Home

Industrialisering i 1800 tallet

Industrialisering - Kildenet

Industrialisering. Industrialisering vil ta for seg utviklinga av industrien i Trøndelag fra midten av 1800-tallet og framover. Viktige stikkord her er bergverk, foredling av råvarer, produksjonsbyen Trondheim, nedgangen for håndverkene og arbeidernes forhold industrialisering. På begynnelsen av 1800- tallet var det norske samfunn et jordbrukssamfunn. De aller fleste i Norge var bønder, de bodde på gårder og arbeidet på gårder. Hele dette bondesamfunnet var basert på naturalhusholdning. Fra midten av 1800- tallet forandret dette samfunnet seg Industrialisering og demokrati. Norge blir et industriland Den norske industrialiseringen begynte i 1840-årene. Skog­industrien skjøt fart på 1860-tallet. Allikevel var bare om lag 5 prosent av befolkningen sysselsatt i industrien i 1870. Ved århundreskiftet utgjorde fabrikksysselsatte om lag 9 prosent av yrkesbefolkningen Industrialisering 1800-tallet Industrialisering Fra midten av 1800-tallet vokste teglproduksjonen i takt med industrialiseringen. Små periodiske gårdsteglverk forsvant og større teglverk ble etablert i og rundt byene. Det skyldes blant annet befolkningsvekst, urbanisering og murtvang. Men vel.

Industrialisering - Mæla ungdomsskol

Jernbane Damip Det store hamskiftet Skipsfart 1800-tallet Industrien bredte seg og tiltrakk seg arbeidskraft = færre arbeidere i primærnæringene jordbruk og fiske På begynnelsen av 1800-tallet var andelen sysselsatte i disse næringene over 90%, mot slutten av arhundret var de Industrialisering er betegnelsen på overgangen fra manuelt til automatisert og maskinelt arbeid i et samfunn. Utviklingen innen industriteknikken har endret industriens produksjon gjennom mekanisering- og automatiseringsprosesser, en teknikk- og teknologiprosess som drives frem gjennom endringer som kommer av ny kunnskap. Et eksempel på en slik endring er overgangen fra trekull til steinkull. Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. Industrialisering og arbeidsliv. Nasjonalstat og demokrati. Urfolk og Industrialisering og arbeidsliv. Etter den industrielle revolusjonen i England fra midten av 1700-tallet og i Norge fra 1850-tallet, skjedde det store omveltninger i både i Kraftkilder ved fabrikkene på 1800-tallet Tilleggsstoff. Tilleggsstoff Veveriet. Kapittel 11: Industrialisering og modernisering i Norge 1. Med begrepet modernisering mener man at samfunnet endres i retning av samfunnet vi har i dag. Bergensbanen og Hurtigruten er eksempler på kommunikasjonsutbygging i Norge på 1800-tallet

Industrialiseringen i Danmark foregik over ca. 150 år fra midten af 1800-tallet til anden halvdel af 1900-tallet. Kendetegnet ved denne periode er at virksomhederne begynder at bruge maskiner for at forøge produktiviteten og elektrificeringen breder sig også over Danmark.. Ved industri forstås anvendelsen af mekaniske kraftkilder ved fremstillings- og forædlingsprocessen, og ved. Historisk bruger man betegnelsen den industrielle revolution om den udvikling, der tog fart i Storbritannien fra ca. 1750-1850, mens den anden industrielle revolution refererer til den tilsvarende udvikling, der først fra midten af 1800-tallet spredte sig til andre vestlige lande, i første omgang USA og Tyskland, siden en række andre lande, bl.a. Danmark Industrialisering. For starten på den industrielle revolusjon, sjekk forelesningsnotat om Storbritannia. Norge lå et godt stykke etter resten av verden på 1800-tallet, og kom ikke med i industrialiseringen før etter hvert Utover på 1800-tallet ble slaveriet av mindre betydning for økonomien i det industrialiserte Europa; mange mente at et alternativ ville være å la afrikanere bli boende i sin egen verdensdel og dyrke råvarer til eksport. Samtidig ble det reist en humanitær opinion mot slaveriet, med kvekerorganisasjoner i spissen.. Som første land opphevet Danmark slavehandelen i sine oversjøiske. Industrialisering kap 6. Kap.6 historie og oppg. Hovedtrekk: Slutten av 1700-tallet- industrialiseringen startet i England; Tidlig på 1800-tallet spredte seg til Vest-Europa, særling Tyskland; USA, - verdens ledelse industrinasjon før 1. verdens krig. Norge: industrisamfunn fra 1840 åra

