Home

Straffeloven av 1902

Straffeloven 1902 (Opphevet) - Jusleksikon

Straffeloven § 24 omhandler uforsettlige følger. Bestemmelsen avløser straffeloven av 1902 § 43, men har både et annet innhold og en annen funksjon ved at skyldgraden lett uaktsomhet oppheves. Straffeloven § 24 En uforsettlig følge inngår i vurderingen av om et lovbrudd er grovt dersom lovbryteren har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen eller unnlatt Regjeringen fremmet 2. juli 2004 forslag om en alminnelig del i en ny og moderne straffelov som møter utfordringene i dagens kriminalitetsbilde. Loven skal avløse straffeloven fra 1902.(Ot.prp. nr. 90) Straffeloven § 18 omhandler nødverge. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av det som fulgte av § 48 i den opphevede straffeloven av 1902. Tredje ledd er nytt, men kodifiserer tidligere praksis. Straffeloven av 1902 § 48 fjerde ledd om overskridelse av nødverge er imidlertid ikke videreført, idet den ble ansett for å gå for Les mer Les me straffeloven av 1902 opp mot ny straffelov av 2005 Med særlig fordypning på forbundsbestemmelsen og forberedelseshandlinger, samt forholdet mellom terrorforsett og terrorhensikt. Kandidatnummer: 558 Leveringsfrist: 25. november 2013 Antall ord: 1512 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Den ble sanksjonert 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler. Første del omhandlet generelle bestemmelser som var felles for alle lovbrudd, andre del.

straffeloven av 1902 - Advokatfirmaet Wulf

Straffeloven 1902 (opphevet) (almindelig borgerlig

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Straffeloven av 1842 (ofte kalt Kriminalloven, forkortet krl. eller crl.) var den første norske straffeloven etter at Norge ble en egen stat i union med Sverige i 1814. Loven ble vedtatt i 1842, fikk kongelig sanksjon 20. august 1842 og gjaldt helt til den ble erstattet av Almindelig borgerlig Straffelov i 1902 sjonal kritikk av FNs kvinnediskrimineringskomite gjentatte ganger og senest i mars 2012, hvor de har hevdet at Norges rettsregler på området ikke er i samsvar med internasjonale 1 Alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 1

Straffeloven (lovspeil) - Wikipedi

Konkubinatparagrafen - Wikipedi

 1. Kroprenkelse, det at noen øver vold mot en annens person eller på annen måte fornærmer ham fysisk. Strafferammen etter straffeloven §§ 271-272 er bøter eller fengsel inntil ett år, men hvis handlingen regnes som grov, kan straffen skjerpes opp til seks års fengsel. En normal straffutmåling for kroprenkelse ligger mellom 30 og 120 dagers fengsel
 2. delig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015
 3. delig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 : med endringer, sist ved lover av 17. juni 2005 nr. 90 (i kraft 1. januar 2008) 9788202285197 Bokmå
 4. delig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1 | Biblioteksentrale
 5. nelig borgerlig straffelov 22. mai 1902, som igjen avløste kri

Straffeloven § 317

Straffeloven § 17. Nødrett - Overgrep.n

Straffeloven av 1902 var resultat av et reformarbeid som hadde sin opprinnelse i juryreformen og behovet for en mer lettfattelig straffelov. Loven ble et nybrottsarbeid i europeisk målestokk. Sett i forhold til reformens betydning og det rike kildematerialet den har etterlatt seg, har straffeloven av 1902 i beskjeden grad blitt viet oppmerksomhet i historisk orientert forskning Straffeloven av 1902 forts Var virkelig den forrige straffeloven mer enn 100 år gammel? Eksempelsak på utdatert lovgivning En blogger oppfordret i 2012 til drap på polititjenestemenn på sin blogg. Politiet pågrep bloggeren og siktet ham for overtredelse av straffeloven (1902) § 14

Straffeloven av 2005 har avløst straffeloven av 1902. Den nye loven ble vedtatt av Stortinget i 2005, men ble ikke tatt i bruk før i 1. oktober 2015. Unntaket var kapittel 16, som omhandler folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse Betydelig skade på kropp og helse er et begrep som ble introdusert i den nye Straffeloven 2005 og fremgår av § 11. Det beskriver hva slags type skader som omfattes i strafferettslig forstand. I den gamle Straffeloven av 1902 ble betydelig skade definert i Straffeloven § 9. Som betydelig skade regnes tap eller vesentlig svekkelse av syn, hørsel eller taleevnen Straffutmåling, fastsettelse av den konkrete straff som idømmes en lovovertreder dersom han finnes skyldig i å ha begått et straffbart forhold. I eldre tider var det alminnelig at en lovovertredelse av en viss art uten videre medførte en bestemt straff som var nevnt i loven selv. Straffeloven av 1902 fastsatte imidlertid visse rommelige strafferammer for de forskjellige arter av. Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke.

