Home

Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Statistikk, registre og rapporter - Helsedirektorate

Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted. Mange pasienter ønsker å vite hvor de er flinkest når de skal velge behandlingssted. De nasjonale kvalitetsindikatorene kan gi deg noe informasjon om kvaliteten på helsetjenestene, men tolkningen av kvalitetsindikatorer kan være komplisert kombinasjon av helhetlige nasjonale faglige retningslinjer og andre virkemidler for dette området». Arbeidsgrupper etableres og arbeidet starter opp januar 2014 Arbeidet planlagt ferdig innen utgangen av 2015 Implementering fra 2016 Utvikling av kvalitetsindikatorer skjer parallelt med arbeidet med retningslinje og veileder Det er kanskje overraskende, sett på bakgrunn av den betydning man de senere år har tillagt bruken av kvalitetsindikatorer, hvor lite som er gjort av forskning omkring positive og negative effekter av publisering (17, 22). Likevel er det sannsynlig at offentliggjøring av kvalitetsdata er kommet for å bli Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Rapport fra Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Bakgrunn Nasjonale kvalitetsindikatorer er i dag innført på flere områder innenfor helse- og omsorgstjenesten. De skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne får 1. Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 29. juni 2017 e-post fra Helsedirektoratet (PDF 313KB) 2. Nye artikler - Juni 2017 (PDF 501KB) 3. Nye definisjoner for Nasjonale kvalitetsindikatorer - Juni 2017 (PDF 502KB) 4. Nyhetsbrev nasjonale kvalitetsindikatorer juni 2017 (PDF 497KB) 5. Presentasjon publisering 29. juni 2017_v1. (PDF 2,2MB

Publisering av kvalitetsindikatorer kan være et grunnlag for sammenlikninger av institusjonenes tjenestetilbud. I mange land vektlegges i stadig sterkere grad også betydningen av å ha åpenhet omkring institusjonenes faglige standard og resultatoppnåelse. For eksempler og informasjon om dette, se litteraturliste under 1-23 Valg av indikatorer og krav til sammenlignbarhet vil avhenge av hensikten. Kvalitetsindikatorer kan gi informasjon for å styre beslutninger på et regionalt eller nasjonalt nivå. I lokalt forbedringsarbeid vil kvalitetsindikatorer hjelpe til med å slå fast om det skjer en forbedring, eller bidra til å forklare hvorfor situasjonen er som.

Kvalitet og pasientsikkerhet - regjeringen

Nasjonale kvalitetsindikatorer basert på mål for dødelighet. Arbeidsnotat. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2007. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninge gjennom nasjonale retningslinjer og veiledere, tiltak for å styrke kunnskapsutvikling og kompetanse, utvikling av kvalitetsindikatorer, og systematisk kvalitetsarbeid Helse- og omsorgstjenesteloven & Spesialisthelsetjenesten «Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse o

Resultater til publisering på nett Nasjonalt

 1. Myndighetenes oppgave •Departementet •Gir oppdrag til direktoratet og til RHF •Stortingsmelding i 2012 •Helsedirektoratet •etablere et helhetlig sett kvalitetsindikatorer •Utvikle system for publisering •Kunnskapssenteret •Avdeling for kvalitetsmåling •Rammeverk for utvikling av kvalitetsindikatorer
 2. publisering 1.Koordinere uttrekk av data, vurdering av datauttrekk og resultat 2.Koordinere evt. redefinering av KI-definisjon eller presi-sering av datauttrekk 3.Ferdigstille utkast KI-definisjon, testfil på Hovedprosess for å utvikle nye nasjonale kvalitetsindikatorer.
 3. Welcome! Log into your account. your username. your passwor
 4. Utarbeidet av nasjonalt sekretariat for Norsk hjerneslagregister 6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. . 100 6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer 7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no.
 5. ger
 6. Nasjonale kvalitetsindikatorer som skal rapporteres til Helsedirektoratet ved NPR før publisering av resultatene. Indikatoren uttrykkes i prosent: Andel = (Antall sendte epikriser innen 7 dager / antall utskrivninger) x 100. Rapportering til Helse Sør-Øst RHF skjer på HF-nivå