Etablering av en norsk nasjonal identitet og demokratisering henger nøye sammen i norsk historie. Med en begynnende industrialisering i de første industribyene fra 1840-tallet ble samfunnet mer organisert i ulike foreninger og nasjonale bevegelser som ville endre samfunnet inn i en ny tid Mekaniseringen af landbruget går i gang i England i anden halvdel af 1700-tallet, og fra 1810 tager industrialiseringen for alvor fart. Nye maskiner og transportmidler kommer til, og Europas landbefolkninger søger mod byerne for at arbejde i fabrikker. Borgerskabet vokser sig stærkt Fra midten av 1800-tallet av vokste det frem en motstand mot det sittende regimet på grunn av store sosiale og økonomiske forskjeller i befolkningen. Også den manglende muligheten til å klatre på den sosiale rangstigen irriterte mange, og da særlig samuraiene og kjøpmennene som ønsket rett til å kunne ta et statlig embete for å få økt påvirkningskraft på samfunnet

Norge blir et industriland - Norgeshistori

Dermed var arbeidskraften som en industrialisering trengte tilgjengelig i det den trengtes. Sjømakten. Ved overgangen til 1800-tallet var britene blitt den mektigste sjønasjonen i verden. Seieren mot franskmennene under 7-årskrigen sikret fullstendig dominans på verdenshavene INDUSTRIALISERING I NORGE PÅ 1800-TALLET Henrik Wergelands kamp for likhet og nasjonsbygging Jordbruket som industri Det store hamskiftet Mekanisk industri Arbeidsintensiv jordbruk, med lite bruk av maskiner Nye typer redskaper og maskiner Jordskiftelovene Effektiviser Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Industrisamfunnet vokste fram i løpet av 1800-tallet med nye produksjonsmetoder og nye sosiale mønstre. Vi fikk bomullsspinnerier og veverier med maskiner fra England, og de første moderne fabrikker ble lagt rundt Bergen og langs Akerselva i Christiania (Kristiania) Industrialisering var derimod ofte fremmet af enkeltpersoner som C.F. Tietgen, der var en af Danmarks vigtigste erhvervspersoner i 1800-tallet. Han tog initiativ til grundlæggelsen af den første private investeringsbank, Privatbanken, i 1857, og han fremmede dannelsen af aktieselskaber som De Forenede Dampselskaber i 1866 og Store Nordiske Telegrafselskab i 1869

Dermed ble forskjellen mellom tallet på fødte og døde, den såkalte naturlige veksten, høy. Norge hadde på 1800-tallet verdens laveste dødelighet. Dødeligheten (dødsraten) sank fra om lag 20 promille til rundt 15 promille. Levealderen økte fra 35-40 år rundt 1800 til om lag 50 i 1870 Industrialisering uden revolution . Historikere har diskuteret, hvornår Danmark blev industrialiseret. I praksis har de to sektorer siden 1800-tallet været indbyrdes afhængige på mange måder. For de mange nye maskinfabrikker, der kom til i 1800-tallet, var landbruget en vigtig kunde Uppfinningar, innovationer och nya sätt att arbeta spred sig från Storbritannien till andra länder, och under 1800-talet genomgår också Sverige industrialisering. Olika sidor av industrialismens tid i Stockholm. Uppfinningar och innovationer. Fabriker och fackföreningar

Start studying INDUSTRIALISERING - NORGE I ENDRING. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Tallene for 1800-tallet er likevel noe usikre, fordi mange begynte å bruke begrepet legd noe upresist om forskjellige former for fattigstøtte, noe som medførte at ordet fantes en god stund etter at den tradisjonelle omgangslegden var ute av bruk. 62 Det er en utfordring i arbeidet med kildene at begrepene legdslem og fattiglem brukes om hverandre og delvis med varierende betydning Tidlig på 1800-tallet ble deler av Wales sterkt preget av industrialiseringen. WikiMatrix WikiMatrix To av hans mest betydningsfulle patroner var Josiah Wedgwood, kreditert for industrialisering av framstilling av keramikk, og Richard Arkwright, ansett [] som skaperen av fabrikksystemet innenfor bomullsindustrien