Straffeloven § 24. Uforsettlig følge - Overgrep.n

 1. Kjøp 'Straff, lov, historie, historiske perspektiver på straffeloven av 1902' av Sverre Flaatten fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828152043
 2. st ett år for handlingen. De tidligere tilleggsstraffer etter straffeloven av 1902 § 16 nr. 1, jamfør §§ 30 og 31 ble opphevet med virkning fra 1. juni 2006. Dette gjald
 3. Gradering av lovbrudd i straffeloven 1902 og straffeloven 2005.....274.2.10.2 4.2.10.3 Gradering av lovbrudd i straffeloven 2005 og spørsmålet om foreldelse.. 27 4.2.10.4 Gradering av lovbrudd i spesiallovgivningen og spørsmålet o
 4. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning
 5. Med endringer, sist ved lover av 29. juni 2007 nr. 81 (i kraft 1. januar 2008) og av 7. januar 2005 nr. 2 (i kraft 1. juli 2008
Nordlys: Svein Ludvigsen suspenderes fra frimurerlosjen i

Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Vi vil fortløpende legge ut nye bestemmelser her underveis. Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler. Første del inneholder de alminnelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbar 22.05.1902, heretter kalt straffeloven av 1902eller straffel oven 1902, samt teori og rettspraksis for å gi en oversikt over gjeldende rett. Deretter vil jeg dykke ned i den nye lovens forarbeider for å sette meg inn i lovgivers tanker under revisjonen for s

Med endringer, sist ved lov av 16. februar 2007 nr. 9 (i kraft 1. juli 2007 Uberettiget utfylling av et papir eller en annen gjenstand som noen har skrevet navnet sitt på, eventuelt at man skaffer en underskrift ved en villfarelse, rammes av straffeloven 1902 § 180. Men villfarelsen må føre til at underskriften gis på et annet dokument eller et dokument av et annet innhold enn tilsiktet Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 16. desember 2016 nr. 98 (i kraft. Straffeloven av Magnus Matningsdal - Les boka. Straffeloven av Magnus Matningsdal Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. Loven trådte i kraft 1. oktober 2015. Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Googles.

Faktaark om ny straffelov - regjeringen

 1. delig borgerlig Straffelov, lov 22. mai 1902, i kraft 1. januar 1905, ofte forkorta strl.) er ei norsk lov som inneheld dei mest sentrale reglane om straff.. Straffelova avløyste kri
 2. delig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 - Haugenbok.n
 3. Straffeloven (1902) § 219 (2), fysisk og psykisk mishandling av samboer i nærvær av to felles barn: Straff: 2 år og 8 mnd. fengsel. Varighet: ca. 5,5 år med familievold. 175 000 kr til mor, 100 000 kr til hvert barn: LB-2016-56818: Straffeloven (1902) § 219 (1) og § 132a, psykisk og fysisk mishandling av ektefelle og domfeltes tre bar

Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 126 (i kraft 1. januar 2016). Med historiske og faglige noter. Les me Straffeloven av 2005 ble vedtatt av Stortinget 20. mai 2005. Med unntak av noen enkeltbestemmelser trådte den ikke i kraft før 1. oktober 2015, da den erstatta straffeloven av 1902.. Loven består av tre deler: Første del: Alminnelige bestemmelser om virkeområde, straffarter, betingelser for straffbarhet med mer

Skyldkravet lett uaktsomhet (culpa levissima) (vedkommende kunne ha innsett følgen) i straffeloven 1902 erstattes i straffeloven 2005 med krav om vanlig uaktsomhet (vedkommende burde ha innsett følgen). Opphevelse av straffeloven 1902 og åtte andre lover. Endringer i 259 andre lover, herunder straffeprosessloven Straffeloven § 213 var bestemmelsen i den norske straffeloven av 1902 som frem til den ble opphevet ved lov 21. april 1972 nr. 18 kriminaliserte utuktig (seksuell) omgang mellom menn samt seksuell omgang mellom mennesker og dyr (tradisjonelt betegnet som sodomi): «Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker. Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 58 (i kraft. I løpet av 2015 trådte den nye straffeloven i kraft. Som følge av dette vil bestemmelsene som medfører merknad på politiattesten etter politiregisterlovens § 39 endres. Av den grunn har Felles klagenemnd valgt å inkludere et lovspeil for de relevante bestemmelsene i straffeloven i årsmeldingen for 2018. Straffeloven 1902 - strl. 1902 Vår pris 298,-. Straffeloven 1902, straffelov 2005, straffeprosessloven, påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2017 nr. 90 (1. kraft.