Bakgrunn• Rammeverk for nasjonale kvalitetsindikatorer i helsetjenesten 2010.• Den 1. januar 2012 trådte ny lov om kommunale helse- ogomsorgstjenester i kraft.•Det følger av den nye loven § 12-5 og tilsvarende av endring ispesialisthelsetjenesteloven § 7- 3 at:.. Helsedirektoratet skal utvikle,formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddelfor ledelse og. Bruken av kvalitetsindikatorer skal ha en nytteverdi, og de bør kunne måles og bearbeides slik at arbeidet med dette oppleves som meningsfullt. Etter innspillene fra workshopene på nettverkstreffet for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier høsten 2008, har RUFKA arbeidet videre med å sette opp oversikter over egnede kvalitetsindikatorer Regjeringen skriver: Utvikling og publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer er viktige bidrag i arbeid med kvalitetsbedring, økt åpenhet om kvalitet i helse og omsorgstjenesten og som grunnlag for at pasienter og brukere skal kunne ivareta sine rettigheter Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.05.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.06.2020: EPHORTETYD RS 66 /2020.

Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted

Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i

Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til «Nye nasjonale kvalitetsindikatorer på fastlege» Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) er invitert til å sende inn høring på de to første nasjonale kvalitetsindikatorene på fastlegetjenesten som etter planen skal publiseres allerede 25. juni i år Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitets-indikatorer etablert februar 2014 •6 medlemmer •NSMB: Aktuelle nasjonale kvalitetsindikatorer 1. Andel rekvisisjoner med feil eller mangel på pasient-ID (Preanalyse) 2. Andel avviste kaliumanalyser grunnet hemolys Nasjonale kvalitetsindikatorer Erik Koldberg Amundsen, NKK møtet 12. mars 2015 Arbeidsgruppe for nasjonal kvalitetsindikatorer, NKK, BFI og NSM

Jakten på de gode kvalitetsindikatorene Tidsskrift for

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 -Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer •Gruppen etablert i februar 2014 •6 medlemmer •NSMB: Erik Koldberg Amundsen og Joakim Eikeland •BFI: Steinar Holmeset og Bente Heesc Brukerne av tjenestene har behov for kvalitetsindikatorer for de enkelte tjenesteytende virksomhetene i den grad det er mulighet for valg mellom ulike tilbydere. Dessuten har innbyggerne i egenskap av borgere behov for kvalitetsindikatorer både på statlig og kommunalt/fylkeskommunalt nivå, for å gjøre seg opp en mening om politiske valg o

Nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor kommunale helse

 1. Utvikling av kvalitetsindikatorer må følges av vitenskapelig baserte valideringsprosesser. Nasjonale kvalitetsindikatorene for den akuttmedisinske kjeden må inneholde struktur-, prosess- og resultatmål. I kapittel 17 drøftes rammeverk og metode for indikatorutvikling og det gis forslag til kvalitetsindikatorer for den akuttmedisinske kjeden
 2. Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier.Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og i metode fra publisering av for eksempel skjønnlitteratur eller populærvitenskap.Innholdsmessig er forskjellen at en vitenskapelig publikasjon må inneholde funn eller tolkninger som representerer ny kunnskap
 3. 3. april 2020: Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Les mer. Åpen tilgang og forlagsavtaler. 3. april 2020: Register over publiseringskanaler merker tidsskrifter med UNIT ikon når det er del av en norsk lisensavtale med forlaget

