Home

Revisjonsplikt

Revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor. Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov Hva er revisjonsplikt? Å være revisjonspliktig vil si, ifølge revisorloven, at et selskap er pliktet til å påse at årsregnskapet revideres av en statsautoristert eller registrert revisor. Revisjonspliktige selskaper må altså få en ekstern revisor til å gå igjennom årsregnskapet deres Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper? Jostein Hakestad 9. juli 2020. Når firmaet vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor Revisjonsplikt. Næringsdrivende som er regnskapspliktige, blir revisjonspliktige fra og med året etter at driftsinntektene i Norge har oversteget 5 millioner kroner. Tips og råd om kontorarbeid og regnskapsføring. Les mer om aktuelt regelverk om bokføring, regnskap og revisjo Grensen for revisjonsplikt heves Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte

Les mer om revisjonsplikt på Altinn. I regnskapsbransjen anses den hevede grensen for revisjonsplikt som et veldig godt tiltak på den nye plattformen, samfunnsøkonomisk er det fornuftig å ha fokus på at regnskapet gjøres riktig med en gang. Les mer om revisjon: Endringer i lovverket for regnskapsbransjen i 2019 - her er oversikte Små holdingselskaper kan fravelge revisjon Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene

Enkelte aksjeselskap kan velge at de ikke skal ha revisor. Dette kaller vi fravalg av revisjon Revisjon, gjennomsyn, gransking, gjennomgåing, kontroll. Revisjon er en metodikk for undersøkelse som benyttes i tilknytning til regnskaper, ved vurdering av kvalitetssystemer og andre styringssystemer, vurdering av produkter, prosesser, oppfølging av kontrakter og så videre. Hensikten er å fastslå på en objektiv og faktabasert måte om et regnskap, et system og så videre. Regnskapslovgivningen i Norge bruker to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert. Dette avhenger av organisasjonsformen og størrelsen på omsetningen. En virksomhet er enten kun bokføringspliktig, eller både bokføringspliktig og regnskapspliktig Nye terskelverdier for revisjonsplikt. Publisert: 08. januar 2018 FAQ nr: 431. Revisjon Selskapsrett. Spørsmål: I forskrift til aksjeloven er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum. Et aksjeselskap hadde i 2016.

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - Kapittel 2

De fleste fusjoner eller fisjoner krever flere uttalelser fra revisor - også for selskaper som ikke er underlagt revisjonsplikt. Dette må selskapenes styre og eiere være oppmerksomme på, og småselskaper bør derfor ta utsiktene for slike transaksjoner med i regnestykket før man eventuelt velger bort revisor Revisjonsplikt. Utenlandske selskaper og andre næringsdrivende som utøver eller deltar i virksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktige til Norge etter skatteloven, er revisjonspliktig fra og med året etter at driftsinntekter i Norge har oversteget NOK 5 millioner

Må du ha en revisor? Ja, dersom bedriften er pliktig til å revidere årsregnskapet, må du ha en revisor. Om du har revisjonsplikt beror på selskapets størrelse og form, og noen selskaper har revisjonsplikt gjennom særregler. Vær i trygge hender - la RSM bistå deg med revisjon og rådgivning HeiEr det noen som kan fortelle meg om et lite sameie bestående av 6 leiligheter er regnskapspliktig?Leter på nett, men finner ikke helt ut av dette. Om jeg forstår det riktig er man ikk Revisjonsplikt: hvem må ha revisor? menu Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse, analysering av trafikk, tilpasning av innhold og tilpasset nettbasert annonsering

