Home

Betalt reisetid kurs

Ny høyesterettsdom: Reisetid er arbeidstid Visma Blog

Skal du få betalt for tiden du bruker på reise i forbindelse med jobb? Ja, det mener Høyesterett. I en dom fra 2018 slår de fast at reisetid er å anse som arbeidstid. Hva innebærer dette Reisetid er ikke arbeidstid. Dersom man f.eks. skal på kurs så vil det vanligvis være selve kursdeltakelsen som er utførelse av jobben, ikke reisen til eller fra. Slik en vanligvis tenker på reiser i arbeidssammenheng vil altså ikke reisetiden regnes som arbeidstid i lovens forstand Edit: Selv NHO mener pålagt kurs er arbeidstid (men ikke utvidet reisetid på grunn av kurs) NHO mener at man ikke får noe reisetid (herunder selvfølgelig betalt reisetid). Men om man drar innom jobb, så får man reisetid. Hos oss er det motsatt

Reisetid til og fra arbeidsstedet faller i utgangspunktet utenfor arbeidsmiljølovens definisjon på arbeidstid. Forarbeidene legger til grunn at reisetid i forbindelse med arbeid lengre unna arbeidsstedet ikke vil være arbeidstid, med mindre arbeidstaker må «sies å stå til arbeidsgivers disposisjon» , jf. legaldefinisjonen av arbeidstid i aml. § 10-1 Reisetid til og fra jobb er ikke arbeidstid, slår Høyesterett fast. Som hovedregel gjelder dette også reise til et annet oppmøtested enn det faste arbeidssted. Unntaksvis kan slik reisetid anses som arbeidstid Dersom reisetid ikke regnes som arbeidstid vil arbeidstaker derimot ikke ha disse rettighetene, med mindre det er inngått særskilt avtale om dette.EFTA-domstolen fastslo at den nødvendige tid som medgår når en arbeidstaker skal utføre et oppdrag for arbeidsgiver utenfor sitt vanlige arbeidssted og utenom alminnelig arbeidstid, utgjør arbeidstid etter direktivet Dette er i overensstemmelse med den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen som Høyesterett ba om i forkant av dommen. I EFTA-domstolens rådgivende uttalelse ble det fastslått at den nødvendige tid som medgår når en arbeidstaker skal utføre et oppdrag for arbeidsgiver utenfor sitt vanlige arbeidssted og utenom alminnelig arbeidstid, utgjør arbeidstid etter direktivet artikkel 2

Hvordan beregne arbeidstid når man reiser for arbeidsgiver

Arbeidstid når man er på kurs - Juss - Diskusjon

 1. nelig arbeidstid kan være arbeidstid. Per i dag har mange arbeidsgivere lagt til grunn at reisetid utenfor al
 2. , og dette endrer seg for hvert skift. Jeg må ha.
 3. Høyesterettsdom om reisetid. Den 4. juni 2018 avsa Høyesterett en dom om reisetid for en polititjenestemann (HR-2018-1036-A). Vi kommenterer her hvilken betydning dommen har for kommunal sektor
 4. I juni 2018 behandlet Høyesterett spørsmålet om når reisetid er arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven. Dommen endrer forståelsen av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbegrep. NITO mener dommen innebærer at tid som går med til tjenestereis
 5. nelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid
 6. Høyesterett avsa 4. juni i år dom i den såkalte «Reisetidssaken». Høyesterett konkluderte med at reiser til andre steder enn arbeidstakers faste arbeidssted (oppmøtested) skal regnes som arbeidstid når reisen er nødvendig for å kunne utføre arbeidet. Dommen har betydning...Les mer
 7. nelig arbeidstid må det gjøres en konkret vurdering av om reisetiden er arbeidstid