Helsedirektoratet - Rådgiver - nasjonale kvalitetsindikatorer (2 vikariater). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Dette støttes av en pilot undersøkelse blant sykehjemsledere (2010) som påpeker at når KI avslører svikt, brukes disse i noen grad til forbedringsarbeid, mens objektive kvalitetsindikatorer og brukermedvirkning blir etterlyst av for nynorsk under språk Kvalitetsindikatorer i KOSTRA •2004 - Arbeidsgruppene ble bedt om å vurdere og legge fram forslag til kval.ind. •2005 - Seminar og opprettelse av rammeverksgruppe •2007 - Seminar og første publisering av kval.ind. •2008 - ECON-rapport og seminar •2012 - SØF rapport og oppdrag ti UHR-Publisering (Det nasjonale publiseringsutvalget) har det faglige ansvaret for forvaltningen av publiseringsindikatoren og rapporterer til styret i UHR. Publisert 23.08.2019 13.53 Sist endret 26.08.2020 12.3 Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 310817: Helsedirektoratet 13316/2018 07.09.2018 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 130918: Helsedir - Solveig Marie Herbern 19821/2018 22.11.2018 Inngående bre

Målsetninger og bruk av kvalitetsindikatorer

 1. =Nasjonal Kompetansetjeneste Revmatologisk Rehabilitering www.nkrr.no Rehabilitering ww.nkrr.no Hva gjør vi • Undersøker, utvikler og Utvikling og pilottesting av forslag til kvalitetsindikatorer for rehabilitering av muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager Ingvild Kjeken, Mari Klokkerud, Inger Johansen
 2. Kvalitetsindikatorer for somatiske sykehustjenester. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i følgende beskrivelse av kvalitet: Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet, og tilsvarende for kvalitetsindikator
 3. Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12.09.2019: HELSEDIREKTORATET EPHORTE5 2017/6097: 04.05.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.05.2020: HELSEDIREKTORATET EPHORTE
 4. nelige oppfatningen av hvorvidt og i hvilken grad veiledere og nasjonale retningslinjer er bindende.

Kvalitetsindikatorer Verd å vite om kvalitetsindikatorer

 1. Prosjekt - forbedret presentasjon avkvalitetsindikatorer• Formål• gi en helhetlig fremstilling av nasjonale kvalitetsindikatorer påwww.helsenorge.no og www.helsedirektoratet.no• øke brukervennligheten og bedre forståelsen av indikatorene• integrere www.frittsykehusvalg.no inn i www.helsenorge.no• Status• www.helsenorge.no• design og kravspesifikasjon ferdig• prototype.
 2. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2015 Versjon 01.01.2015 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag . Sum av eksterne henvisninger som er registrert ferdig vurdert i rapporteringsperioden
 3. Ingen av dagens nasjonale kvalitetsindikatorer er spesielt utviklet for rehabilitering. Dette vektla også Kåre Birger Hagen, leder av NKRR, da han ønsket velkommen til det første konsensusgruppemøtet: - Det vi prøver på nå har ingen gjort før oss.. Ambisjonene for prosjektet er dermed høye, men viktigheten er utvilsomt like stor - rehabiliteringsfeltet trenger felles kvalitetsmål.
 4. Overordnet mål med nasjonale kvalitetsindikatorer Gi et sett med nøkkeldata som belyser status og utvikling i norsk helse- og sosialtjeneste ut fra de seks dimensjonene for god kvalitet, blant annet illustrere endringer over tid, og ulikheter på tvers av fagfelt og geografiske områder. • Virkningsfulle (fører til en helsegevinst
 5. Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07. mai Sakstittel: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre - 2020 DokType I Sak/dok nr: 2020/237-6 13084/2020 Løpenr.: 04.05.2020 Journaldato: 30.04.2020 Dok.dato: Tilg. UO Hjemmel
 6. Nasjonale indikatorar kring tvangsmiddelbruk har berre vore publisert nokre få gongar tidlegare. Totalt blei det publisert seks indikatorar. Ein samleindikator og fem delindikatorar. Som ved førre publisering av kvalitetsindikatorar ligg Helse Vest med høgast prosentdel på fire av desse indikatorane