Regnskap og revisjon. Stiftelser har generell regnskapsplikt etter regnskapsloven. Må levere regnskap, må ha registrert eller statsautorisert revisor Alle med regnskapsplikt har i utgangspunktet revisjonsplikt. Her får du en oversikt over hva revisjonsplikten innebærer, hvilke aksjeselskaper mv. som ikke har revisjonsplikt, og vilkårene for å si opp revisor. Alle med regnskapsplikt har i følge revisorlovens § 2-1 i utgangspunktet revisjonsplikt. Unntakene fremgår av loven. og tidligere var det ikke noe unntak for aksjeselskaper I forslaget om revisjonsplikt for aksjeselskaper la lovutvalgets flertall vekt på de aksjerettslige reglene om bunden egenkapital og vernet av denne. Dette hensynet gjør seg imidlertid ikke gjeldende for filialer, som må bedømmes ut fra lovgivningen om den aktuelle selskapsformen i staten der hovedselskapet er stiftet Morselskap og revisjonsplikt. Tidligere ble et aksjeselskap revisjonspliktig automatisk dersom selskapet var morselskap, det vil si hadde et eller flere datterselskap. Regelen er endret, slik at morselskapet skal vurdere om terskelverdiene for revisjonsplikt er oppfylt for konsernet sett som en enhet. Terskelverdie Hvorvidt man har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform man har og størrelsen på selskapet. Følgende selskaper har revisjonsplikt: Alle aksjeselskaper, men man kan velge bort revisjon dersom; driftsinntektene er mindre enn kr 6 millioner, og; balansesummen er under kr 23 millioner, o

Fravalg av revisjon etter lovendringen. Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Fra 1. juli 2017 kan morselskap på visse vilkår fravelge revisjon Hvilke selskaper har revisjonsplikt? Terskelverdiene for hvilke aksjeselskaper som har revisjonsplikt er justert for 2018. Her endringene som gjelder fra 10. januar 2018. De nye terskelverdiene som gjelder for 2018. Terskelverdiene for revisjonsplikt er hevet for driftsinntekter og balansesum: Driftsinntekter er hevet til seks millioner krone Se mer om «Eierseksjonssameie». * Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier ble endret fra og med 1. januar 2018. Bestemmelsen om regnskap er flyttet fra eierseksjonsloven § 44 til § 64.Etter endringen er det bare sameier med 21 eller flere seksjoner som må avlegge årsregnskapet og årsberetningen i samsvar med regnskapsloven 0: Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 59 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 19 nov 2004 nr. 1489), 10 juni 2005 nr. 46 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 10 juni 2005 nr. 531). Del paragra Revisjonspliktige organisasjonsformer. Ikke alle bedrifter er pålagt å få regnskapet revidert og innsendt til Brønnøysundregistrene. Her kan du se hvem som ut i fra regnskapsloven §2-1 har revisjonsplikt

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge. Vi formidler fagnyheter, utgir tidsskrifter og tilbyr kurs over hele landet Aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet for inneværende regnskapsår eller senere Innledning Velkommen til Fordelingsutvalgets økonomihåndbok for frivil-lige organisasjoner. Som navnet tilsier skal dette være en håndbok for de som job Revisjonsplikt. Revisjonsplikt er et ansvar en virksomhet pålegges som tilsier at årsregnskapet skal revideres av enten en statsautorisert eller en registrert revisor. Hovedregelen for revisjonspliktige virksomheter er at revisoren skal være en ekstern uavhengig part Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er over 5 millioner kroner forrige regnskapsår, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Balansen viser eiendeler over 20 millioner, eller Gjennomsnittlig antall ansatte er over 20 årsver

Hva er revisjonsplikt? - Vism

Regnskaps- og revisjonsplikt Regnskapsloven gjelder for alle advokater som driver advokatvirksomhet i eget navn. Regnskapsplikten for advokater er fastsatt i advokatforskriften § 3a-1, jf. domstolloven § 224 tredje ledd andre punktum Foreninger/organisasjoner oppnår revisjonsplikt når den samlede omsetningen overskrider fem millioner. Ofte vil også offentlige tilskudd ha krav om revisjon. Revisjon av foreninger/organisasjoner vil normalt inkludere ulike attestasjonsoppdrag, herunder eksempelvis bekreftelse på antall medlemmer og bekreftelse på søknad om momskompensasjon (merverdiavgiftskompensasjon) Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller Gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk. Ansvarlige selskap (ANS/DA) Små ansvarlige selskap har vanligvis ikke revisjonsplikt Unntak fra revisjonsplikt. Fra 1. mai kan små aksjeselskaper fravelge revisjon. Fravelgelsen må vedtas på generalforsamling. fredag 15. april 2011 Infotjenester har tidligere skrevet om at regjeringen har villet innføre revisjonsfritak for små aksjeselskaper. Nå er. Hovedregelen er at alle med regnskapsplikt etter regnskapsloven også har revisjonsplikt (revisor) . Enkelte regnskapspliktige enheter er imidlertid fritatt fra revisjonsplikten (revisjonsfritak), jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder regnskapspliktige som har samlede driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner

Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper? Starte-AS

Bokførings-, regnskaps- og revisjonsplikt - utenlandsk

 1. Steg 1) Finn ut om selskapet har revisjonsplikt Alle som er pliktig til å levere årsregnskap er etter loven revisjonspliktige. Om du kan velge bort revisor avhenger blant annet av hvilken selskapsform man har og størrelsen på selskapet. En revisor vil bekrefte at selskapets regnskap er korrekt avlagt
 2. Hvis firmaet vokser, skal det ikke mye til før det ikke lenger er fritatt fra revisorplikten. Men mange blir overrasket over når plikten inntreffer. Fo
 3. Revisjonsplikt - kan selskapet ditt velge bort revisor
 4. Revisjonsplikt. Idrettslag som har en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer skal engasjere registrert eller statsautorisert revisor til revisjon av årsregnskapet. For idrettslag som ikke har engasjert revisor, skal kontrollutvalget foreta regnskapsrevisjon. Bokføringsplik

Grensen for revisjonsplikt heves - Regnskap Norg

Forvaltning av alternative investeringsfond (AIF) kan som hovedregel bare drives etter tillatelse fra Finanstilsynet. AIF-forvaltere som ikke omfattes av konsesjonsplikt, er pålagt registrerings- og rapporteringsplikter til Finanstilsynet Krav til revisor - revisjonsplikt aksjeselskap, NUF, ENK. Sist oppdatert 11 mars, 2012 - 19:56. Aksjeselskap, NUF og enkeltpersonforetak må kun ha revisor ved omsetning over 5 millioner. Revisjonsplikten for aksjeselskap med lav omsetning bortfalt fra og med regnskapsåret 2011 Unntak fra revisjonsplikt Fra 1. mai 2011 kan små aksjeselskaper velge å ikke revidere regnskapet. Dette må vedtas på generalforsamling.. Revisjonsplikt for aksjeselskaper. Revisjonsplikten til et aksjeselskap er et ansvar som blir pålagt og tilsier at årsregnskapet skal gjennomgå revisjon enten av en statsautorisert revisor eller en registrert revisor. Ifølge revisjonsloven er alle regnskapspliktige virksomheter også revisjonspliktige

Ny grense for revisjonsplikt for virksomheter som bruker

 1. dre virksomheter. Dette gjelder også for små holdingselskap og konsern, som samlet sett oppfyller kravene
 2. Revisjonsplikt - merverdiavgift, regnskap, årsoppgjør, regnskapsføring, revisjonstjenester, skatt, selvangivelse, skatterådgivning, revisorfirmaer.
 3. Revisjonsplikt: Søknad fra ny fast ansatt advokat om fritak fra revisjonsplikten; Søknad fra ny fast ansatt rettshjelper om fritak fra revisjonsplikten; Melding om fortsatt fritak fra revisjonsplikten skal ikke lenger sendes inn. Tilsynsrådet skal underrettes umiddelbart ved endringer av disse forhold
 4. Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret 30.10.2020 13:10 Dette ble bestemt i statsråd 30. oktober 2020.; Høyesterett om fristen for å inngå justeringsavtal