Når må arbeidsgiver betale sine ansatte lønn for reisetid

En enstemmig Borgarting lagmannsrett kom nylig til at kurs ikke er arbeidstid etter Arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere (Rådsdirektiv 2002/15/EF). Bakgrunnen for saken var at en lastebilsjåfør var tiltalt for å ikke ha ført opp et brøytekurs han var på som «annet arbeid» i fartsskriveren på lastebilen. I tillegg var han siktet for å ikke ha [ Tiden til og fra arbeid skal telle som arbeidstid - Kan få stor betydning for norske arbeidstakere, sier LO-sjef om fersk dom i EU-domstolen. 20 MINUTTER NORSK EGENANDEL: Rushtrafikk og. Reisetid er arbeidstid, bekrefter EFTA-domstolen Er det slik at du er mye på reise med jobben? Er du sikker på at du har fått godkjent riktig arbeidstid når du er på reise? Hvis ikke ta kontakt med advokatene i Advokatsidene.no på 40191900 eller post@skarbovig.no. Her følger en sak som Høyesterett ba EFTA-domstolen ta stilling til Formålet bak arbeidstidsbestemmelsene i loven er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem eller deres nærmeste familie unødige helsemessige eller sosiale belastninger. Reglene om arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 10 Arbeidstakeren får reisetid fra hjemmet til arbeidsstedet, men ikke mer enn reisetid fra områdegrensen til arbeidsstedet. Eks.1: Arbeidstid er 0700-1500. Arbeidsstedet er 18 km fra bedriften og dermed innenfor områdegrensen. Alle møter på anlegget kl 0700. Ingen får betalt reisetid. Eks.2: (Ref. bildet under) Arbeidstid er 0700-1500

Høyesterett: Når er reisetid arbeidstid

Denne artikkelen relaterer seg til den gamle arbeidstidsavtalen, noen elementer kan derfor være upresise. Artikkelen blir oppdatert når veiledning til ny arbeidstidsavtale blir klar i løpet av høsten 2017. Vanlige spørsmål om praktisering av arbeidstidsavtalen. Oppdateres kontinuerlig. Basert på oversikten publisert i Inter Collegas nr. 1/2016 Den nødvendige reisetid Det er den nødvendige reisetid som er arbeidstid. I rettspraksis er dette formulert slik at under den nødvendige reisetid, som normalt ikke kan forkortes, kan arbeidstakeren ikke fritt og uten avbrudd beskjeftige seg med egne interesser og står da til arbeidsgivers disposisjon Vi tilbyr nettkurs om arbeidstid - alminnelig arbeidstid, reisetid og overtid. Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før. Det er nok å nevne avsløringene av kommuners mange tusen brudd på arbeidstidsreglene, samt dommer og diskusjonene knyttet til om reisetid er arbeidstid eller ikke

Skal du ha lønn for reisetid i jobben? Finansavise

Reisetid regnes vanligvis ikke som arbeidstid. Hvis man skal på møter, kurs eller lignende, vil det vanligvis være selve møte- eller kursdeltakelsen som er utførelse av jobben, ikke reisen til eller fra. Slik en vanligvis tenker på reiser i arbeidssammenheng vil altså ikke reisetiden regnes som arbeidstid i lovens forstand Pkt. 1 Omfang: Deltakelse på kurs, konferanser, seminar, ekskursjoner, messer mv. Reglene om kompensasjon for reisetid ut over ordinær arbeidstid kommer ikke til anvendelse ved reise til og fra kurs, konferanser, seminar mv. når det gjelder deltakelse etter søknad. De ‹ Tilbake til artikler. EFTA-domstolen har avsagt en prinsipiell dom om at pålagt reisetid skal anses som ordinær arbeidstid. Dette får betydning for alle virksomheter som ikke har ansett reisetid som arbeidstid ved utarbeidelse av vaktordninger, rotasjoner, beregning av overtidstillegg etc

Kurs og utdanning. Annonser ansatte å dra på oppdrag, og det gjør at de ikke kan se barne-tv med barnet sitt, da er de på jobb. Da skal de få betalt for reisetiden, dette er Jeg måtte sende dem på oppdrag uten at de fikk den godtgjørelsen jeg mener de har rett på. Å få betalt for reisetid er soleklart. Politiet, som. Skal du ha lønn for reisetid i jobben? En tvist om tolkning av hva som inngår som arbeidstid skal behandles av Høyesterett. I den anledning har Høyesterett stilt spørsmål til EFTA-domstolen om tolkning av EU direktiv om visse aspekt ved organisering av arbeidstida Det er mange grunner til å velge et skrivekurs på nett fremfor et tradisjonelt kurs. Fordelen med et nettkurs er at det er ingen reisetid eller -kostnader, og kursavgiften i seg selv er som regel lavere. Samtidig kan du ta kurset på dine premisser - altså når du vil og hvor du vil. Og i det tempo du ønsker