Nasjonale prøver - Udi

 1. Nasjonale kvalitetsindikatorer og resultater for Helgelandssykehuset HF Bidragsytere Bidragsytere Doris Tove Kristoffersen Forfatter. ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet. Anja Elsrud Schou Lindman Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anja Schou Lindman Forfatter. ved.
 2. Kommende publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten: HELSEDIREKTORATET EPHORTEMER Hopp over liste Journalpostens detaljer. Tilhører sak: Ingen tilgang Dokumentnr (i sak): 39 Dokumentdato: 30.04.
 3. Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september: Helsedirektoratet 31780/2020 22.06.2020 Inngående brev UNNTATT OFFENTLIGHET - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 25. juni 2020: Helsedir - Trykk-Tjenester 20831/2020 04.05.2020 Inngående bre
 4. De generelle forskningsetiske retningslinjene ble utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014. De er ikke ment som en erstatning for de fagspesifikke retningslinjene, men som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere
 5. KS anbefaler Helsedirektoratet å vurdere på nytt hvilke deler av akutthjelperområdet som egner seg for en eventuell nasjonal veileder. Høringsuttalelse - Nasjonal veileder for akutthjelpere Les også artikkelen: Høringssvar om nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt. Del: Tema: KONTAKT. Anne Jensen

Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Rapport nr 6-2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008. 6 Helsedirektoratet, Rapport IS-1878; Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten. Primær- og spesialisthelsetjenesten, Oslo 12/201 I uke 43 ble det meldt om 1290 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. 54 personer er lagt inn på sykehus. Regjeringen strammer inn med nye koronatiltak

Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer — ny

8 Årsrapport Norsk hjerneslagregister 2018 Figur 1: Kvalitetsindikatorer for god slagbehandling på nasjonalt nivå (N=8840) Kommentar: Figuren viser samleresultatene (måloppnåelse på 11 kvalitetsindikatorer) for alle 48 sykehusene Vedtekt NIPaR - fastsatt 31.03.2020 Side 2 av 9 Sørge for at person- og helseopplysningene som behandles i samsvar med personvernprinsippene (§ 6) Sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet mht. tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll (§ 21) Sørge for tilfredsstillende internkontroll, herunder dokumentere tiltak som er nødvendige fo Nasjonalt servicemiljø og SKDE inviterer til webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Tidligere år har det blitt gjennomført et åpent arrangement i forbindelse med publiseringen, men som følge av koronasituasjonen ble markeringen i år gjennomført digitalt

Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister 7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no Figur 6 Utvikling av måloppnåelse for kvalitetsindikatorer for perioden 2013-2019.... 24 Figur 7 Indikator A1. Statsminister Erna Solberg la mandag fram regjeringens nye nasjonale antallet de har sosiale sammenkomster med i løpet av én uke. blir kontrollert etter publisering

Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer - kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Bidragsytere Bidragsytere Andrew ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet. 1 - 2 av 2. Cristin Web Interface 2.18.2. Til toppen av siden. API. Kontaktinformasjon Et bredt fagnettverk av infeksjonsmedisinere og intensivmedisinere, samt medlemmene i redaksjonene for de nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i både sykehus og primærhelsetjenesten har hatt anbefalingene til gjennomsyn før publisering

I 2014 har Det nasjonale publiseringsutvalget ved hjelp av simuleringer funnet en løsning for beregning av publiseringspoeng på institusjonsnivå som gir bedre balanse mellom fagene. Løsningen vil bli innført i budsjettfordelingen for 2017 på grunnlag av data fra vitenskapelig publisering i 2015 Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer Helseinfonett