Sagbruksnæringen og trelasthandelen i Norge har rike tradisjoner tilbake til middelalderen, og i århundrene etter 1500 ble den landets viktigste eksportnæring ved siden av fiskeriene. I siste halvdel av 1800-tallet skjedde en ny, rivende utvikling i sagbruksnæringen. Dette skyldtes at de grunnleggende rammevilkårene endret seg Sveriges industrialisering påbörjades ganska sent, cirka hundra år efter Storbritannien.Men när industrialiseringen kom igång mot mitten av 1800-talet så gick det snabbt. Även befolkningen ökade snabbt. Mellan 1850 och 1900 växte den från 3.5 miljoner till 5,1 miljoner. Det fanns förutsättningar för det industriella genombrottet i Sverige:. I første halvdel av 1800-tallet var det få som arbeidet i industrilignende virksomhet, så det var lite som tydet på at Norge skulle bli et industriland, men fra rundt 1840 kom den industrielle.. Industri Norge 1800-tallet på 5 min fattyow. Loading Norge, 1814-1905 - 4/5 - Industrialisering og demokratiutvikling Norsk historie 1500 1800 - Duration: 12:24. Gunnar Haave.

Industrialisering og internasjonal dominerte totalt den internasjonale handelen på slutten av 1700-tallet På begynnelsen av 1800-tallet begynte også Frankrike og Belgia å industrialisere etter britisk modell Først etter 1870 fikk Storbritannia reel konkurranse fra andre Både Tyskland og USA oppnådde sterk. baldviking: Samme historielærer mente Norge ikke kunne regnes som et industriland før etter 1945.Hun har selvsagt rett i at Norge ikke var noe utpreget industriland, men jeg vil hevde at industrialisering er en gradvis overgang fra overveiende naturalhusholdning til overveiende pengehusholdning, og at denne utviklingen kom i gang på 1800-tallet og hadde nådd ganske langt før 1945 Fremstillingserhverv og industrialisering. Forfatter. Erik Strange Petersen. der lå bag mange smedeværksteders udvikling til maskinfabrikker fra midten af 1800-tallet. Håndværk og industri ernærede omkring 1900 knap 30 % af den danske befolkning

Af Jens Aage Poulsen. For 300-400 år siden levede de fleste mennesker i Europa af at dyrke jorden og holde husdyr. I løbet af 1700- og 1800-tallet skete der store forandringer i USA, Storbritannien og andre europæiske lande Mot slutten av 1800-tallet vokste nye industrigrener fram. De store forandringene i landbruket på denne tiden blir kalt det store hamskiftet. Den økte effektiviseringen førte til avviklingen av husmannsystemet, og arbeidere i jordbruket søkte inn til byene for å ta arbeid på fabrikkene. Mange valgte å utvandre til USA Industrialisering er en periode med sosioøkonomisk forandring som gjør den menneskelige gruppen fra et agrarisk samfunn til en industriell, inkludert en omfattende omorganisering av økonomien med sikte på å øke produksjonen. Definisjonen av ordet industrialisering er umulig uten å nevne hvilken stor økonomisk vekst denne prosessen fører til

