapillareffekter og kapillaritet er samlenavn på effekter som er forårsaket av kapillarkrefter.. Kapillarkrefter er viktige for all væskebevegelse i tynne rør, også kalt hårrør eller kapillarrør Problemet er stor fri væskeoverflate. En hjemme fisket med teiner. Lå og bakket mot vinden. Sjø slo over bak, og det kom vann i båten. Den ble livsfarlig. Han måtte bruke seg selv som ballast, kompansere for vannet som skvulpet fra side til side i båten. Solgte den temmelig kjapt. En annen båt gikk rundt med 2 pers. i hummerfisket 2017

Created Date: 2/5/2015 11:27:53 A Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. desember 1991 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 11, § 12, § 13, § 21 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590

Video: Kantringsulykke på grunn av lastforskyvning gjennom åpne

Prosjekt, Mørebas 140 GT m/90hk Tohatsu - Båtforumet

Kapittel 2: En nærmere titt på stabilitet — K19 Lekkstabilite

Fri væskeoverflate - Omsorg for dy

IIHJ: Sånn i utgangspunktet ville ikke skipet bikket forover om baugporten falt av. Baugporten er langt over vannlinjen og slagsiden skyldes fri væskeoverflate på bildekk. Det var storm og høye bølger og fergen hadde slagside Man skal ikke kunne bli gravid med spiral, men noen ganger skjer det likevel. Men jeg har hørt at dersom så skjer, er det stor sannsynlighet for at det ikke går bra. Er det noen som har sett noe statistikk på dette? Er det forskjell på hormonspiral og vanlig spiral i så måte Lasterommene og skipene er ikke laget for å ha fri væskeoverflate, det vil si store volum væske som skvalper rundt og påfører skipene uventete sideveiskrefter. En liten slagside eller krenging i bølger og dårlig vær, forsterkes av lasten og skipet tipper rundt. Forliset kan være et faktum på få minutter b) Hvor mange tonnes kan skipet laste av ovennevnte varesort, og hva blir skipets middeldypgang, KG og GM etter lasting, når du tar hensyn til fri væskeoverflate (FSM)? (TIPS. Beregn full last i rom 2,3,4,5,6 og resten i #1. Tyngdepunktet i rom 1 finner dere ved å interpolere i tabell for vcg side 499 i Tellne

Yrkesfisker - Fjern luker i langsskipsskot

Konseptet oppfyller ikke kravet til betydelig innovasjon Effekt av fri væskeoverflate og skade til sjø; Stabilitet ved dokking/grunnstøting; Framstilling av GZ kurver fra linjetegning, Dynamisk stabilitet. Militære krav til intakt og skadestabilitet. Havarikontroll. Regler for krigsfartøy. Sjøfartsdirektoratets og klasseselskaps regelverk for handelsfartøy - Har grunnleggande kunnskap på områda initialstabilitet, trim, store krengevinklar, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, samt stabilitet etter skade og grunnstøting. - Har brei kunnskap innan dei omgrepa som omfattar styrke og belastingsmoment som skip vert utsett for, i tillegg til reglar for desse

Metelkova City is an autonomous social centre in the centre of Ljubljana, Slovenia. Metelkova , Ljubljana: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Metelkova i Ljubljana, Slovenia på TripAdvisor

Effekt av fri væskeoverflate (EFVO). Ut fra overstående punkter kan man dele inn skipets stabilitet i to hoveddeler. Den første er. stabilitet som avhenger av skipets form. Denne stabiliteten blir kalt skrogstabilitet eller. innebygd stabilitet. Et katamaranskrog har stor skrogstabilitet mens en kajakk har særdele • Del 4: Effekt av fri væskeoverflate • Del 5: Stabilitetskrav og KG grensekurver • Virtuelt laboratorium 2: Stabilitet og KG grensekurver Praktisk tilnærming med virtuelle laboratorier, video og 3D animasjon: I kurset benyttes våre virtuelle laboratorier innen stabilitet og ballastering Denne frie væskeoverflate effekten kan føre til sloshing. Lukkede oppdrettsanlegg i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merder fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen Del 4: Effekt av fri væskeoverflate. Del 5: Stabilitetskrav og KG grensekurver. Virtuelt laboratorium 2: Stabilitet og KG grensekurver. Kurset avsluttes med en skriftelig eksamen som må bestås for å få kurset godkjent. Praktisk tilnærming med virtuelle laboratorier, video og 3D animasjo Fiskeridirektoratet vurderer i avslaget at «fri væskeoverflate» kan være problematisk. Fiskeridirektoratet vurderer også at konseptet er sårbart for uforutsette hendelser, siden det er avhengig av å ligge på svai