Kvalitetsindikatorer og kodeverk for ambulansetjenesten Jon E Steen-Hansen. Akuttmedisin, hvor står vi nasjonalt? • Av de få som har EPJ, kan enda færre vise til data. Prehospital klinikk Internasjonalt er det anbefalt å se spesielt på følgende pasientgruppe Dette er også et punkt på temadagene. Variablene skal publiseres som nasjonale kvalitetsindikatorer på helsenorge.no her. Kvalitetsindikatorer for ernæring og legemiddelgjennomgang publiseres ikke før i 2017. Ulike hjelpemidler i arbeidet med ernæring og legemidler kan du finne her. Vega har 0 % av skår 9 på funksjonsvurderingen Regjeringen innfører denne uka nye nasjonale koronatiltak som følge av den alvorlige smittesituasjonen, opplyste helseminister Bent Høie (H) tirsdag Side: 3 av 13. Innhold: Norsk helsearkiv - status leveranse fra helseforetakene - HMR Sakstittel: Norsk Helsearkiv - Avlevering pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten DokType U Sak/dok nr: 2019/257-15 5276/2019 Løpenr.: 03.05.2019 Journaldato: 18.12.201

Statsminister Erna Solberg uttalte under regjeringens pressekonferanse fredag at regjeringen kommer med nasjonale smittetiltak i neste uke. - Når vi da velger å komme med nye tiltak neste uke, og velger å stramme inn litt til, så er det fordi at hvis vi nå tar et krafttak i november og begynnelsen av desember så får vi en mulighet for en normal julefeiring med våre nærmeste, sier. Statsminister Erna Solberg sier det innføres nasjonale innstramminger neste uke. Det sier hun på en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Tiltakene rettes mot områdene hvor smitten nå. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (NESH) et revidert utkast av sine retningslinjer på høring. Noen handler om en presisering av etisk praksis mellom forskere når det gjelder bruk av empiri, publisering og samarbeid Det nasjonale publiseringsutvalget har det faglige ansvaret for forvaltningen av publiseringsindikatoren og rapporterer til styret i UHR. UHRs fagstrategiske enheter (fagorgan) vurderer hvert år nivåinndelingen av publiseringskanaler for sitt fagfelt

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen. Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen etablert i februar 2014 6 medlemmer NSMB: Erik Koldberg Amundsen og Joakim Eikelan Det nasjonale målesystemet for vitenskapelig publisering er basert på en nivåinndeling av tidsskrifter og forlag. Inndelingen omfatter to nivåer, hvor det høyeste - «nivå 2» - skal representere de ledende og mest prestisjefylte publiseringskanalene (utgjør i gjennomsnitt 20 prosent av publiseringen i hvert fag)

Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2016 Versjon 28.01.2016 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag . Sum av eksterne henvisninger som er registrert ferdig vurdert i rapporteringsperioden Nasjonale kvalitetsindikatorer, som ble publisert 21. juni, viser blant annet at bruken av bredspektret antibiotika går ned og at kun 22 % av diabetes-pasientene har et godt regulert blodsukker, skriver Helsedirektoratet. Les saken på helsedirektoratet.no: Medisininnsikt med Nasjonale kvalitetsindikatorer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall utsettelser av planlagte operasjoner 92 Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Antall utsettelser av planlagte operasjoner 7 Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik Antall utsettelser av planlagte operasjoner 1 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Antall utsettelser av planlagte operasjoner 8 I nye nasjonale retningslinjer blir det krav om å publisere i Open Access-tidsskrifter for tildeling av publikasjonspoeng. Les mer om publisering i åpne kanaler og om Gull og Grønn Open Access . Kontakt. Tidsskriftavtaler Oversikt over prosessen. Publikasjonskanalene er inndelt i to nivåer: Nivå 1 gir normal uttelling og dekker de kanalene som utgir 80 prosent av publikasjonene.; Nivå 2 gir ekstra uttelling og omfatter de mest betydelige og kvalitetskrevende kanalene, som utgir 20 prosent av publikasjonene.; Det er UHR-Publisering, i samråd med de nasjonale fagorganene og tilsvarende fagorganer i.