Straffeloven § 18. Nødverge - Overgrep.n

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. Loven trådte i kraft 1. oktober 2015.Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens første del - alminnelige bestemmelser; samt til straffegjenno Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. () Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. Skyldkravet er forsett Straffeloven som vi praktiserer i dag er fra 2005 og trådte i kraft 1. oktober 2015. Loven erstatter straffeloven av 1902. Fortsatt fører vi saker etter den gamle straffeloven ettersom det er slik at straffbare forhold som er begått før 1. oktober 2015 skal føres etter den gamle loven

Som resultat av dette ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registrering av lovbrudd i politiets registersystemer, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven av 1902. Med utgangspunkt i dette nye kodeverket, detaljerte analyser av grunnlagsdata og alle straffebestemmelser har SSB utviklet en egen ny versjon av Standard for lovbruddstyper Straffeloven av 1902 § 201 første ledd bokstav c (seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av barn under 16 år) Straffeloven av 1902 § 201 a (avtale om møte for å begå seksuelt overgrep) Straffeloven av 1902 § 203 (kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år straffeloven av 1902. Målet for oppgaven er derfor å få avklart rettstilstanden rundt den nye regelen i straffeloven 2005 når denne trer i kraft. Det har vært mye fokus på tilståelsesrabatt i media den siste tiden, slik at temaet er i høyeste grad aktuelt

Internett møter straffeloven av 1902 Bloggeren Eivind Berge har oppfordret til drap på politifolk, men Høyesterett har forkastet anken fra påtalemyndigheten om at han skal fengsles for dette. Grunnen er at Berges ytringer, som Høyesterett sier er klart straffverdige, ikke er fremsatt i trykt form, men i en blogg på internett Straffeloven av 2005 (strl 2005), som trådte i kraft 1. oktober 2015, medførte visse endringer i bestemmelsene om hatkrim. Endringene er ikke vesentlige fordi flere endringer fra straffeloven av 2005 allerede var implementert i straffeloven av 1902 (strl 1902). Den første utgaven av Rett på gata - hatkrim fra mai 2015 tok utgangspunkt i. Kjøp Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov av 1902) fra Bokklubber Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015 gjelder straffeloven av 1902 eller 2005? 23.08.2014 2014 Kriminalitet; Straffeloven, under den kriminelle lavalder 15.11.2019 2019 Seksuelle overgrep; Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse 23.01.2012 2012 Politi; Grensen for mindre tyveri, tyveri og grovt tyveri 27.09.2019 2019 Lovbrud

avløsning av straffeloven 1902 § 394 om underslag av hittegods. Et slikt forslag er nå fremmet i Prop. 64 L (2014-2015), jf. utkastet til hittegodsloven § 12. Skatte- og merverdiavgiftssvik - side 224-225 Her opplyses det at departementet i høringsnotatet foreslo opprettholdt straffebestemmelsen En eldre versjon av en straffebestemmelse (straffeloven av 1902 § 352(2)) bestemte straff for den som forårsaket brann ved «uforsiktig omgang med ild eller ildsfarlige stoffer». Tiltalte hadde satt på en 1800 Watts kokeplate som ble stående rødglødende i mange timer, for å tørke klær. Det tok fyr Da Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig straffelov (strl. av 1902) ble vedtatt, ble de generelle inndragningsreglene utvidet.3 Regler om inndragning av vinning og forebyggende Dagens § 69 i straffeloven av 2005 minner i stor grad om den bestemmelsen som ble vedtatt i 1973

Kjøp 'Straffeloven 1902, almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10, lov 22 mai 1902 nr.11 om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden, sist endret ved lov 4 august 1995 nr.53, sist endret ved lov 9 januar 2015 nr. 1' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral | 978824508363 Kjøp Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov av 1902) fra Cappelen Damm Undervisning Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015