Rayleigh - Bénard konveksjon - Rayleigh-Bénard convection

0,4 meter er godt over kravet på 0,15 meter og vi har en trygg stabilitet i båten. B) I papirene for båten går det frem at initialmetasenterets høyde over kjølen er 1,52 meter. Hva er KG ? KG = KM - GM = 1,52 - 0,4 = 1,12 meter - Det vil si at tyngdepunktet ligger 1,12 meter over kjøl Oppsummering dag 1 DAG 2 Skadestabilitet Effekt av fri væskeoverflate Påvirkning av fortøyning i STP - Turret - free rotation Case 4 - Losseoperasjon - Kontroll av vekter og deplasement Dynamisk stabilitet Tunge løft Case 5 & 6 - praktisk bruk av Autoload - Lasting og lossing - Påvirkning tunge løft Oppsummering, evaluering dag En fri væskeoverflate har vekselvirkning med atmosfæren den står i kontakt med. Et legeme i vann får en oppdriftskraft som er lik vekten av den fortrengte væskemengde, Arkimedes prinsipp, og gjelder også for oppdrift i luft Dette gir i mange tilfeller innvirkning på fartøyets stabilitet, fordi en får påvirkning av fri væskeoverflate og ugunstige lastekondisjoner med stor dekkslast som fartøyene ikke er beregnet for, sier Alvestad. Mange fartøy gjør slike forandringer uten at dette blir sjekket opp mot regelverk eller stabilitet

Kapillarkrefter - Wikipedi

Dette går på ting som vekter på dekk, garn på dekk med fisk og fri væskeoverflate, sier Larsen. Han påpeker at det er vanskelig å kjøre samme kurs for alle typer fartøy, i og med at det stilles ulike sikkerhetskrav om bord. - Det er for eksempel vanskelig å holde det samme kurset for et fabrikkskip og en enmannsjark, hvor det stilles andre krav til sikkerhet Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at fartøy som har slike lukearrangement ikke oppfyller stabilitetskravene ettersom en åpning av skottene medfører en dramatisk svekkelse av stabiliteten på grunn av fri væskeoverflate effekt Aluminiumsring med diameter 65 mm opphengt i tre snorer som er sammenknytt i en ring. Ved hjelp av en følsom kraftmåler kan man gjøre kvantitative forsøk av hvor mye en væskeoverflate bærer. Vi anbefaler vår kraftmåler 101090 0,1 N/0,001 N for dette forsøket Kommisjonen har i sine analyser både korrigert for fri væskeoverflate ved bruk av den tradisjonelle metoden ved å heve fartøyets tyngdepunkt virtuelt avhengig av treghetsmoment for de frie væskeoverflatene, samt en mer nøyaktig metode som innebærer at væskens endring av tyngdepunkt avhengig av krengevinkel direkte blir tatt med i beregningene

Øien 620 erfaringer? - Båtforumet - baatplassen

Kapillarkraft er ei kraft som verkar på grenseflata mellom to ikkje-blandelege væsker eller mellom ei væske og ein gass, og skuldast overflatespenning. Kapillareffekter og kapillaritet er samlenamn på effektar som kjem av kapillarkrefter.. Kapillarkrefter er viktige for all væskerørsle i tynne røyr, òg kalla hårrøyr eller kapillarrøyr. Namnet kapillar kjem frå latin capillus og. til juicens væskeoverflate ρ er massetettheten til vannet og er skipets from TMR 4105 at Norwegian Univ. of Science & Technolog Modellering og implementering av fri væskeoverflate. Implementering av enkel turbulensmodell. Implementering av energilikningen. Effektivisering av numerisk løsningsalgoritme. Verifisering av programmet mot analytiske løsninger, eksperimentelle data og simuleringer fra andre programmer som Fluent og CFX. Veileder bevegelsesrespons i konstruksjonen, system for trenging av fisk og fri væskeoverflate. Søker sendte inn svar på henvendelsen 6. februar 2017. Fiskeridirektoratet sendte brev til søker 24. februar 2017 hvor vi orienterte søker om at vi vurderte at det omsøkte konseptet falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser og at v