En ny nasjonal nettbasert traumeplan skal sikre bedre behandling av alvorlig skadede pasienter. Planen bør iverksettes så raskt som mulig. Det er godt dokumentert at planer som beskriver behandlingen av alvorlig skadede på nasjonalt eller regionalt nivå, fører til bedre behandlingsresultater og høyere overlevelse (1, 2).Norges første nasjonale traumeplan ble lansert i 2006 () Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 andre ledd. Endringer: Endret ved forskrift 23 okt 2019 nr. 1405 (i kraft 1 des 2019) Innspill til forslag til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevaktstjenesten. Statens helsetilsyn mener at nasjonale kvalitetsindikatorer er et nyttig virkemiddel for å måle kvalitet i legevakttjenesten og til kvalitetsforbedringsarbeid i virksomhetene, og vi støtter innføringen av disse UHR Publisering (tidligere Det nasjonale publiseringsutvalget . Har ansvar for den faglige utviklingen og forvaltningen av systemet for dokumentasjon av vitenskapelig publisering: Den norske publiseringsindikator (NPI). Oppnevner medlemmer til Tvisteutvalget; Tvisteutvalget for NVI-rapporterin

Resultater av nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres tre ganger i året. Resultatene med data for 2.tertial 2015 ble publisert 26.11.2015. Ved denne publiseringen var det 17 nye indikatorer. x4 nye innenfor diagnosespesifisert Pakkeforløp for kreft x9 nye innen infeksjo Åpen publisering (Open Access) bidrar til at kunnskap kan deles uavhengig av økonomiske muligheter. Slik publisering innebærer fri tilgang til forskningsresultater på nettet. Dette oppnås enten ved at forskningsresultater publiseres i tidsskrifter med åpen tilgang, som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeider lastes opp og gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv Publisering av nasjonale kvalitetsindikator med oppdaterte resultater 07.mars: Helsedirektoratet Hopp over liste Detaljar på journalposten. Løpenr: 1269/2019. Dokumentnr (i sak): 1 Excel-ark publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 07mars 201 Mens antall publikasjoner er et uttrykk for omfanget av den vitenskapelige produksjonen i ulike land og ulike fag, sier siteringer noe om forskningens innflytelse. Kapittel 6.1 presenterer internasjonale hovedtrender for publisering og sitering. I kapittel 6.2 presenteres Norges nasjonale publiseringsprofil etter fagfelt og institusjon Nasjonale kvalitetsindikatorer består avbåde prosessindikatorer og resultatindikatorer, og noen av disse vil være viktigere enn andre med tanke på kvalitet i behandlingen og pasientens «outcome» (f.eks andel pasienter som får trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for

Høringsuttale; Nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt 18. september 2019 23. september 2019 thae Aktuelt Helsedirektoratet har utarbeidet utkast til veileder for legevakt som ble sendt på bred høring Nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten skal gi informasjon om kvaliteten på tilbudet og tjenestene som brukerne får. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Det et ofte ikke nok med én kvalitetsindikator, men behov for sett av kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer for brystkreft : En vurdering av fem utvalgte kvalitetsindikatorer i Norsk Bryst Cancer Registe En nasjonal e-helsemonitor skal vise status på sentrale satsingsområder og dokumentere i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres. Indikatorene i monitoren skal gi svar på effekter av ulike nasjonale tiltak, kvalitetsforbedring i virksomhetene og forskning og analyse i folkehelsearbeidet

Nasjonale kvalitetsindikatorer â status og planer vider

Oktober nærmer seg med stormskritt og vi gleder oss til å vise dere hva vi har forberedt for årets Nasjonal sikkerhetsmåned. Som så mange andre måtte vi legge om planene våre denne våren og sommeren, og noe av innholdet i sikkerhetsmåneden vil derfor være annereledes enn tidligere * Det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Det betyr at to familier med mange barn, fortsatt kan. Mønstre for publisering handler derfor her i hovedsak om publisering av data om hendelser, samt strømming av slike data. Andre former for publisering, slik som f.eks. publisering av API-er i en API-katalog, faller utenfor her. Det finnes flere varianter av mønstrene, og disse egner seg til ulike formål