Slipper revisjonsplikt. NHO jubler og revisorene raser. Regjeringen går inn for å la småbedrifter, med mindre enn fem millioner i årlig omsetning, bli unndratt fra revisjonsplikten I Danmark økes grensen for revisjonsplikt fra 3 til 8 millioner danske kroner i omsetning. I Sverige blir grensen for revisjonsplikt 3 ansatte, 3 millioner svenske kroner i nettoomsetning, 1,5 millioner i balansesum. Mer om det svenske forslaget: • Revisjonsfritak hvis 2 av 3 grenseverdier underskride Revisjonsplikt for tidligere morselskap. Detaljer Kategori: Revisjon Publisert mandag 12. desember 2011 08:30 Treff: 2731 Tidligere morselskap kan fravelge revisjon dersom det på fravalgstidspunktet ikke lenger er morselskap. Vi omtaler her grensegangen ved salg av, fusjon med og avvikling av datterselskap Merk: Regnskapsplikt medfører også revisjonsplikt. Du kan imidlertid som hovedregel velge bort revisjon av årsregnskapet hvis driftsinntektene er mindre enn 6 millioner, balansesummen er under 23 millioner og gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Et sameie har litt ulike plikter avhengig av antall seksjoner, men selv de aller minste skal utarbeide regnskap. Det er styret som er ansvarlig for at dette blir gjort, men alle sameierne er tjent me Revisjonsplikt for kombinert åpen og ordinær barnehage Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om revisorplikten etter økonomiforskrift til barnehageloven gjelder for barnehager som er ordinær barnehage med færre enn 20 barn og i tillegg er åpen barnehage Hva grensen for revisjonsplikt vil ligge på og når endringene trer i kraft er foreløpig ikke kjent. Gode erfaringer med frivillig revisjon. Erfaringene til nå tyder på at innføringen av frivillig revisjon har gått veldig bra i Norge. BIs undersøkelse fra 2015 viste ingen svekket regnskavalitet eller økt skatteunndragelse Evaluering av unntak for revisjonsplikt . i små aksjeselskaper . 26. mars 2015 . John Christian Langli* Handelshøyskolen BI *Rapporten er utarbeidet av medarbeidere ved Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI

Video: Små holdingselskaper kan fravelge revisjo

Revisjonsplikt og plikt til å benytte henholdsvis registrert eller statsautorisert revisor kan også følge av annen lovgivning enn revisorloven. Eksempelvis følger det av lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 6-2 at forsikringsselskaper er revisjonspliktige og har plikt til å bruke statsautorisert revisor Paragrafen definerer fritak i fyrste rekkje for personleg næringsdrivande, som kan fritakast frå revisjonsplikt dersom driftsinntektene av den samla inntekta ikkje overstig 2 mill. kroner. Finansdepartementet gjer no framlegg om at ansvarlege selskap med opp til fem deltakarar bør jamstellast med personleg næringsdrivande når det gjeld fritaket frå revisjonsplikt

Fravalg av revisjon Brønnøysundregistren

revisjon - Store norske leksiko

 1. dre enn fem millioner kroner. 2) balansesum
 2. Lær definisjonen av revisjonist. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene revisjonist i den store norsk bokmål samlingen
 3. ste selskapene har heller ikke vært påbudt i Norge siden 2011. De norske kriteriene er at driftsinntektene av den samlede virksomheten er
 4. Når en utbygger pålegges å opparbeide teknisk infrastruktur i et område, skjer det gjerne en berikelse for andre grunneiere. Vi ser her nærmere på refusjonsreglene i plan- og bygningsloven i forbindelse med verdistigning på tredjeparts tomt samt senere tilkobling til anlegget
 5. Om Kulturrådet. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål

Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn Revisjonsplikt er knyttet til regnskapsplikten. Ifølge revisorloven § 2-1 er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 med nekelte unntak underlagt revisjonsplikt. Hovedregelen er at følgende foretak alltid har revisjonsplikt: aksjeselskap og allmenaksjeselskap

Guide til at oprette enkeltpersonforetak | Jonas Blom

Lovreglene om unntak fra revisjonsplikt - ikrafttredelse 1. mai Les mer hos revisorforeningen.no. Fravalg av revisjon skal få virkning fra det tidspunktet styrets beslutning er registrert i Foretaksregisteret. Finansdepartementet har varslet overgangsregler som har skapt noe usikkerhet om hvordan dette blir for fravalg i 2011 En kapitalskog som eies av flere er ikke et selskap, men et sameie som ikke vil ha regnskaps- og revisjonsplikt. En skal ikke levere skattedokumenter for dette, men hver eier skal ta med sin del av inntekter og kostnader direkte i sin skattemelding. Kapitalskog kan ikke være registrert for merverdiavgift Hvis selskapet overstiger disse terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret. Aksjeselskaper som er morselskap i konsern har alltid revisjonsplikt, uavhengig av størrelse. Det samme gjelder regnskapsførere, advokater finansselskaper og revisorforetak