Høyesterett: Reisetid er arbeidstid Juristforbunde

Kurs på lørdager Vi har en ansatt Opparbeidet fleksitid kan ikke utbetales, men reisetid/overtid til avspasering kan utbetales. God dialog om arbeidstid er derfor å anbefale i det daglige. Det er både arbeidstaker og arbeidsgivers ansvar for at pluss- og minustimer avvikles i oppsigelsestiden Reisetid som er arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet EFTA-domstolen uttaler, i sin rådgivende uttalelse til Høyesterett, at nødvendig reisetid til eller fra et annet sted enn det faste oppmøtestedet, for at arbeidstaker skal utføre sine arbeidsoppgaver på dette andre stedet, er arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet, selv om reisen finner sted utenfor alminnelig arbeidstid Du kan fortsatt ha krav på betalt reisetid mellom kunder Renholdere har ikke krav på betaling for reisetid mellom ulike kunder. Men jobber du i patrulje­tjeneste, skal du ha betalt for reise­tiden uansett hvem som er kunde

Definisjoner av arbeidstid og reisetid. Hva som skal regnes som «arbeidstid» og «arbeidsfri» er definert i arbeidsmiljøloven § 10-1. Arbeidstid er den tiden arbeidstaker «står til disposisjon for arbeidsgiver», mens arbeidsfri er den tiden arbeidstaker «ikke står til disposisjon for arbeidsgiver» EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted, skriver. Dersom reisetid i større grad enn i dag skal inkluderes i arbeidstidsbegrepet, vil dette kunne innebære at arbeidstakere ikke kan pålegges arbeid i like stort omfang. Dette da arbeidsmiljøloven oppstiller klare grenser for maksimal daglig og ukentlig arbeidstid, samt rett til tilfredsstillende hvileperioder mellom arbeidsperiodene Regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt på ulike arbeidsplasser og også innad på større arbeidsplasser. Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk.

Reglement for kompensasjon ved tenestereiser og kurs

 1. Opparbeidet reisetid utenom arbeidstid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen arbeidsdag. Dersom reisetiden ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn for beregnet reisetid. Reisetid er ikke overtid selv om reisen kommer i tillegg til normal daglig, eller ukentlig, arbeidstid. Reiser du i arbeidstiden, regnes dette som arbeidstid
 2. dre den ansatte har en gunstigere avtale om overtidstillegg
 3. 4. juni i år avsa Høyesterett dom i den mye omtalte «Reisetidssaken» om hvorvidt en politimanns reiser til et annet oppmøtested enn hans faste arbeidssted innebar arbeidstid. Dommen har skapt usikkerhet om hvilken overføringsverdi den får for andre arbeidstakere som reiser på oppdrag for arbeidsgiver
 4. Betalt når du er på kurs? Har ansatte og tillitsvalgte rett til fri med lønn når de skal på kurs arrangert av Fagforbundet eller LO Stat? De senere åra har det vært flere dommer på nettopp dette temaet - her er noen av dem. 16.06.2015 av Anne Kathrine Ellila Sist oppdatert: 22.06.201
 5. dre det foreligger særlige grunner
 6. Bestemmelsene om reisetid gjelder ikke for reiser til og fra kurs dersom deltakelsen skjer etter søknad, dvs. ikke beordret. 7. Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid

Kan ikke kreve lønn for reisetid - Infotjeneste

Reisetid til og fra arbeidsstedet inngår dermed ikke i arbeidstiden. 7.1.1 Tariffbestemt normalarbeidstid. Normalarbeidstid er regulert gjennom hovedtariffavtalenes § 7. Det utbetales ikke overtidsgodtgjøring ved deltakelse på kurs som tjenestemannen har søkt om å få gå på Reisetid er egentlig fritid. Det betyr at reiser som skjer på overtid ikke skulle overtidsbetales og ikke ga rett på hvile, slik man har etter vanlig arbeidstid. Politimannen Torbjørn Selstad Thue syntes dette var urettferdig og gikk til sak mot arbeidsgiver Avsløringene om brudd på arbeidstidsreglene i kommunal sektor har aktualisert temaet arbeidstid. I dette liveseminaret gir Simployers juridiske ekspert deg en oversikt over reglene om arbeidstid, reisetid og overtid. Liveseminaret er en del av en kursse