Kvalitetsindikatorer for medisinske laboratorier

Rapportering av vitenskapelig publisering i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren Dette dokumentet beskriver myndighetenes krav til det som rapporteres som vitenskapelige 2020- behandlet av det nasjonale publiseringsutvalget i løpet av publiseringsåret. Oppdager man at e UNNTATT OFFENTLIGHET - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30. juni 2016: Helsedirektoratet , Kvalitetsindikatorer Hopp over liste Journalpostens detaljer. Løpenr: 33645/2016. Dokumentnr.

Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020 . Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens, 2008-2012 . Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004 - Statusrapport per 1. halvår 2002 . Plan for å motvirke antibiotikaresistens, 1999 . Smittevernlove Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer. U n n t ta f o t n fe g i tl t e h Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 29.06.2017 Oppdaterte resultater Avdeling statistikk, Sekretariat for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Innhold Nytt ved . Detalje Kvalitetsindikatorer . I 2003 videreføres det regionale indikatorsettet og rapporteringsrutiner som ble etablert i 2002. Dette innebærer kvartalsvis rapportering av data på indikatorene fra helseforetakene til Helse Vest RHF. Versjon nummer to av definisjoner av indikatorene er nylig sendt ut til helseforetakene Når Digitalarkivet lanseres som nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale, vil det derfor være med de formatbegrensningene som følger av dette. Dette innebærer at visningsformatet er JPEG singlepage, og at visningsformatet kan genereres fra originalfiler i TIFF, JPEG2000 eller JPEG (alle singlepage) Innspill til kategorisering av nasjonale tjenester Vi erfarer også at kvalitetsarbeid og utvikling av kvalitetsindikatorer er nøye knyttet til vitenskapelige prosesser, og at resultater fra denne type arbeid regelmessig må omsettes i ny og endret opplæring Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier. Hovedaktiviteten i tjenesten er rettet mot leger og bioingeniører i de medisinske mikrobiologiske avdelingene i spesialisthelsetjenesten samt infeksjonsmedisinere og smittevernpersonell

 • Sonos app windows 10.
 • Brenne i oljefat.
 • Is canada under british rule now.
 • Rolf schult bilder.
 • It jobs schwäbisch hall.
 • Egersund blå blomst.
 • Adventsausstellung dagobertshausen.
 • Specht speisekarte.
 • Tranevågen ungdomsskule.
 • Onsdag på tysk.
 • Øksnes kommune tlf.
 • Overnasjonalitet wiki.
 • Cadillac ats 2.0 turbo test.
 • Stadttheater bremerhaven spielplan 2017.
 • Noah dyretesting.
 • Gta 5 mods.
 • Katt sår i øret.
 • Gewoba wohnung kaufen bremerhaven.
 • Horst janson 2016.
 • Big mac pris.
 • Tsv otterndorf rudern.
 • Obi küchen.
 • Noel fitzpatrick.
 • Kindercafe dortmund.
 • Vegghengt ventilator.
 • Shp datei online öffnen.
 • Fotballmål størrelse.
 • Vegghengt ventilator.
 • Lisa niemi the time of my life.
 • Chinarestaurant sao mai löbau.
 • Birken tv.
 • Staten stor forbokstav.
 • Ski brudesalong.
 • Lippenentzündung ansteckend.
 • Radtour oberammergau.
 • Fasd broschüre.
 • Landstreff lillehammer 2018 billetter.
 • Indisk haslum.
 • Mo club augsburg heute.
 • Park and fly münchen irl.
 • Skolestart dato.