Forskrift om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette

Fri væskeoverflate. 3. Vedlikehold Konstruksjon flyter på lett vannlinje. Hevet posisjon. Tørrlagt tank. Designparametre på miljølaster (50 års returperiode) for lokalitet - «åpent kystfarvann»: Flytekondisjon Hs [m] Tp [s] Vcurrent [m/s] Vwind [m/s] 1. Normal operasjon 2,5 7 1 29 3. Vedlikehold. bevegelsesrespons i konstruksjonen, system for tren ging av fisk og fri væskeoverflate. Søker sendte inn svar på henvendelsen 6. februar 20 17. Fiskeridirektoratet sendte brev til søker 24. febru ar 2017 hvor vi orienterte søker om at vi vurderte at det omsøkte konseptet falt innenfor ord ningen med utviklingstillatelser og at v Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299,

Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser

 1. Mange skip har rulletanker, eller tanker på hver side av skipet med fri væskeoverflate og forbindelse imellom, som et passivt antirullesystem. Det går imidlertid ut over skipenes stabilitet. Modellforsøkene i Stad Towing Tank ble utført med en modell av en Ramform seismikkskip. - MRPC fungerer svært godt for et slikt bredt skip
 2. Videre vurderer direktoratet vurderer i avslaget at «fri væskeoverflate» kan være problematisk, og at konseptet er sårbart for uforutsette hendelser. Mer om: Utviklingstillatelser avslag Wave Master Evne Fiskerididirektoratet. Kommenter artikkelen Del Share the article. Del på.
 3. FSE m Fri væskeoverflate korreksjon Free surface effect GM L m Langskips metasenterhøyde Longitudinal metacen-tric height GM T m Tverrskips metasenterhøyde Transversal metacen-tric height GZ m Krengende arm Righting arm H m Skrogets høyde Hull height LCB m Langskips oppdriftssenter Longitudinal centre of buoyanc
 4. Bølger i den frie væskeoverflate Som regel bør man holde arealet av frie væske-flater så små som mulig, hvorved resonansfrekvensen for de stående bølger blir høy. Till-leggspåkjenningene fra de fri væskeflater vil vanligvis bli tatt vare på når man lar den øverste fjerdedel av tankene beregnes ute
 5. 3. Når vindhastigheten overskrider 36 m/s, eller eventuell høyere dokumentert grense, skal innretningens KG-verdier korrigert for effekten av fri overflate være under de verdier som er gitt i kurve II. 4. KG-verdiene for alle temporære tilstander korrigert for effekten av fri væskeoverflate skal være under de verdier som er gitt i kurve III

Energikaskade - Energy cascade - qwe

 1. igjen fri væskeoverflate over store deler av kummen. Tiltaket oppfattes av oss også å ha begrenset virkning, da stanken for vår del var tilbake igjen også i fjor sommer - hvor utendørsopphold eller lufting som tidligere var prisgitt vær- og vindforhold
 2. ans, og forholdet mellom egenperioder lå i resonansområdet. I disse forsøkene gav bruk av Weiss' formel dårlig samsvar med de målte rulleperioder. Videre forskning vil være påkrevd for å få en fullstendig forståelse for gyldighetsområdet fo
 3. sjølv, men og den delen av dekket som var fritt gav fri væskeoverflate, det var like farleg den gongen som i dag. Også denne gongen kom Tampen til og ville berge folket. Skipperen der brukte ein folen kjeft på korleis båten oppførte seg, og lurte på om vi var sjødyktige
 4. såkalt virtuell heving av vannets tyngdepunkt på 80m på grunn av effekten av fri. væskeoverflate. Følgene av ulykken ble katastrofale fordi kantringen skjedde uhyre fort (i. løpet av sekunder) og man rakk ikke å evakuere. Du har kanskje merket hvor vanskelig det er

Modul7 - ProMax Maritim

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Grunnleggjande innføring i hydrostatikk, stabilitet og trim på skip eller fartøy. IMO og Sjøfartsdirektoratets forskrifter for bygging og drift av skip , herunder krav til GZ, GM, dynamisk stabilitet , effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, . Allmenn kjennskap til de viktigste Effekten av fri væskeoverflate blirr dermed forsterket vedd at vannet får vandre lenger l ut fra senterlinjen. Undersøkelsene har vist at fartøyets stabilitetsberegninge ikke har tatt i betraktning fartøyets mest ugunstige lastkondisjon med tanke på effekten av fri væskeoverflate,. Studiene i dette dokumentet viser imidlertid at en merkbar økning i fri konveksjon relaterer seg til termiske og solutiske Marangoni-strømmer. En sterk innflytelse av Marangoni-strømmen på væskekonveksjon ved høye varmestrømmer er ekstremt viktig for pålitelig simulering av lagdampning i et bredt spekter av moderne teknologier roligere væskeoverflate. Test separator (20VA004) mottar brønnstrøm fra testmanifoilen. Her kan hver enkelt brønn testes. En finner ut sammensetningen og produksjonen. Separatoren er trefaset, byget opp som 1. trinn separatoren. Dette er for at en skal kunne teste innholdet av gass, kondensat og produsert vann i de enkelte brønnstrømmer