Reisetid i utlandet - DF

Å avgjøre om en reise er en arbeidsreise eller en yrkesreise er ikke alltid like enkelt. Det er et komplisert regelverk å finne ut av, men å finne det riktige svaret har storbetydning i forhold til hvordan arbeidsgivers eventuelle dekning av reisen skal behandles. Dekning av en arbeidsreise behandles fullt ut som lønn, mens ved yrkesreise kan arbeidsgiver utbetale trekkfri godtgjørelse. Det omtvistede spørsmålet var om tiden kjøringen tok fra hjemstedet og frem til eskortetreningen, og arbeidet med dette, var å anse som arbeidstid eller reisetid. EFTA-domstolen tok utgangspunkt i rådsdirektivet (2003/88/EF), artikkel 2, og sammenholdt dette med norske regler i arbeidsmiljøloven § 10-1 som bestemmer at Høyesterett slår fast at reisetid er arbeidstid. En polititjenestemann vant mot staten da Høyesterett konkluderte med at reisetid skal anses som arbeidstid SVAR: Hei Obligatoriske kurs er ansett som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-1 ettersom du må stille din arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Lønn er imidlertid en avtalesa..

Reisetid er arbeidstid - Tekn

Mange lurer på hvordan de kan få dekket utgiftene til kurs av NAV og hvordan de kan beholde dagpengene i løpet av kurset kurset. I denne artikkelen skal jeg gi deg noen retningslinjer for hvordan du bør gå frem, og du finner en liste over 10 kurs du kan få dekket av NAV Når er reisetid arbeidstid? Reiser til og fra jobb er normalt ikke arbeidstid, men det kan oppstå unntak. For at reisetiden skal kunne anses som arbeidstid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle PM-2018-12 Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Dato: 26.06.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.3. Det vises til tidligere PM-2018-3 om brudd i forhandlingene om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Denne kalkulatoren gir veiledning og informasjon om hva du kan ha krav på i fradrag for reiser mellom hjem og jobb. Du må oppgi hvor du bor og jobber, og beregningen baserer seg på de opplysningene Betalt reisetid utenom arbeidstid? (nord-sør problematikk) Av Gjest anonym, Mars 21, 2004 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. Gjest nito 0 0 Gjest nito. Gjester · #1. Skrevet Mars 21, 2004 Hvordan er det med dere som har litt reising i jobben, får dere kompensasjon for reisetid utenom vanlig arbeidstid «Er reisetid arbeidstid?» spør direktør for juridiske tjenester Elin Spjelkavik og advokatfullmektig Anette Brichmann Pollen i hovedorganisasjonen Virke i Aftenposten 28. november.. De hevder at dersom reisetid defineres som arbeidstid, blir det større behov for å innføre unntak for regelen om vanlig arbeidstid for arbeidstagere som reiser mye Vi får betalt reisetid dersom det er tjenestereise, skal vi på kurs, seminar e.l. får vi det ikke. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest Anonymous 0 0 Gjest Anonymous. Gjester · #6. Skrevet September 5, 2004 Tja, det kommer an på hvilken type jobbreise det er

Rett på betalt reisetid? - Juss - Diskusjon

Høyesterettsdom om reisetid - K

Når er reisetid arbeidstid? NIT

Reisetid til akuttjenester Betaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge. Løsningen omfatter 10 000 enheter som sykehus, ambulansestasjoner, legevakter, fastleger, apotek, politistasjoner, brannstasjoner, Røde Kors, med mer. Offentlige veistrekninger og gjeldende fartsgrenser er benyttet i beregningene Kurs og utdanning. Annonser . FOs hjemmeside. Kontakt oss mener det må betraktes som reisetid, og da blir det ikke like god betaling. Er man på jobb, skal man ha betalt for å være på jobb. Man står til tross alt til disposisjon for arbeidsgiver og for samfunnet. En kjennelse fra Høyesterett er ventet før sommeren Betalt reisetid. Jeg jobber i privat sektor. Arbeidsgiver skal fjerne retten vår til betalt reisetid. Har de lov til dette? Arne. Svar: Hvorvidt det er innenfor arbeidsgivers styringsrett å endre denne kompensasjonen, beror på hvor det er regulert Selv om jeg har en rekke reiser foran meg i år, er det neste års oppdagelsesferd jeg virkelig bruker mest kapasitet på. Jeg gleder meg som et lite barn før julaften. Ti land på litt over to måneder med en rekke spennende opplevelser. Turen er nå bestilt og betalt, og planleggingen er i full gang Her finner du informasjon om hvordan du som ansatt registrerer tid og fravær. Dette er bare for virksomheter som bruker selvbetjening på nett eller DFØ-app