Første halvdel av 1800-tallet ble befolkningen i Norge fordoblet. I siste halvdel av århundret fortsatte den sterke befolkningsøkningen. Gjennom hele 1800-tallet fikk familier gjerne fem eller seks barn. Samtidig ble folk eldre. En løsning på befolkningsøkningen var å lage stadig flere husmannsplasser tidlig på 1800-tallet Norge på 1800-tallet Norge var ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn. Det var da ca. 883 000 nordmenn, og omtrent 80 prosent av dem levde av jordbruk, fiske eller skogbruk. I 1800-tallet ble den norske grunnloven skrevet på Eidsvoll. Christian Fredrik ble valgt til norsk konge 17. mai 1814. I 1814 ble unionen mellom Danmark og Norge. I tillegg var Storbritannia på 1700-tallet den ubestridte verdensmakten med flere kolonier og en handelsflåte som skapte mangfold på råstofftilgang og store mengder kapital tilgjengelig. Det var ikke før 1800 tallet at britene åpnet for eksport av industri, noe som førte til at urbaniseringen startet tidligere på den britiske øya enn resten av Europa På 1800-tallet var et flertall sysselsatt i landbruket. I tillegg til de 40 prosent som oppga å være bonde ved 1865-tellingen, kommer mange industrialisering og integrering mot verdensmarkedet. Det var også store endringer i jordbruket i perioden. Studier av akademiske yrker fra samme periode (for eksempel Aubert mfl..

Samfunds typer i Danmark: Det moderne samfund

Madpakken opstod af industrialisering og baconeksport. Madpakkens historie begynder i 1880erne, hvor arbejderne ikke længere kunne nå hjem til frokost. Oven på brødet puttede man de kødrester, Det danske landbrug var indtil første halvdel af 1800-tallet baseret på kornavl Europeisk økonomisk historie siden 1800 er i hovedsak en historie om industrialisering.[4] Storbritannia opplevde denne strukturelle endringen rundt 1800, der den industrielle revolusjon (1760-1830) etablerte landet som verdens første industrialiserte nasjon Industrialiseringen i Norge 1800 tallet. Posted by lommisnorskblogg on December 15, 2011. Under urbaniseringen og den industrielle revolusjon på 1800 vokste det fremm nye sosiale forhold. Det var ofte det som sto i sentrum for forfatterne når de skrev sine tekster Norge var på slutten av 1800-tallet verdens største tremasseprodusent. For å lett kunne frakte tømmeret, ble fabrikkene lagt ved ubebodde elver og vassdrag. (I videoen under kan du lære mer om tidlig industrialisering i Norge. Denne oppgavens tema er arbeiderbarns oppvekst i Kristiania på slutten av 1800-tallet. Kristiania gjennomgikk store samfunnsmessige endringer på 1800-tallet som modernisering, industrialisering og fremvekst av klassesamfunn. Byen opplevde en voldsom vekst i både areal, næringsliv og innbyggertall

Russland lå etter resten av Europa. Industrialisering fra 1890, men fortsatt svært mange bønder. (80% i 1914) Noe liberalistiske ideer vant fram i 1905. Men tsarstyret stort sett kontroll. Kvinnebevegelsen Denne vokste fram mot slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900. Først og fremst i Europa og USA Sjekk industrialisering oversettelser til Estisk. Se gjennom eksempler på industrialisering oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

På slutten av 1800-tallet begynte de første skolekretsene å gå over til landsmål. og i 1880 kom den første læreboka på landsmål. Og det var landsmålet som hadde mest vind i seilene inn i det nye århundret. Grunnlaget for den norske språksituasjonen den dag i dag, kan man med sikkerhet si ble lagt på 1800-tallet Kapittel 5: Industrialisering og internasjonal handel Oppgaver (s.110) 1. De landene som opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen, er Tyskland og USA 2. Eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-tallet, er - Industrialisering - og avindustrialisering: Arbeiderklasse med makt - blir funksjonærer og borgerskap? - Tertiærnæringene overtar primærnæringenes plass fra 1800-tallet: Dominans. 2011: 79,5 prosent i tertiær - Fra nord til sør - fra spredt til tett - Flyttestrømmen mot Oslo-området forsterkes -utkantene fraflytte