Altinn - Regnskapsplik

Unntaket for revisjonsplikt som følger av revisorloven § 2-1 annet ledd første til tredje punktum, gjelder ikke stiftelser. Ut over revisjon av årsregnskapet skal revisor etter stiftelsesloven i tillegg uttale seg om forvaltningen og utdelinger fra stiftelsen: # Stiftelsesloven § 44 annet ledd Er det regnskap- og revisjonsplikt for små stiftelser? Uansett størrelse er alle stiftelser regnskaps- og revisjonspliktige, jf. regnskapsloven § 1-2 og revisorloven § 2-1. Stiftelsestilsynet kan ikke gi dispensasjon fra dette

Nye terskelverdier for revisjonsplikt

Revisjon av deler av regnskap Dersom det er behov for ekstra sikkerhet for verdsettelse og eksistens av utvalgte regnskapsposter kan vi tilby å revidere deler av regnskapet. Dette kan i mange situasjoner være tilstrekkelig for mindre selskaper uten revisjonsplikt Revisjonsplikt inntrer året etter at grensene er oversteget. Årsoppgjør. Fører dere årsregnskapet selv og trenger bistand med utarbeidelse av årsregnskap så kan vi bistå. Vi har lang erfaring med dette og utarbeider årlig årsregnskap og ligningspapir for over hundre av våre klienter Krav til revisjon: Autoriserte regnskapsførerselskaper som er organisert som aksjeselskap (AS) eller norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) har uten unntak revisjonsplikt. Dette betyr at slike selskaper ikke har mulighet til å velge bort revisjon FÅ alltid oppdaterte oppslag lover og regler, maler og sjekklister med dib. For deg som jobber med regnskap, revisjon eller selkapsrett Velkommen til www.revisjon.no Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på økonomiske fagområder. Revisorer, regnskapsførere, næringsdrivende.

Veileder for idrettslag med mindre enn 5 millioner i omsetning er et hjelpemiddel idrettslagene kan bruke for å få en bedre forståelse av NIFs lov § 2-11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv Skrevet av advokatfullmektig Yasmin Hildrum i Bing Hodneland advokatselskap DA.Endring i revisorloven trer i kraft 1.maiHovedregelen i dag er at alle regnskapspliktige med årlige driftsinntekter på fem millioner eller mer har revisjonsplikt.I tillegg er det revisjonsplikt uavhengig av driftsinntekter for en del typer selskaper, herunder aksjeselskaper.Fra 1. mai er reglene om revisjonsplikt. Revisjonsplikt betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Revisjonsplikt, i både bokmål og nynorsk Det de fleste i dag kjenner som Partner Revisjon hadde sin oppstart 1. januar 2003. Det du kanskje ikke visste er at røttene våre går helt tilbake til 1951

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt reviso

Vi kurser økonomiarbeidere Vi tilbyr nettkurs til selskaper i alle størrelser . Vi betjener selskaper i Finland, Sverige og Norge. Vår nettkurstjeneste sikrer deg en enklere måte å øke personalets kompetanse når som helst og hvor som helst Ingen revisjonsplikt * Mulighet for å ta ut utbytte fremfor lønn ** * Såfremt selskapet ikke omsetter for over 5 millioner kroner per år. ** Såfremt overskuddet i selskapet ikke skriver seg fra aktiv arbeidsinnsats. Dvs: Dersom overskuddet kommer fra kapitalavkasting eller annen passiv inntekt Revisjonsplikt - hva er revisjonsplikt? Revisjonsplikt er et ansvar en virksomhet pålegges som tilsier at årsregnskapet skal revideres av enten en statsautor.. Alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene skal vedtas og endres av årsmøtet. Huseierne har forslag til vedtekter som medlemmer kan få, og våre jurister kan også hjelpe til med å sette opp vedtekter for sameier som er medlem

Regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt - utenlandsk

Revisjonsplikt - RSM Norge A

 1. Alle selvstendig næringsdrivende må ha oversikt over kostnader og inntekter. Hvis du tjener over 50 000 kroner i året må du føre regnskap
 2. Sitter her med et nystartet AS og lurer på hva som er reglene rundt dette med revisor og regnskap! Blir gal av å prøve å finne frem blandt regler og lover! Noen som vet hvordan det funker? Er det slik at alle med regnskapsplikt har revisjonsplikt? Hva går det ut på nøyaktig? Leste noe om noen nye..
 3. Revisjonsplikt for små foretak. Per Tyridalpartner I Mikroforetak. 29. mai 2009 «NOU2008:12 - Revisjonsplikten for små foretak» foreligger. Flertallets innstilling samt flertallet av høringsuttalelsene, er skremmende lesing. Det hele oser av mistenksomhet og mistenkeliggjøring
Tusenvis av AS vil slippe revisor – E24Rådgiving-Generasjonsskifte - RevisorkonsultForvaltning og tilsyn med over 8000 stiftelser - RevisjonNDLA

Dette fremgår av den nye regjeringsplattformen. 17.01.19 Skrevet av Regnskap Norge Del - Dette er en flott anerkjennelse til autoriserte regnskapsførere og det gode kvalitetsarbeidet regnskapsbransjen har gjort over mange år, sier Regnskap Norges administrerende direktør Christine Lundberg Larsen. Hva grensen for revisjonsplikt vil ligge på er foreløpig ikke kjent. Småbedrifter unntas revisjonsplikt. Finansdepartementet foreslår at små aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt. Dette vil gi en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små selskapene. Forslaget innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige av disse tre vilkårene: under fem millioner kroner i driftsinntekte I dag 11 juni 2008 leverer høringsutvalget for revisjonsplikt for norske AS og NUF sin instilling. I Danmark har små aksjeselskap blitt unntatt fra revisjonsplikt - og i Sverige vil både små og mellomstore aksjeselskap få samme unntak. Hva innstillingen fra det norske utvalget vil bli, er fortsatt uklart revisjonsplikt for små aksjeselskaper kan evalueres. Hensikten med evalueringen er å undersøke virkningen av revisjonsfritak på etterlevelse av skattereglene, og derigjennom endringer i skatteproveny. Notatet behandler også spørsmålet om aktuelle indikatorer for å måle etterlevelsen, statistisk metode og inndeling a 1. mai 2011 ble plikten for ASer å ha revisor, fjernet. I dag driver halvparten av norske bedrifter uten. En rapport fra riksrevisjonen i Sverige viser økt skattesvindel når revisjonsplikten forsvinner. Regjeringen i Norge åpner for flere revisjonsfrie virksomheter Styreplan er en norsk løsning. Data er fysisk lagret på våre maskiner i Norge. All programmering gjøres av våre medarbeidere i Oslo. Styreplan for Revisor bidrar i Revisorforeningens Digitaliseringsakademi

 • Sandstrøm orion.
 • Strømomformer usa.
 • Gewoba wohnung kaufen bremerhaven.
 • Baguette magique rezept.
 • Plan b neumünster.
 • Atferdsendring hund.
 • Install ios 11.
 • Feil pris i tilbud.
 • Fin sammalt hvete.
 • Harald leemann gzo.
 • Persen verlag referendare.
 • Tailandia que playas visitar.
 • Diabetes typ 2 behandlung.
 • Rr bronchiales.
 • Noise cancelling app.
 • Schicke eine whatsapp nachricht an mama.
 • Alternative krebstherapie bei katzen.
 • Vekstlys jula.
 • Www frostating lagmannsrett.
 • Rød føflekk barn.
 • Kalorier grove pannekaker.
 • Sky bar waiblingen.
 • Bygge vinterhage søknad.
 • Obi küchen.
 • Khadija.
 • Hurtta dekken tilbud.
 • Suzuki escudo.
 • Lediga jobb norrköping lager.
 • Panasonic gx 800 pris.
 • Aceton datablad.
 • Big island hawaii flughafen.
 • Sepialignende tiarmede blæksprutter.
 • Elastisk søm bernina.
 • Tilnavn på ålesund.
 • Damnyouautocorrect.com best.
 • Protein smoothie oppskrift.
 • Call of duty infinite warfare prisjakt.
 • Lydtekniker ledig stilling.
 • Vekseth camping.
 • China house meny heimdal.
 • Bike works race team.