Med liten væskeoverflate. Så kan man vel sveise sylindriske tanker inne i de sylindriske hulrommene på høykant. Tankskip kan parkere rett uttafor. Selv VLCC. Det er god dybde og fint manøvreringsrom. Så skulle det teoretisk begynne å brenne, så kan brannen kveles fort, fordi luften avstenges. Og ha litt avstand mellom hulrommene Introduksjon; patogen; Forebygging; Komplikasjon; Symptom; Undersøke; Diagnose; Introduksjon. Introduksjon til fremmedlegemets perforering. Perforasjon av spiserør i fremmedlegeme er en komplikasjon av spiserørsperforering forårsaket av fremmedlegeme av spiserør, som kan oppstå på grunn av fremmedlegemets art og eksistens tid, og kan også oppstå når fremmedlegemet fjernes

Start studying Repetisjon kjemi 1 - alle begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Utforming av tankvolumet skal tilstrebe minst mulig væskebevegelse og fri væskeoverflate, i et område med stabil temperatur. Lufting av tankene skal ha en utforming som begrenser risiko for inntrengning av sjøsprøyt. VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Side 2 Introduksjon; patogen; Forebygging; Komplikasjon; Symptom; Undersøke; Diagnose; Introduksjon. Introduksjon til spiserørsperforering. Perforering av spiserørsperforering (spiserør) er en av de alvorligste nødstilfellene i mage-tarmkanalen, og dødeligheten er rapportert å være fra 10 til 46% Vedlikeholdsledelse . Sverre Wattum. Verdal. 15.02.2017 . Økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehol (4) Kravene i 1. ledd i denne paragraf skal bekreftes ved beregninger som tar hensyn til karakteristiske utforminger av skipet, arrangementene, form og innhold av de skadede avdelinger; og fordelingen, egenvekter og virkningen av den frie væskeoverflate. Beregningene skal baseres på det følgende

James Bird ved Massachusetts Institute of Technology har oppdaget at når en boble på en væskeoverflate sprekker, så etterlater den seg en ring av mindre bobler der boblens kant var. Bobleforskningen er publisert i det siste nummeret av tidsskriftet Nature De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt Islændingen høyrde til Einar Hareide reiarlaget på Hareid. Den var bygd i 1906 ved Mjellem og Karlsen i Bergen. Den hadde fiskerimerket M-17-HD. I 1948 hadde han desse måla Loa 115 fot, B19,1 fot og d 9,2 fot. Dampmaskina var på hk 160 hk. Av Johannes Alme etter slik Odd Alme hugsar turen Alle fiskarane [ Kapillarkrefter er krefter som virker på grenseflata mellom to ikke-blandbare væsker eller mellom en væske og en gass, og som skyldes overflatespenning. Kapillareffekter og kapillaritet er samlenavn på effekter som er forårsaket av kapillarkrefter En væskeoverflate vil motsette seg å endre form, noe som gjør at den virker som en elastisk hinne (overflatehinne). Et fritt radikal inneholder et eller flere uparrete elektroner som kan danne par med et annet elektron. Mange typer plastikk lages via polymerisering av fri radikaler

oppgave 1 Hvilke strukturelle forandringer vil du anbefale hvis et nyetablert lite rederi kjøper et moderne kjemikalieskip og bemanner det hovedsaklig med tidligere studenter fra høgskolen i Vestfold En lav og bred tank er ikke å anbefale å ha ombord i en båt, da denne vil representere en fri væskeoverflate som vil slingre frem og tilbake, og i værste fall skape sjøsyke for de ombord - ettersom båten vil vugge mye. Quote; Share this post. Link to post Share on other sites. Skvalpeskjær 1 En væskedråpe som faller fritt fra en høyde på en solid overflate, danner en enkelt liten boble etter støt. Når en fanget boble når den fluktuerte væskefrie overflaten, brister den raskt. Den kritiske størrelsen er forskjellig fra væsken. 026 (ref. 28) for Rf = ∞ eller en dråpe på en flat væskeoverflate Steen mener store tanker med fri væskeoverflate kan gi problemer med stabilitet. og med sloshing (bevegelse av veske inne i en konstruksjon red. anm)