Teglverk.no - Industrialisering 1800-tallet

 1. Ved midnat den 31. december 1799 sov danskerne lige så trygt og dybt ind i 1800-tallet, som de hundrede år før havde sovet ind i 1700-tallet. Men de sov i et andet Danmark, og de var andre mennesker, hvad enten de selv erkendte det eller ikke. En del gjorde sig dog tanker om det hundredår, der svandt. De så tilbage på det som de store forandringers århundrede, og de gjorde sig også.
 2. g i Norge var ny på 1800-tallet
 3. På begynnelsen av 1800 tallet ble det innført en ny matrikkel der den gamle «landskylda» ble omgjort fra varer til pengeenhet. Denne enheten fikk navnet skyldmark. Den ble vedtatt i 1818, og iverksatt i 1836.Den ble revidert flere ganger, den siste store kom i 1863.[3] Skatten var svært upopulær blant bøndene
 4. strukturelle samfunnsendringer, som urbanisering, industrialisering, økonomisk vekst, og befolkningsvekst som fant sted på 1800 og 1900 tallet. Befolkningen økte fra 1,8 mill i 1875 til 2,6 mill i 1920.9 Antall uekte barn økte i tråd med befolkningsveksten: i 1760 var 2,5 prosent av barna født utenfor ekteskap. Omkring 1800
 5. Urbaniseringen i Danmark i 1800-tallet Problemformulering Med udgangspunkt i en redegørelse for centrale træk ved befolkningsudviklingen i 1800-tallets Danmark, herunder befolkningsudviklingen på landet, ønskes en analyse af årsagerne til landbefolkningens vandring fra land til by (urbanisering) samt en vurdering af urbaniseringens betydning for fremkomsten af den danske arbejderbevægelse

Industrialisering og modernisering i Norge på 1800-tallet

1850?1914 en periode preget av store sosiale, økonomiske og teknologiske forandringer. Fra dampmaskinen, gjennom den industrielle revolusjonen, og fram mot første verdenskrig industrialisering oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. der var knyttet enten til Danmarks industrialisering eller til ingeniørtekniske fremskridt herhjemme i anden halvdel af 1800-tallet Med en befolkningseksplosjon på 1800-tallet, vokste disse gruppene sterkt. Dette førte til andelen stemmeberettigede av befolkningen sank. I følge Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998) s. 98, regnet man at knapt 7,5 % av befolkningen var stemmeberettigede før den første utvidelsen av stemmeretten i 1884 1700- og 1800-tallet Valg av ektefelle innenfor ulike kategorier av mennesker i sognet i spenningen mellom romantikk og rasjonalitet Av Anette Askedal Masterfagsoppgave i historie. Historisk Institutt, Universitetet i Bergen. Mai 200

Industrialisering - Wikipedi

Det er ikke så mange egenskaper ved industrialisering i Sovjetunionen. Men hver av dem reflekterer fullt ut det stalinistiske politiske systemet som eksisterte på den tiden i Sovjetunionen. Bare med dette systemet var det mulig på så kort tid å slå et enkelt landbruksland til en industriell kraft, og avlivet et stort antall liv for sine medborgere for dette På 1800-tallet vokste oppdragelsesidealet om det naturskapte barnet. Oppdragelsesoppgaven ble kjennetegnet av å innøve gode vaner og ønsket atferd. Barnet ble forstått som «tabula rasa», en tom tavle som foreldrene skulle forme (Thuen & Sommerschild, 1997). På starten av 1900-tallet vokste det tredje oppdragelsesidealet frem En musikkstjerne på slutten av 1800-tallet hadde å komme med på talent alene. Fordi det var ingen platebransjen , komponister og låtskrivere måtte stole på salg av publisert musikk. Noen artister , som for eksempel John Phillip Sousa , tjent berømmelse som komponist og utøver Bli med til folkemuseet Maihaugen på Lillehammer. Familien Dingstad fra Ski i Akershus flytter inn på en husmannsplass fra 1800-tallet, og prøver å leve slik man gjorde den gang. Dette er et.