Ansatte bør ta betalt for reisetid. Tiden du bruker til og fra arbeid burde telle som en del av arbeidstiden. Domstolen mener de ansatte bør ta seg betalt for reisetiden frem og tilbake. Del. Flere saker. I samarbeid med Obs. Vinn utstyr til din favorittferie til en verdi av 10.000,- Du skal få betalt dersom du må oppholde deg på arbeidsplassen i pausen Men du kan også ha særegne arbeidstid- og pauseregler, blant annet hvis du er yrkessjåfør eller under 18 år. TA PAUSE: Uansett hvor mye sjefen maser og hvor mange arbeidsoppgaver du har, gir loven deg rett på pause hvis du jobber mer enn fem og en halv time, og pausens lengde avhengiger av din totale arbeidstid Du skal ha betalt minimum 40 prosent overtid dersom du jobber mer enn dette. Tar du ut avspasering skal du uansett ha utbetalt lønn for de overskytende 40 prosentene. Overtid eller mertid? Dersom du har fast arbeidstid på 7,5 timer per dag, har du ikke krav på overtidsbetaling hvis du en enkelt dag jobber inntil ni timer

Frilansere bør få likt betalt som sine ansatte kolleger. Det slås også fast i rammeavtale om kjøp og salg av frilansstoff mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.. Som fakturerende næringsdrivende må frilansere selv dekke mange kostnader som ansatte får dekket av arbeidsgiverne sine Får betalt for reisetid på Ørskog-Fardal NORSKE FORHOLD: På Ørskog-Fardal-forbindelsen skal det betales for både faringstid og værskoft i tråd med vanlig norsk praksis, ifølge Statnett. Bidlet er fra byggingen av Sima-Samnanger-linjen Renholder får betalt for hvert oppdrag, men verken de som kjøper hvitt eller de som kjøper svart, betaler for reisetid eller om renholdere blir syke eller av andre grunner ikke kan jobbe. Noen betaler feriepenger, men ikke alle av de som kjøper hvitt, gjør det Informasjon om frister og attester, gratis kurs, regnskap og kassasystemer. Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Ny som næringsdrivende. Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart,.

I løpet av 6 uker med kurs vil du lære en metode som gjør at du får en bedre hverdag. Med mat som medisin vil inflammasjon i kroppen dempes, helseplager lindres, energinivået stige og bukfettet minske. Du vil spise næringsrik og god mat som gjør at du kan nyte reisen mot en ny og friskere versjon av deg selv Betalt kurs. Betalt kurs WordPress kurs - Intermediate. Under utvikling WordPress driver mer enn 35% av webben (2020) og er i følge W3Techs verdens mest brukte publiseringssystem med en markedsandel på 59,6% (2018) — et tall.

«En ansatt har sagt opp sin stilling, men skal på kurs betalt av bedriften i oppsigelsesperioden. Kan jeg trekke dette tilbake eller be vedkommende betale dette selv?» Svar fra Trond: Svært mange virksomheter har satt av midler til videreutdanning og opplæring av sine ansatte Nå får du betalt for kurs i utlandet Publisert mandag 16. januar 2017 - Solveig Jakobsen Pefo har, sammen med øvrige YS Stat-organisasjonene, fått gjennom kravet om at kurs i utlandet skal omfattes av Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) Hvorvidt arbeidstaker får betalt for pausen, sier Arbeidsmiljøloven ikke noe om. Dette kan imidlertid følge av den enkeltes arbeidsavtale eller av gjeldende tariffavtale. Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstiden er avviklet, har arbeidstaker krav på en pause på minst en halv time Olje og gass. Norsk oljehistorie. De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping

Reisetiddommen - Er reisetid arbeidstid? - Industri Energ

Jeg jobber i kommunen og om jeg skal på kurs langt borte får jeg ikke ekstra betalt. Men da er det gjerne på et hotell hvor vi får middag og kanskje overnatting. Det kommer helt an på hva din stilling går ut på, hvilken stillingsprosent du har, og hva som står i kontrakten din Reisetid er tiden du bruker på å reise mellom arbeidssted/bosted og målet for reisen din (forretningsstedet). Nødvendig ventetid underveis er inkludert. Hvis du reiser innom flere forretningssteder regnes reisetiden mellom disse stedene som reisetid. Tid på hotell og lignende regnes ikke som reisetid Her finner du en oversikt over Interiørdesign utdannelse i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komp Bestill kurs og nettkurs innen regnskap, skatt, moms og økonomi. Alle kurs gir oppdateringstimer for regnskapsførere, revisorer og advokater

Når er reisetid arbeidstid? - NEF

Kurs og kompetanse. Pilestredet 15B, 0164 OSLO Telefon +47 22 99 94 94. Følg os Polititjenestemann vant over staten i Høyesterett: Reisetid er arbeidstid Høyesterett slår fast at offentlig ansatte som er sendt på reise og som står til arbeidsgivers disposisjon under. Reisetid i forbindelse med kurs/møter utenom normalarbeidstid: Arbeidstaker får som hovedregel ikke godtgjort reisetid som arbeidstid Godtgjøring ved reisetid, i form av avspasering, kan avtales mellom den enkelte arbeidstaker og nærmeste leder. Slik avtale skal gjøres skriftlig og avtalens gyldighetsperiode må presiseres Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK §3H) Mønstring på bedriften Tekst fra tariffen: Mønstring skal skje direkte på bedriften, uansett avlønningsform, med mindre annet er bestemt. Ordene «med mindre annet er bestemt» er ikke ment som at bedriften har styringsretten og ensidig kan bestemme i denne saken. Dersom så hadde vært tilfelle ville det stått «kan bedrifte

Alminnelig arbeidstid - Virk

Du har rett til fri fra jobb for å amme barnet ditt. Alle har rett til inntil én time ammefri med full lønn, så lenge barnet er under ett år og arbeidsdagen er minst sju timer. Noen har rett til enda mer betalt ammefri, for eksempel hvis du jobber i staten eller kommunen. Pumping er sidestilt med amming Få grundig innføring i de reglene for sykepenger, gjennomgang av folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom, herunder reglene om vilkår for sykepenger, arbeidsgiverperiode, egenmelding, refusjon av sykepenger og oppfølging av sykmeldte Kurs og opplæring «Første år i Arbeidstilsynet» er vårt opplæringsprogram for alle nyansatte medarbeidere. De ansatte kan avspasere opparbeidet plusstid og reisetid. Arbeidstilsynet er en arbeidsplass hvor vi legger vekt på balanse mellom jobb og fritid og vi tilrettelegger og tar hensyn til ulike livsfaser og behov. Treningstilbud Arbeidsmandsforbundet krever økt kjøpekraft og betalt reisetid. Arbeidsmanden. 14.02.2020. Helge Rønning Birkelund. Tirsdag avholder LO sitt representantskapsmøte hvor årets tariffkrav skal vedtas. Det hersker liten tvil om at det blir forbundsvise oppgjør

KS Advokatene. KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid 3T har lang erfaring med å kjøre kurs, her får du en oversikt over kommende og pågående kurs. Kursene varierer etter etterspørsel, og har egen påmelding i resepsjonene på 3T, eller via link under hvert enkelt kurs. Påmelding er bindende. Det vil si - har du betalt vil du ikke få refundert beløpet med mindre kurset avlyses Azets ønsker deg velkommen til et innholdsrikt og inspirerende kurs. Praktisk informasjon. HRL20 arrangeres over to dager 11. og 12. november fra 12.00 til 15.00 og avholdes digitalt. Kurset passer for alle personalledere og deg som jobber med lønn og HR. Deltakelse gir også grunnlag for etterutdanning for revisorer og regnskapsførere P4 er hele Norges favorittkanal i bilen. Dette er kanalen hvor kjente programledere som Bjørn Faarlund, Marte Kaasa Arntsen og Michael Andreassen serverer en god blanding av nyheter, kjente gjester i studio og den alle beste musikken gjennom dagen. P4 skal være en humørfylt venn som holder lytterne oppdatert og serverer dem musikken de liker