Skip er en vanlig betegnelse på et større sjøgående fartøy, i motsetning til båt, som vanligvis betegner mindre farkost eller fartøy.For transport med skip, se skipsfart. . Hele artikkele Bacheloroppgave TN303212 Hovedprosjekt Kvalifikasjonsrammverk for brønnbåtoperasjoner 10005, 10031, 10038, 10041 Totalt antall sider inkludert forsiden: 6 3 [0012] De chelaterende midlene er valgt fra iminodiravsyre (ISA) og etylendiamin- ravsyre (EDDS). [0013] I en foretrukket utførelsesform med oppfinnelsen blir AES fremstilt ved å reagere dietanolamin med maleat under alkaliske betingelser i nærværet av lantanoid-5 katalysatoren og et chelaterende middel omfattende ISA som blir dannet in situ ved Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Flammetemperatur er den laveste temperaturen hvor en gassblanding over væskeoverflate kan antennes ved hjelp av en gnist eller en flamme. Disse væskene er delt inn i tre klasser: Klasse A: Væsker med flammepunkt under +23 View Homework Help - LF Øving12.pdf from TMR 4105 at Norwegian Univ. of Science & Technology. Lsningsforslag 12 Livssykluskostnader OPPGAVE: 1. Dette ble og gjort i ving 10. Da med forbruk p 20 Bruk Zoom-funksjonen i nettleseren for å justere størrelsen på tekst og grafikk. mubarakan full movie online watch 123movies Vanligvis vil CTRL + + tastene kunne brukes for å øke størrelsen, og CTRL + -for å redusere den. Har du hjul på musen, kan du bruke CTRL sammen med hjulet for å justere størrelsen. På Mac kan du bruke CMD + + og CMD + -

effekt av fri væskeoverflate - skipsfart: Send til godkjenning 31. mai 2020 kanal: Send til godkjenning 25. mai 2020 dobbeltbunn: Send til godkjenning 25. mai 2020 All aktivitet. Skriv en melding til Andreas; Biografi Lektor med spesialisering innenfor. Nr. 2-2005 Side nr. 2 Juni 2005 PAKKEFORSIKRING Ålesund: Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 ÅLESUND Telefon: 70 10 12 50 Telefax: 70 10 12 51 E-post: alesund@moretrygd.n Papir marmorering er en type papir laging som involverer susp maling eller pigmenter på en væskeoverflate og deretter dyppe papir i løsningen, slik at det å plukke opp et særegent design. Avhengig av hvor pigmentene har blitt manipulert, kan utformingen har swirls, punktum, spiraler, klatter, og så videre, og det kan en tendens til å ligne marmor, noe som forklarer navnet Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Stein Ove Erikstad Har forfattet følgende artikler Søk etter egenskap. En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «merke komponenter i en tekst for å få oversikt over deres egenskaper». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier. Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 1.. Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500

 • Floating > point.
 • Reprimande kryssord.
 • Hvordan kan vi stoppe klimaendringene.
 • Uis bibliotek åpningstider.
 • 4.30 km pace.
 • Fritaksmetoden eksempel.
 • Tidligere bensinmerke kryssord.
 • Morsomme gravid sitater.
 • Teleskop stjernekikkert.
 • Isildur lotr wiki.
 • Ammann vibrating plates.
 • Tørket basilikum.
 • Bilferie sør frankrike.
 • Dronebilder bergen.
 • Eglise rabat.
 • P4 spilleliste.
 • Museum berlin story bunker.
 • Visum thailand 50 år.
 • Hvordan temme hamster.
 • Titanic passasjerer.
 • Tailandia que playas visitar.
 • Restaurant schrøder.
 • How to make figures in apa format.
 • Stadt lahr bauamt.
 • Bombay bord pusse opp.
 • Rr bronchiales.
 • Ü50 party hamburg stage club.
 • Fosters garden kassel öffnungszeiten.
 • Bassist sucht band.
 • Check characters in text.
 • Stående buffet opskrifter.
 • Laserbehandlung münchen.
 • Geschenke an arbeitnehmer 40 € brutto oder netto.
 • Kooyman makelaars alblasserdam.
 • Dagbladet rss.
 • Sjekke id katt.
 • Gothmog lord of balrogs.
 • Saalbau neustadt parken.
 • Kile bukse.
 • Erfahrungsbericht oman.
 • Fuchur hund.