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

1800-tallet var en tid i forandring. Mennesket og fornuften ble satt i sentrum, og det var en uoversiktlig framtid. Kristendommen mistet mer av sin makt, og menn og kvinner begynte å tenke selv. I denne artikkelen skal jeg forklare om de sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforholdene på slutten av 1800-tallet. Deretter skal jeg kommentere Hus før 1800. Fram til ca. 1700 var hus som regel ikke panelt og heller ikke malt. I løpet av 1700-tallet blir det vanlig å panele tømmerhus, og fra da av ble også husene malt, i alle fall i byer og tettsteder Under får du en oversikt over temaet filmer om 1800-tallet. Filmserien inneholder 71 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer om 1800-tallet. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer om 1800-tallet som er stemt frem av brukerne på filmfront.no (1800-tallet - 1900-tallet - 2000-tallet) I Norge historie startet 1900-tallet med de siste skritt mot løsrivelse fra Sverige, og i 1905 ble personalunionen oppløst. Haakon VII ble valgt til Norges konge. Under første verdenskrig var Norge nøytralt men med en uuttalt støtte til de allierte. Til tross for store tap på sjøen, da tyske ubåter også angrep nøytrale skip, var det også. Karmøys historie 1800-tallet. Teksten er utarbeidet av Erling Jensen. 1801 Skudeneshavn var et strandsted med 90 innbyggere. 1802 Fredrik Arentz Krog ble utnevnt til prest i Skudenes. Her var han prest til han døde i 1845, 76 år gammel. 1808 Silden kom tilbake etter å ha vært borte siden 1784. 182

Svendborg - Wikipedia, den frie encyklopædi

Søgning på industrialisering i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, i Danmark i perioden fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet Hvordan var karaktersystemen på de ulike skolene i Norge på 1800-tallet? Hva var beste og dårligeste karakter? Var det forskjell på karaktersystemet ved allmueskoler, amtskoler, sjømannskoler, seminarer, folkehøgskoler, middelskoler, gymnaser, universitet m.m.? Endret karaktersystemet seg over ti..

Fra 1800 ble sykehuset viktig for den medisinske utviklingen, men først på 1900-tallet ble sykehuset kvitt sitt stima som en gren av fattigpleien. Sykehuset ble et viktig sted for utvikling av meidisinsk kunnskap, og utprøving av nye behandlinger, og det skapte nye karriereveier, nye spesialiseringer og nye profesjoner, for eksempel sykepleieprofesjonen, som historisk er sterkt knyttet til. Vadsø ble allerede på 1800-tallet kalt finnenes hovedstad, og slik er det den dag i dag. Bugøynes, noen mil nord for Kirkenes, var kjent som finskeste bygda. Her kan man se likheten til Groruddalen, som i dag er det mest innvandrerrike området i Norge I dette innlegget tenkte jeg å skrive litt om de farlige sykdommene som krevde mange liv på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet her i Norge. Tidligere hadde en mindre forventninger til helse og til hva som kunne forebygge og lege sykdomm. En levde med de plager og sykdommer som en fikk, og den enkelte vente seg til de skavanger en hadde 1800 Tallet. Eystein Erlendsson. Middelalder. Elen Johanna Lie 1837-1914. 1800 Tallet. 1900 Tallet. Søk.

Cultuurwijs - Lancashire in Twente

Fasit historie VG2+VG3: Kapittel 11: Industrialisering og

4 Telemark under siste del av 1800-tallet 4.1 Økonomisk utvikling i de ytre vestlige distriktene. Trelasthandel, sagbruksvirksomhet og skipsfart var fra gammelt av den næringsmessige basis for kystdistriktene i Telemark. Næringslivet i Telemark var, sommange steder ellers iNorge, sterkt avhengig av internasjonale konjunktursvingninger Starten av 1970-tallet ble preget av EF-kamp og folkeavstemning. Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Fra 1980-tallet og til i dag har det norske samfunnet vært ganske stabilt, uten store omveltninger. Regjeringer har skiftet. Etter en høyrebølge på 80-tallet, ble Arbeiderpartiet igjen dominerende i norsk politikk Denne oppgaven tar for seg utviklingen i inntektsulikheten i Norge fra slutten av 1800-tallet og frem til 2010. Samtidig med å se på utviklingen i hele landet, skilles det mellom utviklingen i byene og i bygdene. Oppgaven muliggjør å se de store linjene i fordelingen av inntekt, i tillegg til å kunne se sammenhenger med andre. Norsk 1800-talls kunst (1800-tallet) Tysk-Norsk Romantikk. I kabinettene i første etasje er det i forlengelsen av Heyerdahlsamlingen samlet verk som viser nedslaget av den tidligste norske kunstneres kontakt med København og den europeiske kulturen