Straffeloven 1902 trådte i kraft 1. januar 1905, og avløste da kriminalloven 1842.17 Allerede i kriminalloven var det i kapittel 18, §§ 17 og 18, regler som regulerte misbruk av overmaktsforhold. Da straffeloven 1902 ble vedtatt, ble regelen plassert i § 199 nr. 1 i kapittel 19 om «Forbrydelser mod sedeligheden» Den første åpningen kom med straffeloven av 1902. Den 22. mai 1902 ble det gjort den endring i straffeprosessloven av 1897 at kvinner kunne fungere som jurymedlem og domsmenn i straffesaker. Dette var viktig, for senere var det et tungt argument at kunne man åpne for kvinnelige lege dommere, så burde man også gi de lærde adgang Norske politikere ville ha en ny og moderne straffelov. Derfor vedtok de en ny straffelov i 2005. I dag - åtte år seinere - bruker fortsatt norske dommere straffeloven av 1902, når de skal.

Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll Vår pris 349,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. I over 100 år har Norge hatt den samme straffeloven, Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Loven er riktignok endret flere ganger, men.

Almindelig borgerlig Straffelov - Wikipedi

 1. Straffeloven av 1902 (gammel straffelov) paragraf 195: For å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, og den fornærmede som følge av handlingen har fått betydelig skade på helse
 2. 7 2 Bakgrunnen for bestemmelsen 2.1 Generelt I straffeloven 1902 var regelen at dersom påtalemyndigheten hadde fremmet en straffesak, og samtlige straffbarhetsvilkår var oppfylt, måtte retten ilegge tiltalte en straff.9 Etter §52 nr. 1 kunne retten imidlertid, selv om alle straffbarhetsvilkårene var oppfylt, utsette å utmåle straff. En slik straffutmålingsutsettelse var betinget av at.
 3. anvendt vil være av betydning og videreføres til den nye loven. Dermed vil de Høyesterettsdommene som blir vist til i denne oppgaven, ha anvendt den gamle straffeloven (1902), § 219. Mishandling i nære relasjoner er saker som ofte blir anmeldt flere år etter de første tilfellene med mishandling
 4. delig borgerlig Straffelov, lov 22. mai 1902, i kraft 1. januar 1905 ofte forkortet strl.) er en norsk lov som inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff.. Straffeloven er under revisjon, og ny straffelov av 2005 er vedtatt

Saken er henlagt for A for overtredelse av straffeloven (1902) § 123 annet ledd og for straffeloven (1902) § 193 første ledd, jf. § 49. En uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten Et av forslagene fra JD er utvidelse av jurisdiksjon for korrupsjon begått i utlandet. Den tidligere straffeloven (straffeloven 1902) fikk anvendelse på korrupsjonshandlinger begått i utlandet uavhengig av om gjerningspersonen var hjemmehørende i Norge eller utenlandsk statsborger

Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 ; Lov om straff (Straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : kun kapittel 16 er tatt med, de andre delene av loven er ennå ikke trådt i kraft ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 11. mai 2012 nr. 26 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten. Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse 23.01.2012 2012 Politi Spm. foreldelse av betaling ilagt ved forenklet forelegg. 02.03.2018 2018 Lovbrudd Netthandel - 350 kroners grensen og fortollingsgebyr 28.11.2019 2019 Tol

Straffeloven 1902 bestemmer at straff kommer til anvendelse på sanne ærekrenkende beskyldninger som fremsettes uten aktverdig grunn, dersom beskyldningene er utilbørlig på grunn av formen, måten de er fremsatt på eller av andre grunner. Straffeloven 1902 setter videre straff for den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig. Konkubinatparagrafen er det folkelege namnet på den paragrafen i kriminalloven av 1842 og seinare straffeloven av 1902, som forbaud sambuarskap mellom to ugifte personar av motsett kjønn.. Kriminalloven av 1842, kapittel 18, § 22: «Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel. Straffelova av 1902, § 379:. Kjøp Straff, lov, historie fra Bokklubber I over 100 år har Norge hatt den samme straffeloven, Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Loven er riktignok endret flere ganger, men ikke før i 2005 ble det vedtatt en ny straffelov i Norge Under straffeloven av 1902 var medvirkningsansvaret regulert i tilknytning til det enkelte straffebud. Utgangspunktet var en idé om at det ikke er grunn til å skille mellom bistand til overtredelser av straffebud og overtredelser av straffebud. Loven ble på dette punkt utformet i tråd med tankene til Bernhard Getz Mafiaparagrafen er synonym med § 60 a i straffeloven i Norge og ble tilføyd den ved lov av 4. juli 2003 nr. 78. Paragrafen ble sist endret ved lov av 21. juni 2013 nr. 85. Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen

Dette kan for eksempel belyses gjennom en gjennomgang av rettspraksis av straffeloven 1902 § 193 som viser at det har vært en tendens til nedsubsumsjon i voldtektssaker der fornærmede har hatt psykiske lidelser eller psykisk utviklingshemming (se nedenfor i punkt 2.2.), se Kvinnerettslig skriftserie nr. 71/2007, Seksuelle overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, en analyse av. Når straffeloven av 2005 trer i kraft, plikter domstolene å legge til grunn det straffenivået som på denne måten var kommet til uttrykk. Spørsmålet i saken var om uttalelsene også skulle tillegges betydning ved straffutmåling for straffbare handlinger begått før 2009-loven ble vedtatt

Straffeloven av 1902 - lokalhistoriewiki

Etter straffeloven av 1902 vernes offentlige tjenestemenn mot vold og trusler ved særskilte straffebud.2Straffeloven av 1902 § 127 og § 128. Også hindring av offentlig tjenestemann i tjenesten.. Straffeloven § 263 om trusler. Det følger av strl. § 263 at den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter. Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen straffeloven hos Adlibri De gangene de sakkyndige omtaler begrepet «sterk bevissthetsforstyrrelse» i straffeloven av 1902, bør de alltid ta med en presisering om at dette omhandler strl. av 1902 § 56 bokstav c. Dette for å unngå eventuell tvetydighet om hva de sakkyndige legger i betegnelsen «sterk bevissthetsforstyrrelse» Straffeloven § 68 om utvidet inndragning trådte i kraft 1. oktober 2015, og er innholdsmessig en fullstendig videreføring av § 34a i den tidligere straffeloven (lov 22. mai 1902 nr. 10), som trådte i kraft 1. juli 1999.9 Bestemmelsen er plassert i straffelovens kapittel 13, som totalt inneholder fem bestemmelser for ulike typer inndragning Utstedelse av slikt tilleggsgebyr er offentlig myndighetsutøvelse, og § 155 verner «enhver» som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune. Det som kunne skape tvil om spørsmålet, var uttalelser i forarbeidene til straffeloven 2005 om at bestemmelsen, i motsetning til de tilsvarende bestemmelsene i straffeloven 1902, ikke var ment å verne kommunale «trafikkbetjenter»

Riksadvokaten leter etter grove voldssaker mot barn for åNorges lover - lovsamling for videregående skole 2013-2Professor Inge Lorange Backer - ppt laste nedBer mediene melde interessePPT - JUS100 PowerPoint Presentation, free download - ID
 • Was hilft gegen koffein.
 • Informatik im kontext tu dortmund.
 • London attractions.
 • Tecken på graviditet vecka 1.
 • Tanzschule peiting.
 • Pukkellaks i norge.
 • Telia butikk.
 • Beste reisezeit perth.
 • Lønn ved sykdom ekstravakt.
 • Arbeidsstol med hjul.
 • Canon objektiv guide.
 • Amoled.
 • Uponor rør i rør montering.
 • Tolke en novelle.
 • Bikini atoll weltkarte.
 • Bonn gamecock spielplan.
 • Berit myhre dupuy.
 • Bord til sofa armlene.
 • Kabel skjuler.
 • Mye moro butikk sandvika.
 • Halle 45 mainz fastnacht.
 • Welcher wochentag war der 9. november 1989.
 • Wann wird mais geerntet.
 • Kjøpe våpen privat.
 • Visma sørfold.
 • Middelalderen årstall.
 • Polizei frankfurt twitter.
 • Amoled.
 • Haiti fn.
 • Myndigheter i norge.
 • Kommunistiska manifestet citat.
 • Kino berlin heiligabend.
 • Kuler i håndflaten.
 • Beste schwester der welt text.
 • Diabetes typ 2 behandlung.
 • Jurbetennelse hos hund.
 • Zoroark gx.
 • Mandarinand.
 • Mosbach deutschland kommende veranstaltungen.
 • Restauranger nära london eye.
 • Hva heter den nyeste ipad.