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver WP Intro er et gratis WordPress kurs for deg som vil lære å sette opp websiden din selv på eget domene og webhotell. Mange tror WordPress er komplisert, men det trenger det ikke å være. Det mest kompliserte er å gjøre de rette valgene blant de tusenvis av theme og plugins som finnes. Vi hjelper deg gjerne Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Vi er opptatt av å skreddersy gode arrangementer. Se også kurskalenderen til Juristenes Utdanningssenter (JUS) der du finner relevant etter- og videreutdanning Kravet er blant annet fire måneders betalt permisjon. - Det er dessverre mange europeiske land som ligger milevidt bak de rettighetene til foreldrepermisjon som er kjempet fram her i Norge. Vi må stille oss solidariske med arbeidstakere i våre naboland og støtte denne kampanjen I desember 2015 tok jeg et kurs og ble sertifisert Prosjektleder Prince2. Utgiftene til kurset og eksamen ble dekket av NAV og jeg beholdt dagpengene under kurset. Sannsynligvis er noe av grunnen at jeg har vært ledig siden januar 2015. Mange har spurt meg om hvordan jeg gikk frem for å få dekket utgiftene og beholde dagpengene

Hjem » reisetid. Våre kommende kurs. Eurojuris Haugesund er blant regionens største tilbydere av kurs innen juridiske fagfelt.. Betalt påmelding refunderes ikke. må delta på samme kurs. Unntak gis kun dersom foresatte selv har brattkort og er aktive klatrere - men MERK at det er obligatorisk oppmøte på første kursdag for å skrive under ansvarserklæring på vegne av barnet Innlegg om Kilroy skrevet av reisetid. Gå til innhold. Turen er nå bestilt og betalt, og planleggingen er i full gang. Foreløpig er jeg alene på det meste av turen, men Fortsett å lese Bestilt og betalt! reisetid 26. september 2013 26. september 2013 Legg igjen en kommentar

Alle våre kurs gjennomføres 8 ganger à 3 undervisningstimer. For våren er det ikke kurs i uke 8. Du får beskjed av tegnspråklæreren om kursopplegg, da det kan skje i klasserom, digitalt eller ute. Normalt har vi 12-14 deltakere i hver gruppe, men grunnet smittevern har vi valgt å redusere ned til 8 deltakere i hver gruppe. Kursstede

 • Fotomontaje viva mexico.
 • Materialer pergola.
 • Pmr446 norge.
 • Torget vest kjøpesenter drammen.
 • Sjokolade sunt eller usunt.
 • Hall theory.
 • Øyvind almaas arkitekt.
 • Symptomer på hull i neseskilleveggen.
 • Star wars episode 1 besetzung.
 • Sol øl ingredienser.
 • Beste medisin mot sosial angst.
 • Pms angst.
 • Fordeler med sas mastercard.
 • Lofotkraft produksjon as.
 • Hva betyr amazing.
 • Mye moro butikk sandvika.
 • Sheasmør apotek.
 • Åhlens malmö.
 • Erstatte sisu garn.
 • Marco pontarelli barbera 2016.
 • Kålormen bonbon land.
 • Wittenberg panorama.
 • Kjøretøyforskriften lys.
 • Black forest kake oppskrift.
 • Pliosaurier.
 • Antall toaletter per ansatt.
 • Bild.de eintracht.
 • Twister spinner.
 • Profilbilde på snapchat.
 • Detective laura diamond online ansehen.
 • Skalldyr tilbehør.
 • Iran sunni eller shia.
 • Bokus barnböcker.
 • Wir sind die millers stream deutsch movie4k.
 • Tanzschule wuppertal kinder.
 • Singapore airlines fleet.
 • Whipple ernæring.
 • Vann ut av rumpa.
 • Floating > point.
 • Hva er en leder strøm.
 • Dikt om kvelden.