De små arbejdere – om børnearbejde i Danmark 1873-1918

Hva Oppfinnelser ble gjort på 1800-tallet? Live Science definerer oppfinnelser som prosessen med å oppdage eller presentere et element av nyhet som vil være til nytte for noen. I århundrer har kjente oppfinnere viet sitt liv til en idé som for alltid forandrer verden. Selv om oppfinnelser a Avholdsbevegelsen er en betegnelse på det organiserte, folkelige engasjementet mot alkoholbruk. Folkebevegelsen har i varierende grad satt sitt preg på norsk alkoholpolitikk siden midten av 1800-tallet. Utgangspunktet har bare delvis vært av religiøs art. Ikke minst støttet arbeiderbevegelsen avholdssaken, særlig i første halvdel av 1900-tallet Murgårdene fra 1800-tallet er noe av det mest typiske ved Oslos by- og gatebilde. Denne bebyggelsen har som oftest pussede og malte fasader som krever jevnlig vedlikehold. Av de spørsmålene som et gårdsstyre da må ta stilling til, er fargesettingen av fasaden et av de vanskeligste I andre halvdel av 1800-tallet var det ikke kroppen som forma klærne, men klærne som forma kroppen. Moteklærne var så komplekst konstruerte at den faste basen et korsett ga, var en nødvendighet for å få klærne til å sitte som de skulle. Over tid endra korsettene form, og belasta kroppen på nye måter, - hver med sitt ubehag Industrialisering. November 24, 2016 dronningvictoriasite Den industrielle revolusjon er en betegnelse på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, Barnearbeid i fabrikk på 1800-tallet. Både dronning Victoria og prins Albert støttet industrialiseringen

Industrialiseringen i Danmark - Wikipedia, den frie

Clara Schumann (1819-1896) Clara Schumann er en av få kvinnelige komponister fra 1800-tallet. Anerkjennelse for sin komponistvirksomhet har hun imidlertid fått i nyere tid Stavangers historie 1800-tallet. 1852 Fregatten Souverain ble bygget av firmaet O. Helliesen & Co. Skipet ble sjøsatt 16. juni fra Sandvi-gen og var det største skipet som hadde blitt bygget i byen Konfirmasjon på 1800-tallet, karaktersystem neppe god Konfirmasjon på 1800-tallet, karaktersystem neppe god Av erling t endresen, Juni 28, 2013 i Brukernes eget forum. Del Følgere 0. Svar i emnet; Start nytt emne; Recommended Posts. erling t endresen. Skrevet Juni 28, 2013 erling t endresen

Industriens mænd - Wikipedia, den frie encyklopædi

Tyske navn hadde kommet i bruk med innvandring fra 1300-tallet, men særlig fra 1600-tallet og senere. Vi kjenner navn som Gjertrud, Tale, Dyveke, Didrik, Engebret, Ludvik og Sivert. Av disse har Gjertrud vært brukt for noen tiår siden, ellers har de fleste tyske navn ikke vært mye i bruk siden 1800-tallet - 1800-tallet begynte dårlig for kvinnene. Massemedienes dyrking av kvinner som feminine og huslige forsterket konservative trekk og reverserte kvinnenes stilling, mener Dørum. - Det var større rom for at kvinner deltok i offentligheten på 1700-tallet, enn det var utover på 1800-tallet DE FØRSTE DAMPERNE PÅ MJØSA (1800-tallet) Utskrift E-post 1840: Jernbarden starter i november rutetrafikk mellom Minnesund og Lillehammer med passasjerer og gods. 1870: Skattum og Mustad setter Industri (I) i drift som et resultat av generell industrialisering og stadig større fraktbehov. 1871:.

Thyra Eibe oversatte Euklid til dansk | Arbejderen

Danmark Bliver Danmark: Krig, Damp Og Genier I 1800-Tallet Aarhus University Press (Heftet) Tips en venn 163 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 5-7 arbeidsdage På 1800 - tallet og utover var det ganske voldsomme debatter og diskusjoner om kvinners stemmerett, spesielt i USA og England. I Norge, etter at innføringa av parlamentarismen og det demokratiske gjennombruddet på 1880 - tallet, kom denne saken mye mer for alvor inn på den politiske dagsorden Språkhistorie på 1800-tallet - mer utfyllende. Språkhistorie på 1900-tallet - kort sagt. Språkhistorie på 1900-tallet - mer utfyllende. Episode 1. Språkhistorie på 1900-tallet - mer utfyllende. Episode 2. Studiehefter om språkhistorie. Kan brukes og distribueres fritt av alle Tilbake til 1800-tallet. Ingeborg Sørheim forvandlet barndomshjemmet tilbake til 1860. Bjørnstjerne Bjørnson-rommet. Bjørnson var tidligere gjest på Sveinhaug, og har fått et av de største rommene oppkalt etter seg. og noen brannmurer er marmorert i stil fra 1860-tall

Historie: SiljeSvaneke - Wikipedia, den frie encyklopædiEmdrup - Wikipedia, den frie encyklopædi

I 1800-tallet er husdyrene mindre end i dag. Store, højt-ydende køer og baconsvin er resultatet af et langvarigt og kontrolleret avlsarbejde. I begyndelsen af 1800-tallet starter man med at parre det lille danske landsvin med engelske svineracer. For én husdyrrace går det tilbage Til og med slutten av 1800-tallet var det utvilsomt slik at kvinnes plass var i hjemmet, der hun skulle stelle huset og ta seg av barna. Dette var en rolle som var godt innarbeidet i samfunnet. Få kvinner tenkte over sin situa- sjon som undertrykking. Ingen kvinner hadde makt og ingen kvinner skulle ha makt. Samfunnsansvar og makt var menns. 1800-tallet i Norge. Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med skole. Eidsvollsforsamlingens fullmakter 1814. Valgene til riksforsamling i 1814 var Norges første nasjonale valg. Primærvalgene ble holdt i sognekirkene over hele landet Norsk litteraturhistorie, 1800/1900 tallet, summary. Summary and notes concerning Norsk literature during 1800/1900 centuries. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Nordisk særlig norsk litteratur 1800-2000 (NOR1300) Studieår. 2014/201 Et sentralt tema for utstillingen er hvilke utdanningsmuligheter kvinner hadde i Kristiania på 1800-tallet. Her trekkes Bergsliens malerskole frem som en sentral institusjon. I motsetning til de fleste andre kunstskoler på denne tiden, hadde Bergsliens malerskole både en kvinnelige og mannlige studenter - vel å merke fordelt i klasser etter kjønn Tiden og stilen: 1800-1900-tallet; Tillatt for alle; 42 min; Norsk serie i 6 deler om de ulike stilartene i Norge gjennom flere århundrer. Konservator ved Norsk Folkemuseum Carsten Hopstock forteller om de ulike periodenes arkitektur, møbler, glass, sølv, porselen og bruksgjenstander

 • Hulk hogan rocky.
 • Baby liker ikke nan.
 • Svart eller brun strømpebukse til svart kjole.
 • Boston aktuelle bilder.
 • Hvor mange ape arter finnes det.
 • Gratis full membership parship.
 • Gwg wohnungsangebote.
 • Mmsi norge.
 • Vay be vay ali ekber eren.
 • Trolljegerne.
 • Countryfestival vinstra 2018.
 • Fireball vinmonopolet.
 • Feiertage baden württemberg 2018.
 • Hvordan analysere barnebok.
 • @ på mac tastatur.
 • Ed sheeran castle on the hill chords.
 • Mathall gdansk.
 • Kylling mango kokosmelk.
 • Bundeskanzler amtszeit liste.
 • Linux mint vs ubuntu.
 • Gwg wohnungsangebote.
 • Harry potter skuespiller funnet død.
 • Global bus gran canaria.
 • Lamborghini centenario specs.
 • Stau b31 friedrichshafen lindau.
 • Gernot wirth hochzeit.
 • Yekaterina putina.
 • Sandnes garn mönster gratis.
 • Laborant engelsk.
 • Trådløs mikrofon bluetooth.
 • Kalorier grove pannekaker.
 • Trennung wegen anderem mann.
 • Makro koder excel.
 • Veiarbeid sverige 2017.
 • Gandhi freedom.
 • Hvor er utklippstavlen på samsung.
 • Restaurants edinburgh.
 • How many inches are a4 paper.
 • Beste schwester der welt text.
 • Shameless watch free.
 • Opal lindau.